Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Сопко В.В.

С 64 Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

ISBN 966–574–094–6

Розкриваються теоретичні та методичні основи бухгалтерського обліку за умов становлення ринкових відносин в економіці України на основі національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Розглядається питання загальної теорії бухгалтерського обліку, методологія фінансового та внутрішньогосподарського (виробничо-комерційного) обліку згідно з вимогами таких відносин.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів, семінарів, бізнес-шкіл, коледжів, ліцеїв і всіх, хто має намір оволодіти бухгалтерським обліком.ЗМІСТ


Вступ
А. Основи бухгалтерського обліку(загальна теорія)
А.1. Концептуальні засади терміна «Бухгалтерський облік»
А.1.1. Вступні зауваження
А.1.2. Теоретичні та методологічні засади
А.1.3. Сутнісна характеристика терміна «облік»
А.1.4. Господарський облік
А.1.5. Ринок і бухгалтерський облік
А.2. Предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти (за принципом двоїстості)
А.2.1. Загальне поняття про предмет бухгалтерського обліку
А.2.2. Визначення меж, в яких бухгалтерський облік відображає свій предмет
А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об'єктах — господарських фактах
А.2.3.1. Загальне зауваження
А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік
А.2.3.3. Визначення «Активу» та «Пасиву»
А.2.4. Класифікація господарських фактів
А.2.4.1. Загальне визначення
А.2.4.2. Господарські факти-явища як об'єктибухгалтерського обліку
А.2.4.3. Господарські факти — процеси діяльності як об'єкти бухгалтерського обліку
А.2.4.3.1. Загальні питання
А.2.4.3.2. Господарські факти-процеси різних сфер діяльності як об'єкти бухгалтерського обліку
А.3. Метод бухгалтерського обліку
А.3.1. Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку
А.3.2. Концептуальні передумови побудови бухгалтерського обліку
А.3.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку
А.3.4. Загальне визначення методу бухгалтерського обліку
А.4. Методологія бухгалтерського обліку
А.4.1. Визначення методології бухгалтерського обліку
А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принципом доказовості
А.4.2.1. Попередні зауваження
А.4.2.2. Етапи спостереження в бухгалтерському обліку та формування доказів
А.4.2.3. Загальна побудова методології бухгалтерського обліку
А.5. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку (Оцінювання й калькулювання як елементи методу бухгалтерського обліку)
А.5.1. Сутність вимірювання та види вимірників
А.5.2. Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку
А.5.3. Методи визначення фактичної собівартості об'єкта обліку
А.5.3.1. Оцінювання господарських фактів — об'єктів обліку за простою системою — однозначним актом прийому обміну (купівлі, придбання)
А.5.3.2. Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку
А.6. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку
А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи
А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів —формування доказів
А.6.1.2. Зміст документів і вимогидо їх створення
А.6.1.3. Оформлення документів
А.6.1.4. Технічні форми документів
А.6.1.5. Класифікація бухгалтерських документів
А.6.1.6. Форми документів
А.6.1.7. Зберігання бухгалтерських документів
А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу
А.6.1.8.1. Загальне поняття
А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації
А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації й оформлення інвентаризаційних описів
А.6.1.8.4. Методика і техніка обробки описів інвентаризації та відображення результатівінвентаризації в обліку
А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри
А.6.2.1. Загальні зауваження
А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів
А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку(у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індивідуалізації та персоніфікації)
А.6.3.1. Поняття про рахунок
А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку
А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках
А.6.3.4. Система рахунків
А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми
А.6.4.1. Сутність бухгалтерської звітності
А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду
А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності
А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації
А.6.4.5. Коротка характеристика основних форм бухгалтерської звітності
А.7. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з теорією двоїстості (подвійності)
А.7.1. Загальний підхід
А.7.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку як процесу
А.7.3. Взаємозв'язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку.Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку
А.7.3.1. Поняття про балансовий метод
А.7.3.2. Принцип двоїстого групування господарських фактів
А.7.3.3. Структура балансу
А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі
А.7.4.1. Загальні положення
А.7.4.2. Характеристика типів господарських операцій
А.7.5. Взаємозв'язок складових елементів при побудові бухгалтерського обліку як процесу за теорієї двоїстості
А.8. Побудова двоїстого (подвійного) відображення господарських фактів- явищ та процесів у системі рахунків: принцип подвійного запису
А.8.1. Загальний підхід
А.8.2. Варіанти системної реєстрації господарських фактів на рахунках
А.8.3. Побудова рахунків за принципом двоїстості.Поділ рахунків на активні та пасивні
А.8.4. Відкриття рахунків та підготовка рахунків для запису
А.8.5. Відкриття бухгалтерських рахунків за теорією двоїстості на основі записів «дебет» «кредит»
А.8.6. Обробка бухгалтерських документів та їх підготовка до записування в системі рахунків
А.8.7. Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання бухгалтерського проведення (запису)
А.8.8. Підготовка документів до записів на рахунках за ознаками дебет — кредит.
А.8.9. Методика складання бухгалтерського проведення
A.8.10. Відображення господарських операцій на рахунках
А.8.11. Види бухгалтерських проведень
А.8.12. Зберігання бухгалтерських документів
А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛIІКУ
А.9.1. Загальні питання
А.9.2. Взаємоперевірка даних поточного бухгалтерського обліку
A.9.3. Узагальнення даних рахунків (поточного обліку)
A.9.4. Виправлення помилок у записах
A.10.ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК)
А.10.1. Загальні відомості
A.10.2. Взаємозв'язок аналітичних та синтетичних рахунків
А.10.3. Методика аналітичного та синтетичного обліку
А.10.4. Взаємозв'язок даних аналітичного та синтетичного обліку
А.11. Управління та організація бухгалтерського обліку
А.11.1. Управління бухгалтерським обліком в Україні
А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах
А.11.2.1. Організація облікового процесу
А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового процесу
А.11.2.3. Організація облікової служби на підприємстві (організація роботи апарата)
Б. Бухгалтерський фінансовий облік
Б.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку
Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку
Б.1.2. Загальноприйняті у міжнародній практиці принципи побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві
Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку
Б.2. Облік пасивів (Облік власності засновників та учасників Господарського Процесу)
Б.2.1. Побудова обліку пасивів
Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності)
Б.2.1.2. Економіко-правова характеристика пасивів як вкладень, внесків тощо у підприємницьку діяльність
Б.2.1.3. Визначення терміну «Пасив»
Б.2.2. Побудова обліку власності засновників (власний капітал)
Б.2.2.1. Загальні поняття про власний капітал
Б.2.2.2. Система рахунків обліку власності засновників (власного капіталу)
Б.2.3. Облік статутного капіталу
Б.2.3.1. Загальне поняття
Б.2.3.2. Характеристика рахунка «Статутний капітал»
Б.2.3.3. Облік формування статутного капіталу приватного підприємства
Б.2.3.4. Облік формування статутного (пайового) капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
Б.2.3.5. Облік статутного капіталу заново створеного акціонерного товариства
Б.2.3.6. Облік формування статутного капіталу під час акціонування приватизованого підприємства
Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах
Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах
Б.2.4. Облік змін статутного капіталу
Б.2.4.1. Загальні положення
Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства
Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу
Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу
Б.2.5.2. Облік резервного капіталу
Б.2.5.3. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
Б.2.5.4. Облік неоплаченого капіталу
Б.2.5.5. Облік вилученого капіталу
Б.2.6. Облік власності залученого (чужого щодо засновників) капіталу (облік зобов'язань)
Б.2.6.1. Загальні положення
Б.2.6.2. Облік залученого капіталу на основі контракту
Б.2.6.3. Облік тимчасово залученого капіталу суспільства (власність різних суспільних фондів — бюджет, пенсійний фонд тощо) до проведення розрахунків
Б.3. Облік активів
Б.3.1. Загальна побудова обліку активів
Б.3.1.1. Визначення активів
Б.3.1.2. Оцінювання активів
Б.3.1.3. Класифікація активів
Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів та валютних операцій
Б.3.2.1. Загальні відомості
Б.3.2.2. Побудова обліку грошових коштів та їх еквівалентів
Б.3.2.3. Облік грошових коштів
Б.3.2.3.1. Облік грошових коштів у касі
Б.3.2.3.2. Облік грошових коштів на рахунках у банку
Б.3.2.3.3. Облік грошей, виданих у підзвіт фізичним особам
Б.3.2.3.4. Облік грошових коштів у дебіторів юридичних осіб (облік боргових вимог)
Б.3.2.3.5. Облік грошей в іноземній валюті
Б.3.3. Облік цінних паперів
Б.3.3.1. Основи побудови обліку цінних паперів
Б.3.3.2. Облік операцій з цінними паперами власної емісії
Б.3.3.3. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії (облік інвестицій)
Б.3.3.4. Облік векселів
Б.3.3.5. Облік інших грошових документів
Б.3.3.6. Облік розрахункових операцій
Б. 3.3.6.1. Основи побудови обліку розрахункових операцій
Б.3.3.6.2. Принципи організації обліку розрахунків
Б.3.3.6.3. Форми розрахунків
Б.3.3.6.4. Облік розрахунків з товарних операцій у системі рахунків
Б.3.3.6.5. Облік розрахунків із учасниками (засновниками)
Б. 3.3.6.6. ВнутрішньогоВнутрішньогосподарські розрахункисподарські розрахунки
Б.3.3.6.7. Облік розрахунків за нетоварними операціями
Б.3.3.6.8. Облік розрахунків з банками за одержані кредити
Б.3.3.7. Облік операцій з іноземною валютою
Б.3.4. Облік праці та її оплата і соціальні виплати
Б.3.4.1. Побудова обліку праці та її оплати
Б.3.4.2. Облік нарахування деяких видів оплат
Б.3.4.3. Аналітичний облік розрахунків з працюючими
Б.3.4.4. Облік заробітної плати в системі рахунків
Б.3.4.5. Облік розрахунків з органами соціального страхування та пенсійного забезпечення
Б.3.5.Облік запасів діяльності
Б.3.5.1. Загальне визначення та загальна побудова обліку запасів
Б.3.5.2. Облік виробничих запасів
Б.3.5.3. Побудова синтетичної системи рахунків
Б.3.5.4. Облік придбання матеріальних виробничих запасів
Б.3.5.5. Методика оцінювання та облік наявності і вибуття матеріалів на підприємствах
Б.3.5.6. Особливості обліку тари та тарних матеріалів
Б.3.5.7. Особливості обліку вторинних матеріалів і сировини
Б.3.5.8. Оперативний контроль за наявністю і рухом матеріалів на складах підприємства
Б.3.5.9. Iнвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів
Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі
Б.3.5.11. Облік товарних запасів
Б.3.5.11.1. Облік надходження товарів і тари на оптові бази і склади
Б.3.5.11.2. Облік надходження товарів і тари в роздрібній торгівлі
Б.3.6. Облік засобів праці
Б.3.6.1. Загальна побудова обліку засобів праці
Б.3.6.1.1. Основні визначення
Б.3.6.1.2. Групування засобів праці в обліку
Б.3.6.1.3. Сутність зносу та амортизації
Б.3.6.2. Особливості побудови обліку оборотних засобів праці, які відносяться до малоцінних і дорогоцінних швидкозношуваних предметів (МШП, ДШП)
Б.3.6.2.1. Загальні положення
Б.3.6.2.2. Облік наявності та руху малоцінних і дорогоцінних швидкозношуваних предметів на складі і в експлуатації
Б.3.6.2.3. Облік дорогоцінних швидкозношуваних предметів в експлуатації
Б.3.6.2.4. Облік вибуття швидкозношуваних предметів засобів праці з експлуатації
Б.3.6.2.5. Облік повернення МШП та ДШП з експлуатації на склад
Б.3.6.3. Особливості побудови обліку необоротних (основних) засобів праці
Б.3.6.3.1. Загальні положення
Б.3.6.3.2. Класифікація основних засобів
Б.3.6.3.3. Оцінювання основних засобів
Б.3.6.3.4. Облік переоцінювання основних засобів
Б.3.6.3.5. Система синтетичних рахунків
Б.3.6.3.6. Облік наявності основних засобів
Б.3.6.3.7. Облік надходження основних засобів
Б.3.6.3.8. Облік амортизації основних засобів
Б.3.6.3.9. Облік зменшення корисності основних засобів
Б.3.6.3.10. Облік затрат з догляду, утримання, ремонту, модернізації, реконструкції основних засобів
Б.3.6.3.11. Облік вибуття основних засобів
Б.3.6.3.12. Iнвентаризація основних засобів і відображення її результатів в обліку
Б.3.6.4. Облік засобів праці при орендних відносинах
Б.3.7. Облік нематеріальних активів
Б.3.7.1. Загальні положення
Б.3.7.2. Визнання нематеріальних активів як об'єкта бухгалтерського обліку
Б.3.7.3. Оцінювання нематеріальних активів
Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік
Б.3.7.5. Облік вибуття нематеріальних активів
Б.4. Облік затрат, доходів та фінансових результатів діяльності
Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності
Б.4.1.1. Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів
Б.4.1.2. Загальне визнання затрат, доходів та фінансових результатів діяльності
Б.4.2. Облік затрат операційної діяльності
Б.4.2.1. Основи побудови обліку затрат операційної діяльності
Б.4.2.2. Побудова обліку затрат виробничої діяльності
Б.4.2.2.1. Визначення об'єктів обліку затрат виробничої діяльності та діяльності по наданню послуг
Б.4.2.2.2. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку процесу виробництва
Б.4.2.2.3. Загальна класифікація затрат
Б.4.2.2.4. Формування елементів затрат
Б.4.2.2.5. Облікова характеристика продукції та інших речових елементів діяльності
Б.4.2.2.6. Групування затрат за елементами собівартості продукції, послуг
Б.4.2.2.7. Перегрупування елементів затрат в елементи собівартості (статті затрат)
Б.4.2.2.8. Загальна структурна і поетапна побудова обліку затрат процесу виробництва
Б.4.2.2.9. Побудова фінансового обліку процесу виробництва в системі рахунків
Б.4.2.2.10. Методологія обліку затрат процесу виробництва
Б.4.2.2.11. Облік формування елементів затрат
Б.4.2.2.11.1. Облік елемента матеріальних затрат
Б.4.2.2.11.2. Облік елемента затрат на оплату праці
Б.4.2.2.11.3. Облік інших елементів затрат
Б.4.2.2.12. Облік групування і перегрупування непрямих елементів затрат
Б.4.2.2.13. Облік зведення затрат
Б.4.2.2.14. Облік випуску готової продукції та визначення (калькулювання) її фактичної фінансової виробничої собівартості
Б.4.2.2.14.1. Облік випуску готової продукції та здачі робіт (послуг)
Б.4.2.2.14.2. Калькулювання виробничої собівартості готової продукції, надання послуг
Б.4.2.2.15. Облік наявності та руху готової продукції на підприємствах (на складах і в бухгалтерії)
Б.4.2.2.16. Облік затрат зі збуту — продажу (реалізації) продукції, наданню послуг
Б.4.2.2.17. Облік адміністративних затрат виробничої діяльності
Б.4.2.2.18. Облік інших операційних затрат
Б.4.2.3. Облік затрат комерційної діяльності
Б.4.2.3.1. Загальна побудова обліку затрат комерційної діяльності
Б.4.2.3.2. Облік затрат на придбання товарів
Б.4.2.3.3. Облік затрат по продажу (збуту, реалізації) товарів
Б.4.2.3.4. Облік адміністративних затрат комерційної діяльності
Б.4.2.3.5. Облік товарних втрат
Б.4.2.3.6. Методика визначення собівартості проданих товарів
Б.4.3. Облік доходу (виручки, виторгу тощо) та визначення фінансових результатів операційної діяльності
Б.4.3.1. Концептуальні основи побудови обліку доходу (виручки, виторгу тощо)
Б.4.3.1.1. Загальні засади (визначення доходу)
Б.4.3.1.2. Класифікація доходів в контексті фінансових результатів
Б.4.3.2. Особливості визнання різних видів доходу від продажу (реалізації) продукції, товарів, послуг
Б.4.3.3. Методика оцінки доходу
Б.4.3.4. Загальна побудова обліку доходів від продажу (реалізації) готової продукції, товарів та наданих послуг у системі рахунків
Б.4.4. Побудова обліку по визначенню та визначення фінансових результатів операційної дільності
Б.4.4.1. Облік формування фінансових результатів (прибутків і збитків)
Б.4.4.2. Загальна методика визначення та обліку фінансового результату — чистого прибутку (збитку) звітного періоду
Б.4.4.3. Облік вагових доходів від продажу (реалізації) готової продукції виробничої діяльності, товарів, наданих послуг
Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продукції
Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт і послуг при касовому методі
Б.4.4.3.3. Облік продажу (реалізації) продукту
Б.4.4.3.4. Особливості обліку валових доходів комерційної діяльності від реалізації товарів у торгівлі
Б.4.4.3.4.1. Облік реалізації товарів зі складів (оптом)
Б.4.4.3.4.2. Облік реалізації товарів транзитом (посередницька діяльність)
Б.4.4.3.4.3. Облік внутрішньосистемного відпуску товарів
Б.4.4.3.4.4. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі
Б.4.4.3.4.5. Облік товарних операцій в дрібнороздрібній мережі
Б.4.4.3.4.6. Розрахунок торговельних націнок (знижок) на товари реалізовані і залишок нереалізованих товарів
Б.4.4.3.5. Облік бартерних (товарообмінних) операцій
Б.4.4.4. Облік нарахованих податків з валового доходу (виручки, виторгу) та інших вирахувань та платежів
Б.4.4.5. Методика визначення та облік чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Б.4.4.6. Методика визначення та обліку валового прибутку
Б.4.4.7. Методика визначення та облік чистого прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності
Б.4.4.8. Облік доходів від іншої операційної діяльності
Б.4.4.9. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
Б.4.5. Облік затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної — інвестиційної і фінансової — діяльності та надзвичайні події
Б.4.5.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної діяльності
Б.4.5.2. Облік затрат, втрат, доходів та фінансових результатів від надзвичайних подій
Б.4.5.3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень та забезпечення майбутніх витрат та платежів
Б.5. Бухгалтерська ФІНАНСОВА звітність
Б.5.1. Загальна характеристика звітності
Б.5.2. Мета, структура, методика і техніка складання бухгалтерського фінансового звіту «Баланс» (форма № 1)
Б.5.2.1. Мета складання та структура звіту
Б.5.2.2. Загальна характеристика балансу
Б.5.2.3. Визначення статей балансу
Б.5.2.4. Зміст окремих статей балансу
Б.5.2.5. Методика складання балансу
Б.5.3. Мета, структура, методика і техніка складання фінансового звіту про фінансові результати (форма № 2)
Б.5.3.1. Мета складання та структура звіту
Б.5.3.2. Методика визначення витрат і доходів
Б.5.3.3. Характеристика статей першого розділу «Фінансові результати» та методика визначення прибутку (збитку) за звітний період
Б.5.3.4. Методика розрахунку показників прибутковості акцій
Б.5.4. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)
Б.5.4.1. Мета складання та структура звіту
Б.5.4.2. Характеристика окремих статей звіту про рух грошових коштів за видами діяльності
Б.5.4.3. Методика визначення зміни величини грошових коштів за звітний період
Б.5.4.4. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках
Б.5.5. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4)
Б.5.5.1. Мета складання та структура звіту
Б.5.5.2. Зміст статей та методика складання звіту про власний капітал
Б.5.5.3. Розкриття інформації в примітках
Б.5.6. Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту
Б.5.7. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці
В. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг)
В.1. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку
В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку
В.1.2. Взаємозв'язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком
В.1.3. Чинники, які впливають на побудову внутрішньогосподарського обліку,затрат та доходів
В.1.4. Групування чинників процесу виробництва за технологією
В.1.5. Поглиблена облікова класифікація технологічного процесу виробництва продукції
В.1.6. Поглиблена класифікація затрат внутрішньогосподарського обліку
В.1.7. Групування затрат за об'єктами та суб'єктами господарського процесу (місцями виникнення — центрами затрат і центрами відповідальності)
В.1.8. Облік формування, розподілу та перерозподілу окремих видів комплексних затрат
В.1.8.1. Облік затрат на утримання й експлуатацію машин та обладнання
В.2. Системи та варіанти побудови обліку затрат на виробництво
В.2.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво
В.2.2. Класифікація систем обліку затрат
В.3. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом повних затрат у собівартості продукції
В.3.1. Сутність та основи побудови
В.3.2. Варіанти простого нагромадження затрат
В.3.2.1. Загальні питання
В.3.2.2. Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом
В.3.2.3. Облік затрат за попередільним варіантом
В.3.2.4. Особливості обліку формування елементів затрат у собівартості продукції виробничої діяльності при повних затратах
В.3.2.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних видах
В.3.2.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат
В.3.3. Варіант нормативного методу обліку затрат (стандарт кост)
В.3.3.1. Сутність та передумови нормативного методу обліку затрат
В.3.3.2. Особливості обліку формування елементів затрат виробничої діяльності за методом повних затрат при нормативному варіанті
В.3.3.3. Побудова обліку змін норм
В.3.3.4. Побудова обліку відхилень від норм
В.3.3.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних їх видах
В.3.3.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат
В.3.3.7. Особливості побудови обліку випуску готової продукції (виробу, роботи, послуги) та обчислення її фактичної собівартості за нормативним методом
В.4. Побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку за методом неповних затрат у собівартості продукції
В.4.1. Сутність та основи побудови
В.4.2. Деякі особливості обліку виробничого процесу методом неповних затрат
В.4.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат
В.4.3.1. Загальні питання
В.4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом
В.4.3.3. Побудова обліку затрат за попередільними варіантами виробництва
В.4.4. Облік виробничої діяльності методом неповних затрат за системою нормативного контролю
В.5. Огляд змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку затрат
В.5.1. На основі обліку повних затрат
В.5.2. На основі обліку неповних затрат
ДОДАТОК. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим