Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.3.11. Облік вибуття основних засобів

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 вибуття основних засобів регламентовано так:

Об’єкт основних засобів виключаться з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття і собівартістю (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям) і залишковою вартістю основних засобів.

У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первинна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первинної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта.

Вибуття основних засобів відбувається у таких випадках: безкоштовна їх передача іншим підприємствам, ліквідація внаслідок непридатності для подальшої експлуатації через стихійне лихо (пожежа, повінь), реалізацію, заміну застарілого обладнання машин новими, продуктивнішими в разі нестачі.

В усіх випадках вибуття об’єкти вилучають зі складу діючих основних засобів підприємства. Таке вилучення називається ліквідацією основних засобів.

Документом на списування основних засобів у всіх випадках вибуття (крім передачі іншим підприємствам) є акт про ліквідацію основних засобів. У ньому зазначають причини вибуття, технічний стан, первинну вартість, суму зносу (амортизації), затрати на ліквідацію, найменування і вартість можливих для використання залишків від ліквідації, вартість капітальних ремонтів за час експлуатації, результати ліквідації.

Відображення в системі рахунків вибуття основних засобів залежить від характеру вибуття: ліквідація, продаж тощо.

На підприємствах вибуття основних засобів (залежно від його причини) у системі рахунків відображається поданими далі записами.

1) При ліквідації основних засобів

а) на суму нарахованої амортизації на день вибуття:

    Дебет рахунка «Знос основних засобів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

б) на залишкову вартість основних засобів:

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»

    Кредит рахунка «Основні засоби».

Затрати, пов’язані з вибуттям (ліквідацією) основних засобів, відображають на рахунку «Собівартість реалізованих необоротних активів», а результати ліквідації (різниця між доходами і витратами) — залежно від їх характеру (прибутки або збитки) — «Фінансові результати»;

в) при нарахуванні, наприклад заробітної плати за розбирання об’єкта, буде зроблено запис:

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці»;

г) при одержанні матеріалів від розбирання ліквідованого об’єкта роблять такий запис:

Дебет рахунка «Матеріали» (або «Інші доходи від звичайної діяльності»);

µ) відображення суми податкових зобов’язань з ПДВ робиться таким записом:

Дебет рахунка «Списання необоротних активів»

Кредит рахунка «Розрахунки по податках і платежах».

Основою для записів є акти про ліквідацію основних засобів, інвентарні картки, листки-розшифрування, групувальні відомості (машинограми) тощо.

Усі подальші операції пов’язані з вибуттям основних засобів. Наприклад, коли йдеться про розбирання об’єкта, то затрати такі: заробітна плата, відрахування на соціальне страхування, оприбуткування брухту та інших матеріальних цінностей, сплата податку на додану вартість, і відображаються за дебетом затрати у рахунку «Собівартість реалізованих необоротних активів» відповідно та кредитом рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності».

2) При безоплатній передачі основних засобів

а) на суму нарахованої на день вибуття амортизації

    Дебет рахунка «Знос основних засобів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

б) залишкова вартість переданих основних засобів

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

в) відображення суми податкових зобов’язань, ПДВ

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»

    Кредит рахунка «Розрахунки по податках і платежах».

3) При передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

а) на суму зносу переданих основних засобів

    Дебет рахунка «Знос основних засобів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

б) на суму залишкової вартості переданих основних засобів

    Дебет рахунка «Довгострокові фінансові інвестиції»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

в) на суму різниці між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій (в обмін на основні засоби були отримані акції)

    Дебет рахунка «Довгострокові фінансові інвестиції»

    Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності».

4) При списанні нестачі або псуванні основних засобів

а) на суму зносу списаних основних засобів

    Дебет рахунка «Знос основних засобів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

б) на суму залишкової вартості списаних основних засобів

    Дебет рахунка «Знос основних засобів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

в) на суму, що підлягає відшкодуванню винними

    Дебет рахунка «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків»

    Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності»;

г) на суму податкових зобов’язань

    Дебет рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності»

    Кредит рахунка «Податкові зобов’язання»;

µ) на суму, одержану на відшкодування втрати

    Дебет рахунків: «Каса» або «Рахунки в банках»

    Кредит рахунка «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків»;

д) на суму, що підлягає перерахуванню в бюджет, тобто різниця між сумою відшкодування та балансовою вартістю списаних основних засобів

    Дебет рахунка «Податкові зобов’язання»

    Кредит рахунка «Розрахунки з податків».

5) При продажу (реалізація) основних засобів

а) на суму доходу від реалізації основних засобів

    Дебет рахунка «Рахунки в банках» або «Розрахунки з різними дебіторами»

    Кредит рахунка «Дохід від реалізації необоротних активів»;

б) на суму зносу реалізованих основних засобів

    Дебет рахунка «Знос основних засобів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

в) на суму залишкової вартості реалізованих основних засобів

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

г) на суму витрат, пов’язаних з реалізацією основних засобів

    Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»

    Кредит рахунка «Основні засоби»;

µ) на суму податкових зобов’язань з ПДВ (у випадку реалізації виробничих основних засобів)

    Дебет рахунка «Дохід від реалізації необоротних активів»

    Кредит рахунка «Розрахунки по податках і платежах». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування