Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.2.3.5. Облік статутного капіталу заново створеного акціонерного товариства

Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал у сумі вкладів учасників, передбачених статутними документами (у сумі проведеної підписки на акції), відображається за кредитом рахунка «Статутний капітал» та дебетом рахунка «Неоплачений капітал». Фактичне надходження вкладів засновників проводиться за кредитом рахунка «Неоплачений капітал» у кореспонденції з рахунками коштів та матеріальних цінностей.

Статутний капітал зареєстрованого АТ залежно від стану заборгованості за акціонерами враховується на таких субрахунках рахунка 1 — «Оголошений капітал» — у сумі, записаній у статуті АТ; 2 — «Підписний капітал» — на вартість акцій, за якими проведено підписку; 3 — «Оплачений капітал» — у розмірі коштів, внесених засновниками в момент підписки та пізніше; 4 — «Вилучений капітал» — вартість акцій, вилучених з обігу (викуплених товариством в акціонерів).

З моменту реєстрації АТ усі акції враховуються на субрахунку 1. Коли закінчено підписку на акції, на їх номінальну вартість робиться запис щодо зменшення коштів на субрахунку 1 та збільшення коштів на субрахунку 2. Після оплати акцій та оформлення прав власності акціонерів на акції (внесення учасників до реєстру акціонерів) номінальна вартість акцій переводиться із субрахунка 2 на субрахунок 3.

Статутний капітал, оголошений під час реєстрації АТ, має бути сплачений повністю протягом одного року. У разі, коли ста- тутний капітал сплачений не повністю, його величину слід зменшити (перереєструвати) на суму нерозміщених акцій. Щодо наступних випусків акцій у порядку збільшення статутного капіталу законодавство таких вимог не містить. Нерозміщеними акціями, які перебувають на балансі АТ, розпоряджається Рада директорів товариства. Такі акції можуть бути використані як резерв для наступних емісій. Дивіденди на нерозміщені акції не нараховуються.

Оприбуткування майна, наданого в натуральній формі у власність підприємств у рахунок вкладів до статутного капіталу чи для оплати акцій, провадиться за ціною, визначеною за домовленістю учасників. Майно, надане підприємству в користування, оприбутковується в оцінці, яку визначено на підставі орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в установчих документах строк діяльності підприємства чи інший установлений засновниками строк (якщо інше не передбачене установчими документами). У разі оприбуткування валютних коштів та майна, оціненого в інвалюті, у рахунок вкладів до статутного капіталу сумові різниці відносяться на рахунок «Резервного капіталу». Спрямовувати їх на потреби споживання підприємства не можна.

Вартість прав користування землею, спорудами, устаткуванням, інтелектуальною власністю і т. ін., внесена засновниками в рахунок вкладів до статутного капіталу АТ, ураховується на рахунку «Нематеріальні активи». У разі оприбуткування вартості майна, що вноситься, збільшуються витрати, спрямовані на те, щоб об’єкти були готові до використання.

Iз закінченням строку, протягом якого АТ має право користуватися майном, що внесене замість оплати акцій, додатковий внесок до статутного капіталу не робиться і статутний капітал не зменшується.

У разі несплати підписувачами в установлений строк оголошеної кількості акцій правління АТ може анулювати підписку на акції і повернути внесені кошти чи зменшити суму до внесеної величини. На величину анульованої підписки робиться запис в аналітичному обліку за рахунком «Неоплачений капітал».

Розглянемо конкретний приклад.

Було внесено авансом в рахунок внесків до дня реєстрації Статутного капіталу особами, що підписалися на акції, 8000 грн.

Основні бухгалтерські проведення наведено у табл. Б.2.3.

Таблиця Б.2.3

Основні бухгалтерські проведення при формуванні статутного фонду (капіталу) АТ

Номер

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

1

Сума статутного капіталу зареєстрована

25000

НК

СК

2

Внесено в рахунок внесків після реєстрації АТ особами, що підписалися на акції:

 

 

 

2.1

грошові кошти

3000

К

НК

2.2

устаткування, незакінчені об’єкти капітальних вкладень (інвестиції)

2000

КІ

НК

2.3

матеріальні цінності — запаси

1000

ОМ

НК

2.4

різні товари

2000

Т

НК

2.5

Облігації чужої емісії (цінні папери)

1200

ЦПЧЕ

НК

2.6

векселі одержані

600

ВО

НК

2.7

права користування майном (нематеріальні активи)

500

НА

НК

2.8

основні засоби за залишковою (узгодженою) вартістю на: величину початкової вартості

4000

ОЗ

НК

3

Зарахована сума передплати

8000

РЗ

НК

Балансову інтерпретацію проведень унаочнює рис. Б.2.3.

Актив

Пасив

 

Рахунок «Каса»

 

 

Рахунок «Розрахунки з засновником»

 

 

Дт

Кт

 

 

Дт

Кт

 

 

2.1. 3000

 

 

 

3. 8000

С. 8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Устаткування до незавершених капітальних вкладень»

 

 

Рахунок «Статутний капітал»

 

 

Дт

Кт

 

 

Дт

Кт

 

 

2.2. 2000

 

 

 

 

1. 25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Матеріальні запаси»

Рахунок «Неоплачений капітал»

 

Дт

Кт

 

 

Дт

Кт

 

 

2.3. 1000

 

 

 

1. 25000

2.

2.1. 3000

2.2. 2000

2.3. 1000

2.4. 2000

2.5. 1200

2.6. 600

2.7. 500

2.8. 4000

3. 8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Товари»

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

2.4. 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Облігації чужої емісії (цінні папери)»

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

2.5. 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Векселі одержані»

короткострокові

 

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

2.6. 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Нематеріальні активи»

 

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

2.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Основні засоби»

 

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

2.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Амортизація»

 

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

2.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.2.3. Балансова інтерпретація проведень 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим