Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.3.2. Облік операцій з цінними паперами власної емісії

Облік операцій, які здійснюються при виготовленні бланків цінних паперів. Виготовлені бланки цінних паперів обліковуються на позабалансовому рахунку (підставою слугують відповідні прибутково-видаткові документи). Бланки з цього рахунка списують, водночас виконуючи записи про реалізацію цінних паперів. Цінні папери обліковуються за видами та місцем зберігання матеріально відповідальними особами згідно з «Порядком ведення касових операцій».

На всі цінні папери складають описи, де зазначають вид, номер, серію, номінальну вартість (ціну), строк погашення. При погашенні робиться відповідна позначка про документ, на підставі якого зроблено запис, виписка банку тощо.

Облік акцій власної емісії. Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного капіталу. Додатковий випуск акцій можливий лише в тому разі, коли всі раніше випущені акції оплачені за вартістю, не нижчою від номінальної.

Облік продажу акцій власної емісії поділяється на два етапи: до реєстрації статуту та після його реєстрації. Поточний облік авансових внесків ведуть на рахунку «Розрахунки із засновниками».

В оплату акцій акціонери можуть передавати будь-які активи і відповідно до переданого активу здійснюються записи за дебетом рахунків: гроші сплачені до каси, на розрахунковий рахунок — шляхом передачі основних засобів — валютними коштами до банку — шляхом передачі нематеріальних активів — тощо, а також за кредитом рахунка «Неоплачений капітал».

У день реєстрації статуту потрібно зробити запис за кредитом рахунка «Статутний капітал» на всю суму та за дебетом рахунка «Неоплачений капітал» також на всю суму.

Це означає, що на рахунку «Неоплачений капітал» після наведеної операції буде утворено сальдо, яке свідчить про заборгованість засновників до «Статутного капіталу».

Поступове погашення боргу перед статутним капіталом відображається аналогічно щойно наведеному.

На нараховану суму дивідендів дебетується рахунок «Нерозподілений прибуток» і кредитуються рахунки за призначенням: «Розрахунки з учасниками»

— на суму, нараховану акціонерам, які працюють на підприємстві;

— на суму, нараховану акціонерам-засновникам, які не працюють на підприємстві;

— на суму, нараховану іншим акціонерам.

АТ може викупити акції в акціонерів. Викуп акцій відображається записами: дебет рахунка «Вилучений капітал», кредит рахунків, з яких суми були передані акціонерам: «Каса» тощо.

Викуплені акції можуть бути анульовані (знищені). Тоді запис буде такий: дебет рахунка «Статутний капітал», кредит рахунка «Вилучений капітал».

Перепродаж акцій обліковується за вищенаведеною схемою Б.2.5.6.

Якщо акції реалізуються за ціною, вищою за їхню номінальну вартість, то різниця між продажною та номінальною вартістю зараховується до «Додаткового капіталу», якщо ж реалізація відбувається за нижчою ціною — це є прямий збиток підприємства.

Акціонерне товариство має право підвищувати або знижувати номінальну вартість акцій власної емісії. Кожний такий випадок супроводжується перереєстрацією статутного капіталу. Підвищення номіналу вартості акцій відображають у бухгалтерському обліку аналогічно продажу (реалізації), як щойно описано.

Основною причиною зниження номіналу вартості акції є непокриті збитки, тому після перереєстрації здебільшого суму зниження направляють на покриття збитків (дебет рахунка «Непокриті збитки»).

В окремих випадках, що буває дуже рідко, зниження номінальної вартості акцій виплачують. У цих випадках суму зниження попередньо обліковують на рахунку «Розрахунки із засновниками». А далі виплачують або з рахунка «Каса» або з «Розрахункового рахунка в банку».

Облік облігацій власної емісії. Облік залучених коштів, одержаних у результаті випуску облігацій підприємства, ведуть на рахунку «Довгострокові зобов’язання по облігаціях».

До нього відкривають три субрахунки, на яких обліковують:

— зобов’язання по облігаціях;

— премії на випущені облігації;

— дисконт по випущених облігаціях.

При аналітичному обліку на рахунку «Довгострокові зобов’язання по облігаціях» слід враховувати вид випущених цінних паперів, строк погашення позичок.

У разі одержання коштів від випуску облігацій роблять відповідні записи в дебет рахунків: «Каса», «Розрахунковий рахунок», «Розрахунки по оплаті праці» та інші, а також в кредит рахунка «Довгострокові зобов’язання по облігаціях».

Нарахування процентів по облігаціях відображається записами: дебет рахунка «Фінансові витрати» та кредит рахунка «Розрахунки з працюючим» на суму, нараховану тим, хто працює на підприємстві, або кредит рахунка «Розрахунки з іншими кредиторами» — нараховану підприємствам.

При погашенні позики роблять записи в дебет рахунка «Довгострокові зобов’язання по облігаціях», а також в кредит рахунків «Каса», «Розрахунковий рахунок», «Розрахунки з оплати праці» та ін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування