Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік

Відповідно до П(с)Бо 8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік.

Підприємство при визначенні терміну корисного використання нематеріального активу має враховувати:

Строки корисного використання цього активу підприємством;

науково-технічний прогрес і зміну попиту на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробляються з допомогою цього активу (моральний знос);

юридичні чи інші обмеження на його використання;

інші чинники.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з особливостей його форми отримання очікуваних економічних вигод.

Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод амортизації підлягає перегляду в кінці звітного періоду, якщо в наступному періоді очікуються суттєві зміни цього терміну порівняно із його початковою оцінкою.

Зміна методу нарахування амортизації нематеріального активу відображається як зміна облікової політики відповідно до національного стандарту бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Нарахування амортизації відображається в дебеті рахунків витрат виробничої або комерційної діяльності та кредиту рахунка субрахунка «Знос (амортизація) нематеріальних активів».

Б.3.7.5. Облік вибуття нематеріальних активів

Вибуття нематеріального активу може бути пов’язано з:

  1. неможливістю отримання надалі економічних вигод від його використання;
  2. безоплатної передачі;
  3. продажу.

У разі вибуття нематеріальних активів у зв’язку з неможливістю їх вигідного використання роблять такі записи:

  1. На суму нарахованої амортизації на день вибуття:

     Дебет рахунка «Знос нематеріальних активів»

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи».

  1. На залишкову вартість нематеріальних активів:

     Дебет рахунка «Списання необоротних активів»

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи».

Затрати та доходи, пов’язані з вибуттям, відображаються аналогічно процесу вибуття основних засобів при ліквідації (див. ч. Б.3.6).

При продажу (реалізації) нематеріальних активів робиться спочатку запис у дебет субрахунка «Амортизація нематеріальних активів» (на суму нарахованої амортизації), потім в кредит рахунка «Нематеріальні активи» (на суму вартості об’єкта) та в дебет рахунка «Списання необоротних активів».

Далі записи здійснюються згідно з обліком процесу продажу, реалізації та визначається результат від продажу, що списується на рахунок.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування