Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

ДОДАТОК. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291

*1: {Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185.}

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

 

107

Робоча і продуктивна худоба

 

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

 

109

Інші основні засоби

 

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

 

 

 

114

Природні ресурси

 

 

 

115

Інвентарна тара

 

 

 

116

Предмети прокату

 

 

 

117

Інші необоротні матеріальні активи

 

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

 

 

122

Права користування майном

 

 

 

123

Права на знаки для товарів і послуг

 

 

 

124

Права на об’єкти промислової власності

 

 

 

125

Авторські та суміжні з ними права

 

 

 

126

Гудвіл

 

 

 

127

Інші матеріальні активи

 

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Код

Назва

Код

Назва

13

Знос необоротних коштів

131

Знос основних засобів

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

133

Знос нематеріальних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

 

 

142

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

 

 

143

Інвестиції непов’язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

 

 

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

 

 

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

 

 

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

 

 

155

Формування основного стада

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

 

 

162

Довгострокові векселі одержані

 

 

163

Інша дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

19

Негативний гудвіл

 

За видами об’єктів інвестування

Клас 2. запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

 

 

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

 

 

203

Паливо

 

 

204

Тара й тарні матеріали

 

 

205

Будівельні матеріали

 

 

206

Матеріали, передані в переробку

 

 

207

Запасні частини

 

 

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

 

 

209

Інші матеріали

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

 

 

212

Тварини на відгодівлі

 

 

213

Птиця

 

 

214

Звірі

 

 

215

Кролі

 

 

216

Сім’ї бджіл

 

 

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

 

 

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі матеріаль-ного виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисло-вість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподрським виробництвом

28

Товари

281

Товари на складі

Усі види діяльності

 

 

282

Товари в торгівлі

 

 

283

Товари на комісії

 

 

 

284

Тара під товарами

 

 

 

285

Торгова націнка

 

29

… … … ….

 

 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

 

 

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

 

 

 

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

 

32

… … … …

 

 

 

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

332

Грошові документи в іноземній валюті

 

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

 

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

 

34

Короткострокові векселі одержані

341

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

342

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

 

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

 

 

362

Розрахунки з іноземними покупцями

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Усі види діяльності

 

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

 

 

 

373

Розрахунки за нарахованими доходами

 

 

 

374

Розрахунки за претензіями

 

 

 

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

 

 

 

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

 

 

 

377

Розрахунки з іншими дебіторами

 

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

 

 

 

422

Інший вкладений капітал

 

 

 

423

Дооцінка активів

 

 

 

424

Безоплатно одержані необоротні активи

 

 

 

425

Інший додатковий капітал

 

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

 

442

Непокриті збитки

 

 

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

 

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

 

 

452

Вилучені вклади й паї

 

 

453

Інший вилучений капітал

 

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

 

 

472

Додаткове пенсійне забезпечення

 

 

 

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

 

 

 

474

Забезпечення інших витрат і платежів

 

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

За об’єктами фінансування

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

491

Резерви незароблених премій

Страхова діяльність

 

 

492

Резерви збитків

 

 

 

493

Інші страхові резерви

 

 

 

494

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

 

 

 

495

Частка перестраховиків у резервах збитків

 

 

 

496

Частка перестраховиків в інших страхових резервах

 

 

 

497

Результат зміни резервів незароблених премій

 

 

 

498

Результат зміни резервів збитків

 

клас 5. довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

 

 

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

 

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

 

 

503

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

 

 

 

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

 

 

 

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

 

 

 

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

 

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

512

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

 

52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521

Зобов’язання за облігаціями

Усі види діяльності

 

522

Премія за випущеними облігаціями

 

 

523

Дисконт за випущеними облігаціями

 

53

Довгострокові зобов’язання з оренди

531

Зобов’язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

 

 

532

Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

 

54

Відстрочені податкові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

56

…………

 

 

 

57

…………

 

 

 

58

…………

 

 

 

59

…………

 

 

 

клас 6. поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

 

 

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

 

 

 

603

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

 

 

 

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

 

 

 

605

Прострочені позики в національній валюті

 

 

 

606

Прострочені позики в іноземній валюті

 

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

 

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

 

 

622

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

 

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

 

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

 

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

Усі види діяльності

 

642

Розрахунки за обов’язковими платежами

 

 

643

Податкові зобов’язання

 

 

 

644

Податковий кредит

 

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

Усі види діяльності

 

652

За соціальним страхуванням

 

 

653

За страхуванням на випадок безробіття

 

 

 

654

За індивідуальним страхуванням

 

 

 

655

За страхуванням майна

 

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

 

 

662

Розрахунки з депонентами

 

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Усі види діяльності

 

 

672

Розрахунки за іншими виплатами

 

68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами одержаними

Усі види діяльності

 

 

682

Внутрішні розрахунки

 

 

 

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

 

 

 

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

 

 

 

685

Розрахунки з іншими кредиторами

 

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

Усі види діяльності

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

клас 7. доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Усі види діяльності

 

 

702

Дохід від реалізації товарів

 

 

 

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

 

 

 

704

Вирахування з доходу

 

71

Інший операційний дохід

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Усі види діяльності

 

 

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

 

 

 

713

Дохід від операційної оренди активів

 

 

 

714

Дохід від операційної курсової різниці

 

 

 

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

 

 

 

716

Відшкодування раніше списаних активів

 

 

 

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

 

 

 

718

Одержані гранти та субсидії

 

 

 

719

Інші доходи від операційної діяльності

 

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

 

 

722

Дохід від спільної діяльності

 

 

 

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

 

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Усі види діяльності

 

 

732

Відсотки одержані

 

 

733

Інші доходи від фінансових операцій

 

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

 

 

742

Дохід від реалізації необоротних активів

 

 

 

743

Дохід від реалізації майнових комплексів

 

 

 

744

Дохід від неопераційної курсової різниці

 

 

 

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

 

 

 

746

Інші доходи від звичайної діяльності

 

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

 

 

752

Інші надзвичайні доходи

 

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Страхова діяльність

77

…………

 

 

 

78

…………

 

 

 

79

Фінансові результати

791

Результат основної діяльності

Усі види діяльності

 

 

792

Результат фінансових операцій

 

 

 

793

Результат іншої звичайної діяльності

 

 

 

794

Результат надзвичайних подій

 

клас 8. витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

 

 

802

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

 

 

 

803

Витрати палива й енергії

 

 

 

804

Витрати тари й тарних матеріалів

 

 

 

805

Витрати будівельних матеріалів

 

 

 

806

Витрати запасних частин

 

 

 

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

 

 

 

808

Витрати товарів

 

 

 

809

Інші матеріальні витрати

 

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

 

 

812

Премії та заохочення

 

 

 

813

Компенсаційні виплати

 

 

 

814

Оплата відпусток

 

 

 

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

 

 

 

816

Інші витрати на оплату праці

 

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

Усі види діяльності

 

 

822

Відрахування на соціальне страхування

 

 

 

823

Страхування на випадок безробіття

 

 

 

824

Відрахування на індивідуальне страхування

 

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

 

 

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

 

 

 

833

Амортизація нематеріальних активів

 

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати

 

За видами затрат

Усі види діяльності

86

…………

 

 

 

87

…………

 

 

 

88

…………

 

 

 

89

…………

 

 

 

клас 9. витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

 

 

902

Собівартість реалізованих товарів

 

 

 

903

Собівартість реалізованих робіт

 

91

Загальновиробничі витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати

941

Витрати на дослідження і розробки

Усі види діяльності

 

 

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти

 

 

 

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

944

Сумнівні та безнадійні борги

 

 

 

945

Витрати від операційної курсової різниці

 

 

 

946

Втрати від знецінення запасів

 

 

 

947

Нестачі і втрати від псування цінностей

 

 

 

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

 

 

 

949

Інші витрати операційної діяльності

 

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Усі види діяльності

Закінчення додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

 

 

962

Втрати від спільної діяльності

 

 

 

963

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

 

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

 

 

972

Собівартість реалізованих необоротних активів

 

 

 

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів

 

 

 

974

Втрати від неопераційних курсових різниць

 

 

 

975

Ціна необоротних активів і фінансових інвестицій

 

 

 

976

Списання необоротних активів

 

 

 

977

Інші витрати звичайної діяльності

 

 

 

978

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

 

 

 

979

Перестрахування

 

98

Податки на прибуток

981

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Усі види діяльності

 

 

982

Податки на прибуток від надзвичайних подій

 

99

Надзвичайні витрати

991

Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

 

 

992

Втрати від техногенних катастроф і аварій

 

 

993

Інші надзвичайні витрати

 

клас 0. позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування, прийняте для монтажу

Усі види діяльності

 

 

022

Матеріали, прийняті для переробки

 

 

 

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

 

 

 

024

Товари, прийняті на комісію

 

 

 

025

Майно в довірчому управлінні

 

03

Контрактні зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов’язання

041

Непередбачені активи

Усі види діяльності

 

042

Непередбачені зобов’язання 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування