Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік

Відповідно до П(с)Бо 8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік.

Підприємство при визначенні терміну корисного використання нематеріального активу має враховувати:

Строки корисного використання цього активу підприємством;

науково-технічний прогрес і зміну попиту на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробляються з допомогою цього активу (моральний знос);

юридичні чи інші обмеження на його використання;

інші чинники.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з особливостей його форми отримання очікуваних економічних вигод.

Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод амортизації підлягає перегляду в кінці звітного періоду, якщо в наступному періоді очікуються суттєві зміни цього терміну порівняно із його початковою оцінкою.

Зміна методу нарахування амортизації нематеріального активу відображається як зміна облікової політики відповідно до національного стандарту бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Нарахування амортизації відображається в дебеті рахунків витрат виробничої або комерційної діяльності та кредиту рахунка субрахунка «Знос (амортизація) нематеріальних активів».

Б.3.7.5. Облік вибуття нематеріальних активів

Вибуття нематеріального активу може бути пов’язано з:

  1. неможливістю отримання надалі економічних вигод від його використання;
  2. безоплатної передачі;
  3. продажу.

У разі вибуття нематеріальних активів у зв’язку з неможливістю їх вигідного використання роблять такі записи:

  1. На суму нарахованої амортизації на день вибуття:

     Дебет рахунка «Знос нематеріальних активів»

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи».

  1. На залишкову вартість нематеріальних активів:

     Дебет рахунка «Списання необоротних активів»

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи».

Затрати та доходи, пов’язані з вибуттям, відображаються аналогічно процесу вибуття основних засобів при ліквідації (див. ч. Б.3.6).

При продажу (реалізації) нематеріальних активів робиться спочатку запис у дебет субрахунка «Амортизація нематеріальних активів» (на суму нарахованої амортизації), потім в кредит рахунка «Нематеріальні активи» (на суму вартості об’єкта) та в дебет рахунка «Списання необоротних активів».

Далі записи здійснюються згідно з обліком процесу продажу, реалізації та визначається результат від продажу, що списується на рахунок.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування