Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 7Б. Робоча інструкція касира

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КАСИРА

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

(назва установи)

 

(директор, інша посадова особа,

 

 

 

 

 

уповноважена затверджувати

«___» ___________ ____ р. № ___

 

 

 

 

робочу інструкцію)

 

 

______ __________________________

 

 

підпис (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

«___» _______________ ____ р.

І. Загальні положення

1. Касир належить до професійної групи «Технічні службовці».

2. Призначення на посаду касира та звільнення з неї здійснюється наказом керівника установи за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Касир підпорядковується безпосередньо старшому касиру.

4. На посаду касира призначається особа, яка має повну загальну середню освіту та трудовий стаж.

Касир повинен знати:

1. Положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали щодо ведення касових операцій.

2. Форми касових і банківських документів.

3. Правила приймання, видавання, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів.

4. Порядок оформлення прибуткових і видаткових документів.

5. Ліміти залишків касової книги, складання касової звітності.

6. Порядок ведення касової книги, складання касової звітності.

7. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

9. ________________________________________________________

ІІ. Функції

Здійснення касових операцій в нормативно установленому порядку відповідно до технології обліку зазначеного напрямку обліку.

ІІІ. Завдання та обов’язки

Касир:

1. Виконує операції, що охоплюють приймання, облік, видавання і зберігання грошових цінних паперів з обов’язковим додержанням правил, які забезпечують їх зберігання.

2. Здійснює доставки підготовчих платіжних документів у органи Державного казначейства.

3. Одержує за оформленими відповідно до встановленого порядку документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо.

4. Веде на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

5. Складає описи ветхих купюр, а також відповідних документів для передачі їх в установи банків для заміни на нові.

6. ________________________________________________________ .

ІV. Права

Касир має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд керівництва установи пропозиції з вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності установи та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

5. Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

6. ________________________________________________________ .

V. Відповідальність

Касир несе відповідальність:

1. За належне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним, адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України.

4. ________________________________________________________ .

VІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

1. За відсутності касира його обов’язки виконує особа, призначена наказом керівника установи, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав касир взаємодіє:

— з органом Державного казначейства — з приводу застави платіжних і грошових документів;

— установою банку — з приводу отримання та внесення готівкових коштів на рахунки;

— працівниками установи — з приводу здійснення виплат заробітної плати.

Додаток 8. Типовий договір про повну індивідуальну відповідальність

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

«____» ________________ ______ р.

З метою забезпечення зберігання матеріальний цінностей, що належать

(найменування установи)

_____________________________________________________________

(керівник чи заступник керівника установи)

_____________________________________________________________ ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі «адміністрація», виступаючи від імені установи, з одного боку, і працівник

(структурний підрозділ, склад, відділ і т. п.)

_____________________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі «працівник», з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Працівник, що обіймає посаду _____________________ чи виконує

(найменування посади)

роботи ____________________ , безпосередньо пов’язану ___________

(найменування роботи) (зі зберіганням,

_____________________________________________________________ ,

обробкою, відпуском, переведенням і т. п. переданих йому цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідність за незабезпечення зберігання ввірених йому установою матеріальних цінностей, і в зв’язку з вищевказаним зобов’язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання чи для інших цілей матеріальних цінностей установи і приймати заходи по запобіганню шкоди;

б) своєчасно інформувати адміністрацію установи про всі обставини, що загрожують забезпеченню зберігання ввірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і надавати в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки ввірених йому матеріальних цінностей;

 г) брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей.

2. Адміністрація зобов’язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного зберігання ввірених йому матеріальних цінностей;

б) ознайомити працівника з діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників за збитки, нанесені установі, а також з діючими інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, обробки, передачі, відпуску, переведення чи застосування у відповідних процесах переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитків, нанесених установі, та їх покриття здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки спричинені не з його вини.

5. Дія даного договору розповсюджується на весь час роботи з майном і іншими ввіреними працівникові матеріальними цінностями установою.

6. Даний договір укладено в двох примірниках, з яких перший залишається в адміністрації, а другий — у працівника.

Адреси сторін договору:

Підписи сторін договору:

М.П. «____» _____________ 20___ р.

Додаток 9.Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Затверджено Наказом Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО КОЛЕКТИВНУ (БРИГАДНУ) МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

____________________________ «____» ______________ _____ р.

(місце укладання договору)

Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від ______________ № ____________ про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, погодженого з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей підприємство, установа, організація _______________________________

_____________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі керівника підприємства, установи, організації ________________

_____________________________________________________ (іменовані

(прізвище, ім’я, по батькові)

далі власник), з одного боку, і члени колективу (бригади)____________

_____________________________________________________________ ,

(найменування цеху, відділу, відділення, ферми, дільниці, секції, складу тощо)

іменований далі колектив (бригада) в особі керівника колективу (бригадира) ,

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

з іншого боку, уклали цей договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для

_____________________________________________________________ ,

(найменування виду робіт)

а власник зобов’язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.

І. Загальні положення

 1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади).

2. Рішення власника про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

3. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається власником згідно зі статутом підприємства.

При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади).

4. При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу (бригади).

5. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.

6. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності — звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю.

II. Права і обов’язки членів колективу (бригади) та власника

7. Члени колективу (бригади) мають право:

а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва цінностей;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді);

в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді);

г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей;

д) порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей.

8. Члени колективу (бригади) зобов’язані:

а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди;

б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей;

в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

9. Власник зобов’язаний:

а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;

б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності;

в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;

г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цін- ностей;

д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей;

е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства;

ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин;

з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього.

ІІІ. Порядок ведення обліку і звітності

10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього — членом колективу (бригади), визначеним власником.

Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади).

 11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади).

ІV. Відшкодування шкоди

12. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

13. Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разі необхідності також висновків спеціалістів.

14. Члени колективу (бригади) звільнюються від відшкодування шкоди:

а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади).

15. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації визначається відповідно до статті 135-3 Кодексу законів про працю України.

Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України.

16. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розділяється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

Договір набирає чинності з ______________________ і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з цінностями, переданими йому цим підприємством, установою, організацією.

Договір укладено у двох примірниках, перший з яких зберігається у власника, другий — у керівника колективу (бригадира).

Підписи:

Власник _______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Керівник колективу (бригади) ______________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Члени колективу (бригади) _______________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

М.П. «____» ________________ 20___ р. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим