Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.5.4. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)

Б.5.4.1. Мета складання та структура звіту

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі — грошові кошти) за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної фінансової діяльності.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансо- вої оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емі- сії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в табл. Б.5.4.

Структура звіту складається із одної таблиці, в якій рух грошових коштів подається за трьома видами діяльності:

— операційною;

— інвестиційною;

— фінансовою.

Таблиця Б.5.4

Додаток

до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 4

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за ЄДРПОУ

 

Територія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за КОАТУУ

 

Орган державного управління . . . . . . . . .

за СПОДУ

 

Галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності . . . . . . . . . . .

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

Звіт про рух грошових коштів за ___________20___ р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

 

 

 

 

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

 

х

 

х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

х

 

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

 

 

 

 

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

 

 

 

 

витрат майбутніх періодів

090

 

 

 

 

Продовження табл. Б.5.4

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов’язань

100

 

 

 

 

доходів майбутніх періодів

110

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

 

 

 

 

Сплачені:

 

х

 

х

 

відсотки

130

 

 

 

 

податки на прибуток

140

х

 

х

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

х

 

х

фінансових інвестицій

180

 

 

 

 

необоротних активів

190

 

х

 

х

майнових комплексів

200

 

 

 

 

Отримано:

 

 

х

 

х

відсотки

210

 

 

 

 

дивіденди

220

 

х

 

х

Інші надходження

230

 

х

 

х

Придбання:

 

х

 

х

 

фінансових інвестицій

240

 

 

 

 

необоротних активів

250

х

 

х

 

майнових комплексів

260

х

 

х

 

Інші платежі

270

х

 

х

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

 

 

 

Закінчення табл. Б.5.4

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

 

х

 

х

Отримані позики

320

 

х

 

х

Інші надходження

330

 

х

 

х

Погашення позик

340

х

 

х

 

Сплачені дивіденди

350

х

 

х

 

Інші платежі

360

х

 

х

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

410

 

х

 

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

430

 

х

 

х

Керівник

Головний бухгалтер 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування