Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3. Облік активів

Б.3.1. Загальна побудова обліку активів

Б.3.1.1. Визначення активів

Активи підприємства — це майнові об’єкти, матеріальні або нематеріальні носії вартості, які отримані в результаті попередніх господарських процесів та які мають властивість приносити у майбутньому вигоду — дохід підприємству.

У світовій практиці найбільш розповсюдженим визначенням активів є наступне: активи — це ресурси, які отримані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.

В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (п. 4) — активи визначаються, як ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.

Вищенаведене вимагає розуміння наступного. По-перше, що активи з’явилися внаслідок (в результаті) минулих подій. По-друге, що підприємство (власник) здійснює контроль над об’єктом, що належить до активів та управляє ним. І нарешті, що підприємство (власник) має надію (очікує) у майбутньому надходження на підприємство грошових коштів (або їх еквівалентів) від цих активів.

Разом з тим ресурс не визнається активом, якщо були здійснені такі затрати, за якими надходження майбутніх економічних вигод на підприємство після завершення поточного облікового періоду вважається малоймовірним.

Таким чином у балансі актив відображається тільки за умови, якщо:

• оцінка його може бути достовірно визначена;

• очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають цим умовам, включаються до складу затрат поточного (звітного) періоду (у звіті про фінансові результати) і не можуть бути відображені в балансі.

Актив, як економічний потенціал, може існувати у формі:

грошових коштів;

еквівалентів грошових коштів;

виробничих засобів (основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів тощо);

незавершеного виробництва;

запасів готової продукції;

товарів;

фінансових інвестицій;

дебіторської заборгованості юридичних або фізичних осіб.

Кожен із цих активів сприяє надходженню економічних вигод на підприємство по-різному:

1. Придбані за гроші і для господарської діяльності активи забезпечать у майбутньому додаткове надходження грошових коштів на підприємство.

2. Фінансові інвестиції в акції, облігації, депозити тощо забезпечать надходження грошових коштів на підприємство у вигляді відсотків, дивідендів тощо.

3. Дебіторська заборгованість — це теж пряме надходження грошових коштів у майбутньому в результаті її погашення дебіторами або одержання грошей на банківський рахунок від здійснення факторингової операції.

4. Непряме надходження грошових коштів — може відбутися: шляхом отримання активів, погашенням зобов’язань, здійсненням негрошових, наприклад, бартерних операцій, сплатою дивідендів акціями, погашення зобов’язань матеріальними активами тощо. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим