Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.3.4. Облік векселів

Облік виданих векселів. Зобов’язання по розрахунках з постачальниками, підрядниками та торговельними кредиторами, яке забезпечена виданими векселями, враховується підприємством на рахунку «Короткострокові векселі видані». Аналітичний облік векселедавець веде по кожному виданому векселю.

Видача векселів на суму товарів та послуг відображається записом в кредиті рахунка «Короткострокові (або довгострокові) векселі видані» і в кореспонденції з рахунками «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками», «Розрахунки з різними кредиторами» або іншими відповідними рахунками. Суму витрат у вигляді договірних процентів та відстрочку платежу векселедавець відображає в кредиті рахунка «Короткострокові векселі видані» та дебеті рахунка «Витрати майбутніх періодів» з наступним відображенням при сплаті векселя в дебеті рахунків затрат відповідної діяльності (якщо векселями проведені розрахунки за сировину, паливо, матеріали, комплектуючі вироби, товари та послуги виробничого характеру для забезпечення поточної виробничої діяльності) або «Капітальні інвестиції» (якщо векселями проведені розрахунки за основні засоби, будівельно-монтажні, проектні та інші роботи і послуги, витрати з яких не відносяться на собівартість продукції) або інші рахунки.

Погашення зобов’язань, забезпечених виданими векселями, відображається в дебеті рахунка «Короткострокові векселі видані» та в кредиті рахунків обліку грошових коштів або розрахунків при уступці боргу.

Якщо векселі видані на довготерміновий строк, то аналогічні операції реєструються на рахунку «Довгострокові векселі видані».

Облік одержаних векселів. Заборгованість по розрахунках з покупцями та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями, враховується на рахунках «Довгострокові векселі одержані» або «Короткострокові векселі одержані» в залежності від строку платежу. Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

При одержанні векселів за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги сума відображається в дебет рахунка «Довгострокові векселі одержані» або «Короткострокові векселі одержані» та в кредиті рахунків «Доходи» або «Розрахунки з покупцями та замовниками». Сума доходу, що одержує продавець за відстрочку платежу, відображається в дебеті рахунка «Короткострокові векселі одержані» або «Довгострокові векселі одержані» та в кредиті рахунка «Доходи майбутніх періодів» з наступним відображенням при сплаті в кредит рахунка «Фінансові результати».

Суми, враховані на рахунках «Короткострокові (або довгострокові) векселі одержані», списуються згідно з погашенням заборгованості, забезпеченої векселями, у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів: «Каса» тощо.

Якщо виданий вексель індосується на користь векселедавців або передається платником у сплату за відвантажену продукцію (виконані роботи, послуги), то в бухгалтерському обліку сторін заборгованість за векселями списується відповідно з рахунків «Інші фінансові доходи» та «Інші витрати», «Собівартість реалізованих інших активів». Позички, одержані векселедержателем в комерційних банках під заставу векселів, враховуються у загальновстановленому порядку.

Витрати, пов’язані з протестом за векселем, відносяться на фінансові результати.

При здійсненні дисконтних операцій (продаж векселедержателем банку) записи суми проданих банку векселів ведуться в кредиті рахунка «Довгострокові (або короткострокові) векселі одержані» з рахунками «Розрахунковий рахунок» (на суму, сплачену банком), «Доходи майбутніх часів» та «Фінансові доходи» (на суму дисконту облікового процента).

Одержані векселі зберігаються підприємством самостійно або передаються на зберігання банку. Векселі, що перебувають на підприємстві, зберігаються в його касі нарівні з готівкою відповідно до «Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України».

Якщо одержані підприємством векселі здаються на зберігання до банку, то в реєстрах аналітичного обліку робиться позначка про відповідний документ, одержаний від банку. Витрати банку на винагороди за послугу зі зберігання векселів відносяться на рахунок збитків від позареалізаційних операцій.

Оперативний контроль за платежами з одержаних і виданих векселів ведеться за допомогою картотеки, упорядкованої за строками погашення заборгованості.

На всі векселі, які зберігаються на підприємстві, складаються описи, де подається назва платника, сума та строк погашення заборгованості за векселями. При погашенні заборгованості за векселями в описі робиться відповідна помітка і вказується дата виписки банку або іншого належного документа.

Суми заборгованості по рахунках з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, які забезпечені одержаними векселями, та суми зобов’зань, на яку підприємством видано векселі для забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів, показуються у відповідних статтях активу і пасиву балансу підприємства.

Б.3.3.5. Облік інших грошових документів

Облік грошових документів, підприємства (оплачені путівки до будинків відпочинку, поштові марки тощо) ведеться за номінальною вартістю та фактичною купівельною ціною на рахунку «Iнші грошові документи».

При придбанні грошових документів у бухгалтерському обліку роблять запис: дебет рахунка «Грошові документи» та кредит рахунків «Каса», «Рахунок у банку» та інші залежно від того, які кошти були використані для оплати.

У разі списування грошових документів бухгалтерський запис робиться за кредитом рахунка та за дебетом рахунка залежно від характеру відповідної операції. Наприклад:

— при оплаті готівкою частини вартості (або повної вартості) путівки — дебет рахунка «Каса»;

— при списуванні поштових марок, використаних для відправлення кореспонденції підприємства, — дебет рахунка «Адміністративні затрати» та ін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування