Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.8.3. Побудова рахунків за принципом двоїстості.Поділ рахунків на активні та пасивні

а) Арифметична система

Кожне господарство як сукупність можна, як уже зазначалося, на будь-яку дату визначити з допомогою двоїстого узагальнення в застиглому стані. При цьому кожний господарський факт — явище або процес — його стан, незалежно від того, до якого аспекту господарювання — активу чи пасиву — воно належить, обов’язково буде зафіксовано на рахунку під своєю назвою. Отже, якщо підсумувати залишки всіх рахунків, на яких відображені господарські факти, що належать до активу, одержимо суму, що дорівнює активу. Аналогічно, якщо підсумувати залишки всіх рахунків, на яких обліковані господарські факти, що належать до джерел їх формування, пасив, знову матимемо суму, що дорівнює балансу. Це означає, що між балансом і рахунками бухгалтерського обліку існує прямий зв’язок.

Отже, рахунки, на яких обліковуються господарські факти (явища і процеси), що належать до активу, називаються активними. Рахунки, на яких обліковуються господарські факти (явища або процеси), що належать до пасиву, називаються пасивними. Це означає, що назва рахунку (активний чи пасивний) залежить від того, до якого аспекту групування належить відповідний господарський факт — явище або процес.

Таблиця А.8.1

Взаємозв’язок балансу і рахунків

Баланс на ____________ 200__ р.

Актив Пасив

Розділ і стаття

Сума, грн.

Розділ і стаття

Сума, грн.

1. Основні засоби

440 000

1. Статутний капітал

750 000

2. Каса і т.д.

20000

2. Кредити банку і т.д.

60000

Баланс

25 000 000

Баланс

25 000 000

Рахунок

«Основні засоби» «Статутний капітал»

(Активний) (Пасивний)

Стан

Зміни

 

Стан

Зміни

 

«+»

«—»

 

 

«+»

«—»

440 000

 

 

 

750 000

 

 

Рахунок

«Каса» «Кредити банку»

Стан

Зміни

 

Стан

Зміни

 

«+»

«—»

 

 

«+»

«—»

20000

 

 

 

60000

 

 

і т.д. і т.д.

б) Алгебраїчна система

Поняття «Дебет» і «Кредит»

У бухгалтерських рахунках рух (у розумінні зменшення або збільшення) господарських фактів — явищ і процесів, тобто збільшення чи зменшення засобів (або права на власність) відображається відокремлено.

Роздільне відображення цих процесів необхідне для того, щоб за кожним господарським фактом — явищем або процесом — просто й швидко можна було б дістати дані про кількість і вартість, наприклад, матеріалів, які надійшли чи вибули, або інших засобів господарювання. Такі дані потрібні для оперативного керівництва, проведення оперативного контролю чи аналізу.

Роздільний облік руху господарських фактів — явищ або процесів — зумовив необхідність ведення рахунків двобічної форми.

У найпростішій формі двобічний рахунок наведено в табл. А.8.2. Лівий бік такого рахунку прийнято називати дебетом, правий — кредитом.

З методичних міркувань та з навчальною метою двобічну форму рахунку спрощено зображують у такому вигляді (табл. А.8.3).

Таблиця А.8.2

Рахунок _____________________________________

(назва)

Лівий бік (Дебет)

Правий бік (Кредит)

Дата

з/п

Зміст

операції

Сума,

грн.

Дата

з/п

Зміст

операції

Сума,

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А.8.3

Рахунок ______________________________________

(назва)

Дебет

Кредит

 

 

У підручниках та економічній літературі термін «дебет» означає (від лат. debet) — винен, «кредит» — (від лат. credit) — вірити. Назву рахунка пишуть посередині таблиці.

На практиці використовують також однобічну (табл. А.8.4) та багатографову, багатоколонкову форми (табл. А.8.5) рахунків.

Таблиця А.8.4

Рахунок ____________________________________________

(назва)

Дата

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

Таблиця А.8.5

Рахунок ____________________________________________

(назва)

Дебет Кредит

Зміст

Взаємозв’язок з іншими

рахунками

Зміст

Взаємозв’язок з іншими рахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни «дебет» і «кредит» у їх первісному значенні («винен» і «вірити») застосовували досить давно. Нині це лише поняття, які означають певний характер змін у активних і пасивних рахунках, тобто це умовні технічні терміни для позначення характеру операції на рахунках в алгебраїчному їх значенні.

Поняття «дебет» і «кредит» у балансовій інтерпретації унаочнюють схеми А.8.1 та А.8.2.

Схема А.8.1

Баланс

Актив

=

Пасив

Рахунок «Активний»

 

Рахунок «Пасивний»

 

Стан

Зміни

 

 

 

Стан

Зміни

 

 

 

«+»

«—»

 

 

 

 

«—»

«+»

 

 

 

Дебет

Кредит

 

 

 

 

Дебет

Кредит

 

Оскільки сума активу дорівнює сумі пасиву, то значення «Дебет» і «Кредит» згідно із законом рівності праворуч і ліворуч мають визначати різні математичні дії (схема А.8.2).

Схема А.8.2

Баланс

Як видно зі схеми, в усіх

Актив

=

Пасив

Рахунок «Активний»

 

Рахунок «Пасивний»

 

Дебет

 

Кредит

 

 

 

Дебет

 

Кредит

 

 

«+»

 

«—»

 

 

 

«—»

 

«+»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рахунках незалежно від їх характеру (активні чи пасивні) ліворуч до них записують обороти дебету, а праворуч — обороти кредиту. Зауважимо, що активні рахунки містяться з лівого боку балансової рівності і в них із самого початку зміну в бік збільшення домовилися визначати терміном «дебет», причому так роблять і досі. Навпаки, термін «кредит» в активних рахунках відповідав і досі відповідає зменшенню.

Iсторично склалося так, що залишки на схемах в активних рахунках записували на боці дебету, а в пасивних — на боці кредиту. Тому активні та пасивні рахунки мають структуру, що її ілюструють відповідно схеми А.8.3 та А.8.4.

Схема А.8.3

Рахунок «Активний»

Дебет

Кредит

Початковий залишок засобів

Збільшення

Кінцевий залишок засобів

 

Зменшення

Схема А.8.4

Рахунок «Пасивний»

Дебет

Кредит

 

Зменшення

Початковий залишок зобов’язання

Збільшення

Кінцевий залишок зобов’язання

Як бачимо зі схем, активний і пасивний рахунки мають різну, точніше протилежну, будову. Ця будова зумовлена змістом облікованих на них господарських фактів — явищ або процесів — і будовою балансу, оскільки за законами математики подвійність господарських фактів, відбита у балансі, підпорядкована закону рівності. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим