Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основні терміни і поняття: планування розвитку бухгалтерського обліку; види планів розвитку бухгалтерського обліку; методика впровадження облікових завдань; показники ефективності заходів щодо організації бухгалтерського обліку.

11.1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку

Розгляд системи бухгалтерського обліку в часовому просторі дає змогу зробити висновок про значні перетворення та їх видозміну з часів простого рахівництва до сучасного етапу її розвитку. Відсутність сталості та динамізм облікової системи пояснюється її підпорядкованістю загальним економічним механізмам і умовам, перегляд та реформування яких потребує відповідності системи збіру та обробки інформації щодо господарської діяльності як на макро-, так і мікрорівнях. Зміни в економічному устрою України, що відбулися за останнє десятиріччя, потребують гармонізації всіх ланок управління в цілому та бухгалтерського обліку зокрема існуючим економічним умовам, з урахуванням перспектив подальшого економічного розвитку.

Удосконалення і подальший розвиток облікової системи є також об’єктом організації бухгалтерського обліку. Засобом реалізації організації розвитку бухгалтерського обліку виступає його планування, яке здійснюється централізовано і децентралізовано.

Централізоване планування розвитку бухгалтерського обліку є складовою загальної державної системи керівництва бухгалтерським обліком, ключові позиції в якій відведені Державному комітету статистики, який розробляє національну систему рахівництва, котра визначає концептуальну основу планів рахунків бухгалтерського обліку, та Міністерству фінансів, що здійснює регулювання питань методології бухгалтерського обліку України в цілому. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком бюджетних установ, як зазначалось у розділі 1, здійснює Державне казначейство України.

Відповідно до Указу Президента України від 25.12.01 № 1251/2001 «Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушень у бюджетній сфері» до централізованого плану розвитку бухгалтерського обліку України включено розробку національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку бюджетних установ. Функції по розробці останніх покладено на Міністерство фінансів і Державне казначейство.

Якість майбутніх стандартів бухгалтерського обліку безпосередньо залежить від рівня організації робіт по випрацюванню останніх, під якою розуміють систему заходів оптимізації науково-дослідних робіт. Випрацюванню остаточного варіанта зазначених методичних матеріалів передують такі етапи:

 • підготовчий, чи організаційний, який охоплює такі види робіт:
 • організація розробчої групи, яка полягає у визначенні кола осіб, що братимуть участь у розробці, та керівника робочої групи, випрацювання регламенту її роботи;
 • розробка плану робіт у розрізі основних етапів, видів та напрямів робіт, а також терміну їх виконання та відповідальних;
 • забезпечення проведення наступних етапів (визначення системи заходів по реалізації встановлених завдань, їх обґрунтування та проведення).

Нагадаємо, що бухгалтерський облік бюджетних установ відображає різні специфічні особливості бюджетних установ державного сектора у поєднанні, а тому доречним є включення до групи розробників на дорадчій основі провідних спеціалістів галузевих міністерств з питань бухгалтерського обліку.

Розробка плану робіт передбачає визначення видів загальних робіт за етапами. Встановлення напрямків робіт передбачає опрацювання законодавчих актів щодо перспектив розвитку економіки України в усіх її галузях; ретельне вивчення матеріалів періодичних видів наукової літератури в частині прогнозів економічного розвитку економіки України в цілому та економіки соціально-культурного комплексу зокрема; визначення на підставі опрацьованого матеріалу кола завдань і функцій бухгалтерського обліку бюджетних установ на майбутнє, встановлений термін основних об’єктів дослідження.

Організація забезпечення проведення науково-дослідних робіт передбачає підготовку відповідної матеріально-технічної бази в частині технічних засобів та інформаційного забезпечення, визначення кола допоміжних процедур, як-от наукові відрядження за кордон для вивчення практики, досвіду та проведення наукових конференцій тощо, встановлення зв’язку з державними та суспільними організаціями для співпраці на останньому етапі розробки положень бухгалтерського обліку та ін.;

 • головний, чи розробчий, етап полягає в розробці проекту положень бухгалтерського обліку на підставі раніше встановлених напрямків роботи чи об’єктів вивчення. З огляду на загальні тенденції по гармонізації бухгалтерського обліку, що відмічаються в світовій економіці, розробка має бути здійснена на основі вже розроблених завдань та функцій вітчизняної підсистеми обліку бюджетних установ з урахуванням (за її аналогами) міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі;
 • заключний етап передбачає такі види робіт:
 • попередні проекти положень (стандартів) бухгалтерського обліку та доопрацювання з урахуванням обгрунтованих доповнень;
 • обговорення положень (стандартів) у спеціалізованих провідних періодичних виданнях з питань бухгалтерського обліку та на наукових конференціях;
 • доопрацювання проектів положень (стандартів) з урахуванням внесених пропозицій;
 • розгляд остаточних проектів положень (стандартів) та їх затвердження.

До централізованих заходів по організації розвитку бухгалтерського обліку відносять також щорічне поточне планування діяльності відділу методології бухгалтерського обліку виконання кошторисів і бюджетів Державного казначейства України та галузевих міністерств.

Планування розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ на рівні установ і організацій є децентралізоване. Зазначеним процесом керує головний бухгалтер, визначаючи основні об’єкти планування в розрізі різних аспектів бухгалтерського обліку, механізми реалізації планів, коло завдань відповідальних за їх виконання та терміни виконання завдань. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування