Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.5.2.2. Загальна характеристика балансу

Активи підприємства відображені в балансі як вартість його майна і боргових прав, які контролює підприємство на звітну дату. Пасиви — це зобов’язання підприємства за позиками та кредиторською заборгованістю, погашення яких спричинить зменшення вартості майна та визначає розмір власного капіталу.

Перевищення вартості активів над обов’язками становить вартість засновників підприємства, яку відображують у пасиві звітного балансу в розділі Власний капітал.

У першому розділі активу балансу відображують вартість основних засобів, нематеріальних активів, капітальних вкладень та авансів підрядчикам, довгострокових фінансових вкладень, довгострокову дебіторську заборгованість та довгострокові фінансові інвестиції тощо, які характеризують необоротні активи.

У другому розділі активу балансу зосереджені відомості про вартість матеріальних оборотних коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства, включаючи виробничі запа- си, незавершене виробництво, готову продукцію і товари. У цьому розділі балансу розміщують дані про суми витрат обі- гу на залишок товарів, а також дані про наявність коштів у касі і на банківських рахунках; про витрати на придбання короткострокового цінного паперу та інших фінансових вкладень, про заборгованість дебіторів за товари і послуги й інші операції.

Векселі одержані вказують суму дебіторської заборгованості (комерційного кредиту) переважно покупців і замовників, забезпеченої одержаними від них векселями і стратами, строк оплати яких настає протягом року з дня видачі.

У третьому розділі активу балансу розміщують суми витрат майбутніх періодів.

У першому розділі пасиву балансу відображують інформацію про власний капітал підприємства. Тут розміщують дані про розмір статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового капіталу неоплаченого та вилученого капіталу, нерозподіленого прибутку, резервного капіталу.

У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про забезпечення наступних витрат та платежів персоналу, різним організаціям та підприємствам, а також цільове фінансування.

У третьому та четвертому розділах відображують зобов’язання за двома ознаками: короткострокові та довгострокові.

Наприклад. Банківські кредити розподіляють у балансі на дві статті: короткострокові кредити, одержані на строк до одного року, і довгострокові кредити на строки понад один рік. Якщо термін погашення будь-якого кредиту минає протягом одного року з дня складання балансу (у річному звіті — протягом наступного року), його відображують у статті «Короткострокові кредити».

У четвертому розділі пасиву балансу відображують дані про кредиторську заборгованість короткострокового характеру, строки погашення якої минають протягом року з дня виникнення. У цьому розділі показують позики під векселі, видані зі строком платежів, що не перевищують одного року з моменту складання балансу. Заборгованість, що оформлена векселями з великими строками платежів, наводять у складі довгострокових позикових коштів (розділ III пасиву балансу).

У п’ятому розділі балансу відображують суму доходів майбутніх періодів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим