Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.3.3. Оцінювання основних засобів

В економічних розрахунках використовують три види оцінювання основних засобів: первинну, відновлювальну і залишкову.

Первинна вартість дорівнює фактичній сумі затрат підприємства на придбання, за вирахуванням наданих торговельних знижок; мито, інші податки, що не відшкодовуються підприємству; транспортування, монтаж, та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з їх придбанням; затрати на побудову і спорудження основних засобів (інвентарна вартість);

відновлювальна — витратам на створення, будування, придбання, транспортування й монтаж даного предмета основних засобів у сучасних умовах за діючими цінами на момент переоцінки; залишкова вартість основних засобів — у первинній (відновлювальній) вартості за відкидання зносу.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.

Первинна вартість об’єкта основних засобів складається з таких затрат:

 • суми, що сплачують постачальнику;
 • суми, що сплачують підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт;
 • суми, що сплачують за інформаційні, консультаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням (створенням) основних засобів;
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
 • суми мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів, які не відшкодовуються підприємству;
 • витрати зі страхування ризиків, пов’язаних з доставкою основних засобів;
 • витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням (створенням) основних засобів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первинної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.

Первинна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Первинною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх вартість, якщо інше не передбачено законодавством.

Первинна вартість об’єктів, переведених до основних засобів з власної готової продукції, дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Первинна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в результаті обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первинною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість з включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного пе- ріоду.

Первинна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта основних засобів, збільшеної або зменшеної на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первинна вартість об’єктів основних засобів, оплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з цих об’єктів.

Первинна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

У бухгалтерському обліку основні засоби оцінюють також і за балансовою вартістю. В її складі можуть бути:

а) первинна вартість побудови (спорудження) або придбання (інвентарна вартість);

б) відновлювальна вартість основних засобів, які переоцінені раніш на різні дати;

в) облікова вартість основних засобів, що надійшли безкоштовно за даними обліку передаючої сторони разом із затратами одержувача на установлення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування