Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.4. Облік змін статутного капіталу

Б.2.4.1. Загальні положення

Згідно з чинним законодавством підприємство (колективне, акціонерне товариство тощо) може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу дозволене лише після повної сплати всіх раніше випущених акцій, встановлених внесків.

Основні шляхи збільшення статутного капіталу можуть бути такі:

— додаткові вкладення засновників;

— випуск та реалізація у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій;

— обмін облігацій на акції підприємства (товариства);

— збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Водночас розмір статутного капіталу може бути також і зменшеним. Основні шляхи зменшення статутного капіталу можуть бути такі:

— вилучення власного капіталу;

— зменшення номінальної вартості акцій;

— анулювання акцій, що викуплені товариством в акціо- нерів.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності лише з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства

Зборами акціонерів може бути прийнято рішення про зміни статутного капіталу. У бухгалтерському обліку це рішення відбивається лише після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. На збільшення статутного капіталу ро- биться проведення: кредит рахунка «Статутний капітал», дебет рахунків або «Неоплачений капітал» або «Нерозподілений прибуток».

Зміна статутного капіталу АТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій відображається за дебетом рахунка «Неоплачений капітал» та кредитом рахунка «Статутний капітал», при зменшенні номінальної вартості акцій — за дебетом рахунка «Статутний капітал» і кредитом рахунка «Розрахунки з учасниками».

Щоб збільшити суму статутного капіталу, АТ може переоцінити наявні основні засоби за ринковими цінами.

Статутний капітал акціонерних товариств, утворених у ході приватизації, може (у зв’язку з переоцінюванням основних засобів) збільшуватися завдяки зростанню номінальної вартості акцій, випущених у процесі приватизації, чи додаткового ви- пуску акцій (того самого виду та номіналу, що були випущені під час приватизації) на суму збільшення статутного капіталу. Акції додаткового випуску розподіляються між акціонерами пропорційно до їхньої частки акцій у статутному капіталі АТ. У разі збільшення номіналу акцій відповідні акції чи сертифікати акцій вилучаються з обігу і водночас акціонерам видаються нові. Збільшення статутного капіталу шляхом заліку сум переоцінювання основних засобів відображається за кредитом рахунка «Статутний капітал», дебетом рахунка «Додатковий капітал».

У разі переоцінювання основних засобів сума дооцінювання відображається за дебетом рахунків «Основні засоби» або «Капітальні інвестиції» та кредитом рахунка «Статутний капітал». Дооцінювання нарахованих сум зносу за виробничими основними засобами відображається за дебетом рахунка «Статутний капітал» та кредитом рахунка «Знос основних засобів». Сума дооцінювання за невиробничими основними засобами відноситься в кредит рахунка «Додатковий капітал» й у балансі відображається окремо. У разі прийняття загальними зборами АТ рішення про збільшення статутного капіталу на суму дооцінювання основних засобів робиться проведення за дебетом рахунка «Додатковий капітал» та кредитом рахунка «Статутний капітал».

Якщо рішення про збільшення статутного капіталу ще не зареєстроване, а внески учасників почали надходити, ці засоби враховуються на рахунку «Розрахунки з засновниками». Після реєстрації зміни статутного капіталу відображаються записом: дебет рахунка «Розрахунки з засновниками», кредит рахунка «Невкладений капітал».

Облік власних акцій, викуплених акціонерним товариством у акціонерів для їх наступного перепродажу, поширення серед своїх учасників чи анулювання, провадиться на рахунку «Вилучений капітал». При викупі акцій акціонерним товариством робиться запису у дебет рахунка «Вилучений капітал», кредит рахунків обліку коштів. Анулювання викуплених АТ власних акцій відображається за кредитом рахунка «Вилучений капітал» та дебетом рахунка «Статутний капітал». Різниця між номінальною та викупівельною вартістю акцій відноситься на збільшення чи зменшення «Додаткового капіталу».

За рішенням загальних зборів АТ може бути проведене дрібнення акцій (спліт) чи їх консолідація. У першому разі кожна із випущених товариством акцій замінюється на кіль- ка акцій меншого номіналу, у другому — кілька акцій обмі- нюються на меншу кількість нових акцій з більшим номіна- лом. Величина статутного капіталу при цьому не змінюється. В обліку ця операція відображається тільки на аналітичних рахунках.

Якщо сукупна номінальна вартість акцій, внесених у рахунок вкладів до статутного капіталу акціонерного товариства, зменшилася, це товариство зобов’язане в двомісячний строк провести зменшення власного статутного капіталу або виконати його до оголошеного. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим