Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.4.2. Облік затрат операційної діяльності

Б.4.2.1. Основи побудови обліку затрат операційної діяльності

Першою ознакою побудови бухгалтерського обліку затрат доходів та фінансових результатів є вид діяльності: виробнича — по виготовленню нових виробів або надання послуг та їх продаж. Або комерційна — підготовка товару (купівля, доведення, сортування тощо) до продажу та їх продаж.

За масштабами підприємницька діяльність може бути малою (дрібною), середньою, великою та асоційованою. Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути як громадяни (які не обмежені у правоздатності або дієздатності) — фізичні особи, так і юридичні особи, що мають власність будь-якої форми, встановленої законом. Це друга ознака побудови затрат.

У кожному виді діяльності затрати виконують різні функції. Як видно із рис. Б.4.1, затрати від операційної діяльності за функціональною класифікацією поділяються на: затрати на виробництво, затрати на продаж (реалізацію) та затрати на управління. Тому у собівартість проданого продукту, наданої послуги або проданого товару будуть включені:

а) при продажу продукції — лише виробнича собівартість проданої продукції,

б) під час продажу послуг — лише виробнича собівартість послуг, які були надані, та

в) під час продажу товарів — лише затрати на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного до продажу стану.

Решта затрат відносяться (формують) інші затрати:

адміністративні затрати;

затрати на збут та;

інші операційні затрати.

Відповідно до П(с)БО вони є затратами звітного періоду.

Кожний вид підприємницької діяльності поділяється на галузі: промисловість, сільське господарство тощо; підгалузі — машинобудівна, легка, харчова та ін., або рослинництво, тваринництво тощо.

Визначення вартісних характеристик діяльності по виробленому продукту, його собівартості, вимагає облік затрат на виготовлення продукту, наданої послуги, підготовленого до продажу товару.

Кінцева мета будь-якої діяльності — одержання прибутку, а для цього потрібен облік доходів та порівняння їх з затратами для визначення кінцевого результату прибутку.

Затрати, доходи та результати обкладаються податками, обов’язковими платежами тощо.

Це означає, що вихідними чинниками (факторами) побудови діяльності є: вид діяльності, галузь діяльності, вид продукції, а також затрати на кожний вид продукції, доходи від кожного виду продукції, фінансовий результат (прибуток або збиток) від кожного виду продукції, податкова система.

Наведене подано на рис. Б.4.4.

Наведені системи (рис. Б.4.1, Б.4.2) побудови обліку є основою визначення податків та побудови взаємовідносин з податковою системою держави (муніципалітету).

Для побудови бухгалтерського обліку затрат потрібні їх змістове визначення та всебічна класифікація за видами, галузями тощо.

Чинники побудови  бухгалтерського обліку затрат,  доходів  та фінансових результатів

Рис. Б.4.4. Чинники побудови бухгалтерського обліку затрат, доходів та фінансових результатів

В — виробнича; К — комерційна; Г–К — грошово-кредитна

Будь-яку операційну діяльність — виробничу, комерційну або надання послуг спочатку потрібно розглядати з двох боків. З одного боку — це процес використання речовини і сил природи та виготовлення (створення) нового продукту праці як виробу або надання послуг, або підготовка товару для продажу, а з іншого — процес продажу та одержання доходу.

Процес діяльності пов’язаний з організаційними управлінськими зусиллями людей, що також вимагає використання різних речовин та сили природи.

Використані у процесі підприємницької діяльності різні речовини і сили природи визначають затрати на продукцію (виріб, роботу, послугу), а грошовий їх вираз — її вартість.

Речовини і сили природи, що використовуються у процесі підприємницької діяльності виробничого характеру, зазнають складних механічних чи органічних перетворень. Ці процеси складають зміст діяльності підприємства, визначаються технологією та організацією робіт на ньому. Якщо діяльність має комерційний характер, то використані речовини і сили природи не зазнають складних перетворень. Вони просто використовуються. У цьому полягає головний фактор побудови обліку затрат.

Як видно із рис. Б.4.1, де затрати від операційної діяльності надані за функціональною класифікацією, вони поділяються за такими функціями: виробництво надання послуг, торгівля, управління, збут та інші операційні затрати.

Наведене означає, що у процесі продажу (реалізації) до собівартості проданого (реалізованого) продукту, виробу, наданої послуги або проданого товару під час формування показника реалізації будуть включені лише:

— по проданій продукції — виробнича собівартість реалізованої продукції;

– по проданій послузі — виробнича собівартість наданих послуг;

– по проданому товару — витрати на їх придбання, доставку та доведення до придатного до продажу (реалізації) стану.

Решта затрат відносяться до складу інших операційних затрат, адміністративних затрат і затрат на збут. Вони є затратами того звітного періоду, в якому виникли. Таким чином склад собівартості реалізації має визначатися відповідно до економічного змісту цієї категорії.

Найскладнішою діяльністю є виробництво продукції, тому розгляд обліку затрат операційної діяльності розпочнемо з цього виду. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування