Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.5.3. Мета, структура, методика і техніка складання фінансового звіту про фінансові результати (форма № 2)

Б.5.3.1. Мета складання та структура звіту

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Формат Звіту про фінансові результати затверджено Положення (стандарту) № 3.

Для невеликих (малих) підприємств може передбачатися спрощена форма звіту про фінансові результати.

Звіт складається із трьох розділів:

У розділі I Звіту про фінансові результати визначається прибуток (збитки) за звітний період.

У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

У таблиці Б.5.3 наведено форму звіту

Таблиця Б.5.3

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за ЄДРПОУ

 

Територія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за КОАТУУ

 

Форма власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за КФВ

 

Орган державного управління . . . . . . . . .

за СПОДУ

 

Галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності . . . . . . . . . . .

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати за ___________20___ р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Податок на додану вартість

015

 

 

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

 

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

 

 

збиток

055

 

 

Продовження табл. Б.5.3

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

 

 

Витрати на збут

080

 

 

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

 

 

збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

 

 

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

 

 

збиток

195

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

 

 

збиток

225

 

 

Закінчення табл. Б.5.3

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

Амортизація

260

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

Разом

280

 

 

III. Розрахунок показникі в прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Керівник

Головний бухгалтер 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування