Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.4.3. Облік вагових доходів від продажу (реалізації) готової продукції виробничої діяльності, товарів, наданих послуг

Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продукції

При відвантаженні готової продукції товарів підприємство може обрати один з двох варіантів визначення процесу реалізації — метод нарахування або касовий метод.

За принципом нарахування в момент відвантаження готова продукція (товари) вважається проданою, тому в обліку повинен відображатися дохід з одної сторони (пасив) та на цю суму має бути зроблено збільшення активу — дебіторської заборгованості. Тобто мають бути зроблені два записи: один на відвантаження:

Дебет рахунка «Собівартість проданої готової продукції»

Кредит рахунка «Готова продукція на складі»

Другий запис:

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями»

Кредит рахунка «Дохід від продажу (реалізації) готової продукції»

Наведене унаочнює рис. Б.4.35.

Відображення в системі рахунків  обліку відвантаження  та продажу готової  продукції

Рис. Б.4.35. Відображення в системі рахунків обліку відвантаження та продажу готової продукції (метод нарахування)

Якщо підприємство обрало касовий варіант визначення процесу реалізації, то воно має провадити особливий попередній облік відвантаженої продукції записом:

Дебет рахунка «Готова продукція відвантажена»

Кредит рахунка «Готова продукція на складі»

цей запис не є визнанням дебіторської заборгованості.

Тому розглянемо питання обліку відвантаженої, але не проданої готової продукції.

Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт і послуг при касовому методі

Відвантажена готова продукція, відвантажені покупні товари — при касовому методі це продукція, що відвантажена покупцям або здана транспортним організаціям для доставки її покупцям, але ще не оплачена.

Відвантаження або відпуск готової продукції, товарів, виконаних робіт і послуг із складу покупцям провадять на основі первинних документів: наказів-накладних або розпоряджень відділу збуту. У первинній документації зазначають номер замовлення та адресу, за якою відправляють продукцію, кількість місць, вид упаковки, масу та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію.

Постачальник-вантажовідправник на основі вантажо-транспортних накладних, залізничних квитанцій про прийняття вантажу та інших документів виписує розрахункові документи для передачі їх покупцеві або в банк на інкасо.

Розрахунковими документами є: рахунки-фактури, платіжні вимоги, виписані на основі рахунків-фактур, специфікації (за великої номенклатури відвантаженої продукції). У розрахункових документах містяться дані про відвантажену продукцію (найменування, кількість, ціна, вартість тощо).

Банк, який обслуговує постачальника-вантажовідправника, надсилає для оплати його розрахункові документи установі банку, що обслуговує покупця.

Аналітичний облік відвантажених товарів ведеться на складі відокремлено у картках складського обліку в натуральних показниках на основі наказів-накладних відділу збуту.

Бухгалтерія веде аналітичний облік відвантаження продукції, в якому відображається розрахунок відвантаженої продукції за фактичною виробничою собівартістю і обліковими цінами в цілому по підприємству (виробничій одиниці).

Протягом місяця облік відвантаження готової продукції ве- деться за обліковими цінами, якими можуть бути планово-розрахункові або інші ціни. Фактичну собівартість відвантаженої продукції і тієї, що залишилася на складі, визначають в цілому за однорідними групами або підгрупами готової продукції без деталізації її за видами, на основі процентного відношення фактичної собівартості залишку на початок місяця і надходження з виробництва готової продукції до її вартості за обліковими цінами (табл. Б.4.2).

Таблиця Б.4.2

Розрахунок фактичної собівартості відвантаженої продукції, грн.

Показник, облікова група

Підгрупа 3

за обліко- вими цінами

за фактичною собівартістю

відхилення «+» або «–», грн.

Залишок готової продукції на початок місяця на складі

24000

22800

–1200

Надійшло з виробництва

480 000

456 000

–24000

Разом

504 000

478 800

–25200

Процентне відношення підсумку фактичної собівартості готової продукції і її вартості в облікових цінах (478 000 • 504 000)

x

95,0

x

Відвантажено готової продукції на кінець місяця (20500 • 95,0 : 100)

 

20500

19476

–1024

На суму фактичної собівартості відвантаженої продукції покупцям на основі відповідних первинних документів, що підтверджують відвантаження, у бухгалтерському обліку вантажовідправника роблять запис:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані роботи і послуги»

Кредит рахунка «Готова продукція або товари на складі».

Відвантажена продукція покупцю є власністю постачальника до її оплати.

За умови відвантаження упакованої готової продукції у тару власного виготовлення на фактичну собівартість цієї тари складають проведення аналогічно відвантаженню готової продукції.

Вартість тари, що відшкодовується покупцями понад ціну на продукцію, списують записом:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані роботи і послуги»

Кредит субрахунка «Тара і тарні матеріали».

На суму виконаних транспортних витрат, що за договором повинен оплачувати покупець і відповідно через це включених до рахунка, до одержання платежу від покупця вантажовідправник складає запис при оплаті:

перерахуванням з розрахункового рахунка в банку:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені»

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок»;

витрат чеками з нелімітованих або лімітованих чекових кни-жок з спеціального позикового рахунка:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені; послуги»

Кредит рахунка «Розрахунки з різними дебіторами».

Фактичну собівартість виконаних робіт і послуг та великогабаритних виробів після приймання їх замовником не приходують на рахунок «Готова продукція», а відображують записом:

Дебет рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги»

Кредит рахунка «Виробництво».

Суми відхилень, що відносяться до відвантаженої готової продукції, коригуються за кредитом рахунка «Готова продукція» і дебетом рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги», на подорожчання — допоміжними бухгалтерськими проводками, а на здешевлення — сторнувальними. Ці відхилення облічують окремо в межах рахунка «Готова продукція» загальною сумою за однорідними групами готової продукції без деталізації її за окремими видами.

На рахунку «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані роботи і послуги» за станом на перше число наступного за звітним місяця утворюється дебетове сальдо. У фінансовому звіті ці матеріальні активи приєднують до запасів діяльності відповідно «Готова продукція», «Товари».

Б.4.4.3.3. Облік продажу (реалізації) продукту

Продаж (реалізація) готової продукції (товарів, робіт, послуг) підприємствами обліковується на рахунку «Доходи від реалізації». У фінансовому обліку процес реалізації відображається так:

  1. при методі нарахування у момент відвантаження готової продукції, товарів, наданих послуг. А при касовому методі у момент одержання грошей (їх еквівалентів або справедливої вартості активів, чи ліквідації зобов’язань)

Дебет рахунка «Каса» тощо;

сума, на яку покупцю (замовнику) пред’явлені розрахункові документи за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги, відносять записом:

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Кредит рахунка «Доходи від реалізації»;

2) одержані з продажу продукції гроші готівкою відображають записом:

Дебет рахунка «Каса»

Кредит рахунка «Доходи від реалізації готової продукції (товарів)»;

3) при уступці боргу момент одержання доходу, тобто момент продажу (реалізації), може бути відображено записом:

Дебет рахунка «Розрахунки з кредиторами»

Кредит рахунка «Доходи від реалізації готової продукції (товарів, наданих послуг)». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим