Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.3.10. Облік затрат з догляду, утримання, ремонту, модернізації, реконструкції основних засобів

1.Загальні положення. Облік затрат з догляду, утримання, ремонту, модернізації, реконструкції провадиться окремо за всіма видами ремонту (поточний, капітальний), модернізації, реконструкції, добудови, дообладнання тощо.

Відокремлено мають бути облічені ці затрати за способами (господарський і підрядний) їх виконання.

Характер і види робіт за капітальним і поточним ремонтом різні за окремими видами і групами основних засобів. З огляду на це перелік робіт, що стосуються того чи іншого виду ремонту, встановлюється Положенням про ремонти. На роботи з ремонту складається план на рік з розподілом по кварталах.

Модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання здійснюються на основі спеціальної технічної документації.

Оскільки наведені вище роботи (реконструкція, поточний і капітальний ремонти основних засобів) можуть здійснюватися або підрядним, або господарським способом, тому залежно від способу виконання робіт облік організується по-різному.

2. Облік затрат з догляду, утримання, поточного ремонту основних засобів. Фактичні витрати з поточного ремонту (господарський спосіб) основних засобів відносять на рахунки затрат діяль- ності — виробництва, надання послуг, комерційної тощо.

Технічно облікова робота буде залежати від варіанта накопичення затрат за елементами.

Якщо підприємство не використовує рахунки елементів затрат, то записи будуть такими:

Наприклад «Загальновиробничі затрати»

або «Адміністративні затрати»

або »Затрати на збут» тощо

Кредит субрахунків «Виробничі запаси»

«Сировина та матеріали»

«Паливо»

«Запасні частини»

«Розрахунки з оплати праці»

«Розрахунки зі страхування»

«Розрахунковий рахунок » та ін.

Якщо підприємство використовує рахунки «Елементи затрат», то обліковий процес складається з двох етапів.

На першому етапі здійснюється процес формування затрат за відповідними елементами затрат (матеріальних, на оплату праці тощо) у кореспонденції з рахунками витрат. Запис такий:

Дебет рахунків елементів затрат:

«Матеріальні затрати»

«Затрати на оплату праці» тощо

Кредит рахунків використаних ресурсів (як це показано вище).

На другому етапі здійснюють відображення з кредиту рахунків елементи затрат у дебет рахунків затрат за видами діяльності.

Якщо на підприємстві поточний ремонт основних засобів виконує ремонтно-механічний цех, то всі фактичні затрати відображаються попередньо на дебеті рахунка затрати «Допоміжні виробництва», а потім відносяться з кредиту цього рахунка затрат діяльності.

Облік затрат на ремонт ведеться щодо кожного об’єкта, який ремонтується, окремо за місцем його перебування (по цехах, службах тощо).

Якщо поточний ремонт основних засобів виконує ремонтно-будівельна організація (підрядний спосіб), то всі фактичні затрати відображаються на рахунку затрат діяльності.

Запис буде таким:

Дебет рахунків: «Загальновиробничі затрати»

«Адміністративні затрати»

«Затрати на збут»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

У разі, коли на підприємстві створюється ремонтний фонд (резерв коштів), для рівномірного внесення до собівартості продукції (робіт, послуг) затрат на їх ремонт та витрати обігу, нарахована сума згідно зі встановленим нормативом відображається записом за дебетом рахунків обліку витрат і витрати обігу (у складі елемента «Інші витрати»).

Дебет рахунка «Загальновиробничі витрати»

Дебет рахунка «Адміністративні витрати»

Дебет рахунка «Витрати на збут» тощо

Кредит рахунків: «Резерв наступних витрат і платежів»

«Ремонтний фонд».

У цьому випадку всі затрати за закінченим ремонтом, облікованим на різних рахунках, оформлюють таким записом:

Дебет рахунка «Резерв наступних витрат і платежів», субрахунок «Ремонтний фонд»

Кредит рахунка «Ремонт основних засобів».

Різниця між фактичними витратами на ремонт та плановими відрахуваннями відображається в балансі за станом на 1 січня як резерв наступних витрат і платежів або витрати майбутніх періодів.

3. Облік затрат, пов’язаних з поліпшенням (реконструкцією, модернізацією, добудовою, капітальним ремонтом тощо) основних засобів. Затрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів — на реконструкцію, модернізацію, добудову, капітальний ремонт, переобладнання тощо передбачено обліковувати на рахунку «Капітальні інвестиції» (методика обліку капітальних інвестицій роз- глянута окремо).

Накопичена сума затрат, пов’язана з поліпшенням основних засобів, яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, очікуваних від його використання, записують так:

Дебет рахунка «Основні засоби» (відповідний об’єкт)

Кредит рахунка «Капітальні інвестиції».

Після такого запису сума нарахованої амортизації по об’єкту списується з рахунка «Знос необоротних активів» на рахунок «Основні засоби». Визначається нова балансова (початкова) вартість об’єкта та розраховується нова норма амортизації. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування