Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.3.3. Методика оцінки доходу

За П(с)БО 3 дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку істотним є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.

Валовий дохід містить у собі валовий приплив економічної вигоди, що його одержало (або має одержати) підприємство. Суми, які утримуються у формі податків (акцизний збір, додана вартість тощо), не становлять економічної вигоди. Тому вони виключаються із валового доходу та визначають процес формування чистого доходу.

Чистий дохід — це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони, податок з продажу, мито, будь-які надані торговельні знижки.

Чистий дохід (Дч), отриманий чи очікуваний до отримання, визначається за формулою:

Дч = ДВ – П –ДТР – Зн –Уц – ПТ – М,

де ДВ – валова сума грошових коштів, яка надійшла або має надійти на рахунки в банку чи до каси підприємства;

П — податки, що підлягають перерахуванню до державного бюджету;

ДТР — доходи, отримані на користь третіх осіб (крім держави);

Зн — знижки;

Уц — уцінки;

ПТ — повернення товарів за умовами укладеного договору;

М — мито.

В окремих випадках оцінка доходу здійснюється за окремими правилами.

Наприклад. Підприємство здійснило операцію обміну готової продукції або товарів (або послуг) на товари або послуги, готову продукцію, які є подібними по суті та вартості. У цьому випадку дохід не визнається.

Другий приклад. Була здійснена відстрочка платежу, внаслідок якої виникла різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів (або їх еквівалентів), які отримані (або підлягають отриманню). Ця різниця визначається як дохід у вигляді відсотка.

Третій приклад. В окремих випадках дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманих готових виробів товарів або послуг, скоригованих на суму будь-яких переданих грошових коштів (або їх еквівалентів). Сума доходу у цьому випадку розраховується за формулою:

Дч = Вспр – ГК,

де Дч — дохід чистий;

Вспр — справедлива вартість отримання товарів;

ГК — сплачені за цією ж операцією грошові кошти або їх еквіваленти.

У тих випадках, коли неможливо достовірно оцінити справедливу вартість отриманих готових виробів (товарів або послуг), дохід визначається згідно зі справедливою вартістю переданих (товарів або послуг), скоригованих на суму будь-яких переданих грошових коштів (готових виробів або їх еквіва- лентів).

І нарешті, якщо дохід від операції не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування понесених затрат, дохід не визнається, а понесені витрати визнаються як затрати звітного періоду. Коли зникають перешкоди достовірної оцінки цього доходу, він визнається.

Б.4.3.4. Загальна побудова обліку доходів від продажу (реалізації) готової продукції, товарів та наданих послуг у системі рахунків

Облік валового доходу від продажу (реалізації) здійснюють на рахунку «Доходи від реалізації»; на цьому рахунку обліковують реалізацію готової продукції, товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг.

Типовий запис з оліку бдоходів, який було наведено на рис. Б.4.3, має такий вигляд:

Дебет рахунків активів (збільшення)

або зобов’язань (зменшення) _________

сума

Кредит рахунка доходи від

продажу (реалізації) _________

сума

На кредиті рахунка «Доходи від реалізації» відображають фактичну суму, яка надійшла від продажу, або іншу суму, еквівалентну сумі продажу (вексель, боргове зобов’язання тощо), в кореспонденції з кредитом таких рахунків:

  • «Гроші в касі»
  • «Гроші на рахунку в банку»
  • «Розрахунки з покупцями» та інші.

На дебеті рахунка «Доходи від реалізації» відображують фактичну суму доходу, яку переносять на кредит рахунка «Фінансові результати» на відповідний субрахунок та аналітичний рахунок для визначення чистого доходу та фінансового результату діяльності. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування