Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.7.3.3. Структура балансу

1. Поняття про статтю та розділ балансу.

Актив і пасив балансу поділяється на розділи та статті. Стаття балансу — показник, який характеризує визначений (певний) вид, засоби господарювання за функціональною ознакою (стаття активу) або право власника (джерела) господарських засобів (стаття пасиву).

Балансові статті групуються в розділи. Це полегшує огляд і аналіз балансу. Об’єднання балансових статей у розділи балансу підпорядковане певним принципам, насамперед фінансовим та аналітичним.

2. Оцінювання статей балансу.

Порядок оцінювання статей бухгалтерського балансу встановлюється законодавством країни. Найпоширеніший метод оцінювання окремих статей бухгалтерського балансу — за собівартістю господарства. Це дає змогу об’єктивно оцінити наявні господарські засоби та реально визначити результати господарської діяльності.

3. Побудова балансу.

Як було зазначено, балансові статті зводять у розділи. Групи та розділи балансу формуються за економічними ознаками, в основі яких лежить фінансова або аналітична ознака — функціональна роль господарських фактів, спосіб перенесення вартості на виготовлений продукт праці, швидкість обертання.

Групування засобів господарювання та правовласників (джерел) їх утворення за загальноекономічним змістом у прямому розумінні унаочнює табл. А.7.3.

Таблиця А.7.3

Баланс (принципова побудова за характером участі засобів у процесі виробництва)

Актив

Пасив

1. Засоби виробництва (діяльності)

2. Засоби обертання (обігу)

1. Власність засновників

2. Власність позичальників (зобов’язання)

Оптимальна кількість статей балансу визначається потребами управління, передусім вимогами прийняття управлінського рішення. Крім того, ця кількість передбачається вимогами контролю та аналізу з боку фінансових органів і кредитних установ (банків та інших кредиторів).

Форми бухгалтерського балансу господарства і методичні вказівки щодо його складання розробляє Міністерство фінансів України.

У діючій формі бухгалтерського балансу всі статті активу та пасиву згруповані за їх економічним змістом у розділи (форма А.7.1).

Форма А.7.1

Баланс (принципова побудова діючої системи)

Актив

Пасив

Розділ

Розділ

1. Необоротні активи

2. Оборотні активи

3. Витрати майбутніх періодів

1. Власний капітал

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

3. Довгострокові зобов’язання

4. Поточні зобов’язання

5. Доходи майбутніх періодів

Баланс

Баланс

Охарактеризуємо розділи активу балансу.

У розд. 1 об’єднано статті активів, різних вкладень і т. ін. за характеристикою — необоротні.

У розд. 2 показують виробничі запаси — матеріали, паливо, тару, незавершене виробництво, товари, залишок готової продукції, засоби (кошти), які є в касі, на розрахунковому рахунку, інших рахунках банку, фінансові вкладення у цінні папери, заборгованість покупців, дебіторську заборгованість і т. ін. У розд. 3 відображають витрати майбутніх періодів.

Ці три розділи активу відповідають основній діяльності господарства. Спинимося тепер на розділах пасиву балансу.

У розд. 1 пасиву балансу показують статутний фонд (капітал), страховий фонд, прибутки та інші джерела, які належать господарству.

У розд. 2 — Забезпечення наступних витрат і платежів — показують забезпечення виплат персоналу, пільгове фінансування та інше забезпечення.

У розд. 3 відбивають кредити, одержані господарством під запаси й витрати (матеріали, паливо, незавершене виробництво тощо) та довгострокові позики (на термін понад рік).

У розд. 4 показують переважно розрахунково-кредитні відносини господарства, зумовлені його основною діяльністю в межах року.

У розд. 5 наводять характеристику доходів майбутніх періодів.

Розглянута структура балансу дає змогу порівнювати сукупність засобів, за допомогою яких ведеться господарювання, з їх власниками, тобто джерелами, а також одержати характеристику ліквідності засобів та належності джерел за правом власності.

У балансі показують стан господарських засобів і джерел їх утворення, як правило, на дві дати: на початок і кінець кварталу, року чи місяця. Порівнюючи показники, виявляють зміни в складі засобів господарювання та їх власником джерел за цей період.

Зміст балансу окремих господарств неоднаковий. Відмінності між балансами зумовлені характером роботи кожного підприємства. Адже саме цей характер визначає склад, зміст і структуру засобів та спосіб формування джерел утворення цих засобів. Наприклад, баланс промислового підприємства відрізняється за своїм змістом від балансу торговельного підприємства. Якщо в балансі промислового підприємства переважна кількість засобів вкладається у виробничі ресурси — основні засоби, виробничі запаси (близько 50 — 70 %), то в балансі торговельного підприємства майже всі засоби перебувають у товарних запасах (близько 70—80%).

У балансах сільськогосподарських підприємств на перший план виступають такі статті балансу, як продукти сільськогосподарського виробництва, тварини, добрива тощо. За змістом і структурою балансу можна визначити, до якої сфери діяльності належить певне господарство.

4. Технічні форми балансу.

Розглянутий баланс за формою двосторонній, сальдовий. Водночас на практиці, а особливо у зв’язку зі застосуванням ЕОМ, поширилося складання балансів за різними технічними формами: одностороннього сальдового (форма А.7.1); одностороннього роздільного (форма А.7.2); одностороннього оборотного (форма А.7.3); двостороннього оборотного (форма А.7.4); шахового (форма А.7.5).

Застосування тієї чи іншої форми залежить від потреб господарства.

Форма А.7.1

Баланс (односторонній сальдовий)

Баланс (односторонній сальдовий)

№ З/П

Стаття і розділ

Актив

Пасив

Баланс

Форма А.7.2

Баланс

(односторонній роздільний)

Актив

Стаття

№ з/п

Стаття

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

Форма А.7.3

Баланс

(односторонній оборотний)

Стаття (рахунку)

Залишок

Оборот

Залишок

на____________

за____________

на___________

Актив

Пасив

Дебет

Кредит

Актив

Пасив

Баланс

Форма А.7.4

Баланс

(двосторонній оборотний)

________________за_____________ 200_ р.

Актив

Пасив

Назва

Залишок

Оборот за

Залишок

Назва

Залишок

Оборот за

Залишок

№ з/п

засобів

на________

д-т

к- т

на________

з/п

джерел

на_______

д-т

к-т

на_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

Баланс

Тут і далі використано скорочення: д-т — дебет; к-т — кредит.

Форма А.7.5

Шаховий баланс

Кредит

Дебет

Залишок на __ за дебетом

Основні засоби

Матеріали

Виробництво

Готова продукція

Каса

Розрахунковий

рахуной

Розрах

унки

оплати праці

Розрахунки з підзвітними особами

Розраху-

нки

з дебіторами

1.Залишок на_за дебетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Готова продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Каса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Розрахунковий рахуной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Розрахунки оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Розрахунки з підзвітними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Розрахунки з дебіторами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Розрахунки з кредитором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Позички банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Зношення основних засобів(амортизація)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Нерозподілений прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом за кредитом на___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок за кредитом на ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми А.7.5

Кредит

Дебет

Розрахунки з кредиторами

Статутний

капітал

Резерв-

ний капітал

Позички банку

Додат-

ковий капітал

Зношення основних засобів

 

Нерозподілений прибуток

разом за дебетом

Залишок

за дебетом

на _____

1.Залишок на_за кредитом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Готова продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Каса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Розрахунки з оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Розрахунки з підзвітними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Розрахунки з дебіторами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Розрахунки з кредиторами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Позички банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Зношення основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Нерозподілений прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за кредитом на ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишокза кредитом на ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А.7.6

БАЛАНС (вертикальний, англо-американський)

на 31 грудня 200__ року

млн дол. США

Показники

1999

1998

АКТИВИ: Поточні активи

 

 

 

1. Готівка (еквівалентні готівки)

2149

1390

 

2. Короткострокові капітальні вкладення (приблизна ринкова вартість)

171

95

 

3. Рахунки і записи (вимоги)

(поручительство крупних несубсидованих компаній — 1999 рік — 305 млн дол.

1998 рік — 39 млн дол.)

3961

3615

 

4. Інвентар

1353

1559

 

5. Інші поточні активи (майно)

96

111

 

Разом поточні активи

7730

6770

 

6. Капіталовкладення та аванси

3478

5239

 

7. Майно (будинки, споруди)

31130

29919

 

8. Мінус накопичена амортизація — знос

17318

16173

 

9. Чисте майно (будинки, споруди тощо)

13812

13746

 

10. Диференціювання цін

616

582

РАЗОМ

25636

26337

ПАСИВИ: Зобов
’язання та акціонерний капітал

 

 

 

11. Запаси, які належать сплатити, та поточні внес­ки довгострокових боргів (кредитів).

1311

1267

 

12. Рахунки, які належать сплатити (разом з належним до сплати крупних несубсидованих компаній — 1999 рік — 212 млн дол.

— 1998 рік — 55 млн дол.)

1584

1254

 

13. Накопичені зобов’язання

1988

1538

 

14. Попередній підрахунок податків

1526

2115

 

Разом поточні пасиви

6409

6174

 

15. Довгострокові позики

4278

5999

 

16. Капітал лізинговий (зданий в борг)

436

656

 

17. Диференційований подохідний податок

1507

1612

 

18. Диференційовані позики та інші зобов
’язання

3667

3752

 

19. Мінімальний відсоток субсидуючих компаній

159

39

 

Разом зобов’язання

16456

18232

 

20. Акціонерний капітал:

 

 

 

1. Серія «В» — конвертуємий запас (валюта)

500

500

 

2. Незароблений дохід (що слугує

компенсацією)

(466)

(500)

 

3. Різні тарифи сукупного акціонерного капіталу серії «Е»

267

267

 

4. Різні тарифи сукупного акціонерного капіталу серії «С»

381

381

 

Загальна сума акціонерного капіталу

1714

1714

Закінчення табл. 7.6

Показники

1999

1998

 

5. Перевищення виплаченого капіталу над готівковою вартістю

655

668

 

6. Невиплачена заробітна плата

6595

7172

 

7. Валютний переказ (цінова різниця)

52

8

 

 

усього

9594

9546

 

8. Мінус загальний вкладений капітал тримачів (власників акцій)

414

1441

 

 

Разом акціонерний капітал

9180

8105

РАЗОМ

25636

26337 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування