Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.3.6.4. Облік засобів праці при орендних відносинах

а) Побудова обліку орендованих основних засобів

На підприємствах інколи постає необхідність оренди основних засобів. Орендовані основні засоби не належать орендатору. Тому вони облікуються окремо від його власних засобів. Орендна — лізингова — операція — це господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендареві), під процент та на визначений строк. Операції по оренді (лізингу) цілісних майнових комплексів регулюються спеціальним законодавством.

Орендні (лізингові) операції здійснюються у вигляді оперативної оренди, фінансової оренди, зворотної оренди, оренди землі та оренди житлового приміщення.

При оперативній оренді передбачається передача орендарю права користування на строк, що не перевищує повної амортизації об’єкта.

Фінансова оренда передбачає передачу орендареві об’єкта з поступовим викупом її вартості за час оренди.

Фінансова оренда (лізинг) є різновидом фінансового кредиту.

При оперативній оренді орендовані об’єкти у орендаря обліковуються та відображаються за підсумком балансу на позабалансовому рахунку «Орендовані основні засоби» по орендодавачах і по кожному об’єкту основних засобів (по інвентарних номерах орендодавача).

У практиці роботи підприємств бувають випадки, коли за договором орендатор проводить за свій рахунок ремонт орендованого об’єкта основних засобів.

б) Облік господарських операцій, пов’язаних з орендою майна державних підприємств і організацій та їх структурних підрозділів

Об’єктами оренди є:

підприємство, організація як цілісний майновий комплекс;

структурний підрозділ підприємства, організації (цех, філія, філіал, ферма, відділ тощо) як цілісний майновий комплекс;

окремий індивідуально визначений об’єкт підприємства (будинок, машина, обладнання тощо).

в) Облік фінансової оренди цілісних підприємств, організацій та їх структурних одиниць

Організація орендарів (орендар) створює відповідну форму підприємницької діяльності — підприємство, господарське товариство тощо.

Створене орендарем підприємство, господарське товариство тощо стає правонаступником прав і обов’язків державного підприємства, організації та їх структурних одиниць, на базі яких воно створюється. З моменту реєстрації у встановленому порядку статутом, створеним організацією орендарів підприємства, державне підприємство, організація припиняють діяльність як юридична особа.

Оцінка та регулювання вартісних характеристик майна. Оцінка майна підприємства, організацій та їх структурних підрозділів здійснюється згідно з діючими Положеннями.

До передачі майна підприємствам, організаціям, структурним одиницям в оренду проводиться інвентаризація всіх активів і пасивів: основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень, товарно-матеріальних цінностей, коштів, розрахунків тощо.

Для проведення інвентаризації орендодавець та орендар створюють інвентаризаційну комісію за участю своїх представників. При проведенні інвентаризації встановлюється фактичний стан кожного нового об’єкта, його знос та здійснюється оцінка об’єктів оренди. На підставі даних оцінки бухгалтерського обліку, вартісних характеристик майна, що передається в оренду, вносяться відповідні зміни, тобто коригуються суми вартості зносу майна шляхом записів за дебетом або кредитом рахунків обліку майна і кредитом (дебетом) рахунка «Статутний капітал» та кредитом (дебетом) рахунків «Знос основних засобів».

Передача майна. За матеріалами інвентаризації складається передаточний баланс, який підписується представниками орендодавця та орендаря і додається до договору оренди.

Передача майна державних підприємств, організацій та їх структурних одиниць орендареві здійснюється у строки, визначені у договорі на оренду.

Облік переданого майна в орендодавця. Орендодавцем щодо цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій або структурних підрозділів (філіалів, цехів, дільниць) за винятком тих, які визначені діючим законодавством, є фонд державного майна.

Орендодавцем щодо структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) є державне підприємство, організація з дозволу орендодавця, зазначеного вище.

Орендодавець на підставі даних передаточного балансу на передане майно враховує:

за дебетом рахунка «Заборгованість за майно по фінансовій оренді» та кредитом рахунка «Основні засоби» та дебетом рахунка «Знос основних засобів» (на суму амортизації).

Щомісячно належна до погашення частина вартості об’єктів фінансової оренди відображається орендодавцем за кредитом рахунка «Заборгованість за майно по фінансовій оренді» і кредитом рахунка «Розрахунки з різними дебіторами». Одержані кошти відображаються записом за дебетом рахунка у банку та кредитом рахунка «Розрахунки з дебіторами».

Облік переданого майна в орендаря. Вартість основних засобів, що взяті в оренду, орендар за оцінкою враховує в дебеті субрахунка «Орендовані основні засоби» і в кредиті, субрахунок «Знос орендованих основних засобів» (в сумі їх зносу) та кредиті рахунка «Довгострокові зобов’язання по оренді» (в розмірі їх залишкової вартості). Щомісячно належна до сплати частина вартості об’єктів фінансової оренди відображається орендарем за кредитом рахунка «Розрахунки з кредиторами» та дебетом рахунка «Довгострокові зобов’язання по оренді».

Сплачені кошти відображаються записом за дебетом рахунка «Розрахунки з кредиторами» та кредитом рахунка в банку.

Вартість оборотних коштів, що взяті в оренду, орендар враховує за вартістю оцінки на дебеті рахунків обліку оборотних запасів коштів і кредиті рахунка «Довгострокові зобов’язання», а також на кредиті рахунка «Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів» та дебеті рахунка «Довгострокові зобов’язання».

Облік амортизації та зносу. Орендар нараховує у загальному порядку амортизаційні відрахування як на власні, так і на орендовані основні засоби. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування