Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Кривенко К.Т.
Політична економія - Кривенко К.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

22.5.3. Історичні перспективи змішаної економіки.

Ліберально-демократичний та соціально-реформістський напрями змішаної економіки передбачають поєднання — взаємодію — боротьбу різних укладів і секторів економіки, форм власності, ринку і планування, децентралізації і централізації у формі індикативного планування та програмування, підпорядкування приватних, групових інтересів суспільним. Закономірним уважається процес соціалізації капіталістичної ринкової системи і її перехід мирним демократичним шляхом у нову посткапіталістичну систему (або соціалізм), постіндустрільну цивілізацію. Постає питання про зародження нового укладу (неосоціалістичночного?) в надрах змішаної економічної системи, нових форм власності (колективної, акціонерної, муніципальної, державної) і нових економічних відносин у межах панування цих форм власності.

Уже сьогодні шведську модель змішаної економічної системи називають шведським соціалізмом на економічній базі приватної власності і ринкової форми організації та державного регулювання у сфері розподілу і перерозподілу.

Незаперечними є кількісні та якісні зміни в соціально-економічних відносинах розвинутих країн світу, які свідчать про еволюційний розвиток капіталістичної системи і перехід її в іншу, більш прогресивну систему.

На наш погляд, змішана економіка є перехідним етапом, перехідною економікою (системою) від переважно капіталістичної до некапіталістичної.

Термінологічний словник

Двостороння монополія — ринок, на якому єдиному продавцеві (монополії) протистоїть єдиний покупець (монопсонія).

Державний сектор — сфера державної господарської діяльності на основі панування державної власності на засоби виробництва.

Державно-монополістичний капіталізм (за марксистською концепцією) — поєднання в особливий механізм «…гігантської сили капіталізму з гігантською силою держави…» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 32. — С. 83), вища планомірна форма капіталізму (Там само. — Т. 31. — С. 443—444).

Змішана економіка — модель соціально-економічного розвитку, що передбачає поєднання приватної і державної форм власності, плану і ринку, проведення інституціонально-соціальних реформ для побудови прогресивного ладу.

Колективний договір укладається на основі чинних законів, прийнятих сторонами (найманим персоналом і власником або його представником) зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих, власників і уповноважених ними органів.

Сектор економіки — частина народного господарства, яка має певні економічні та соціальні ознаки і може базуватись на одному або декількох соціально-економічних укладах.

Соціальна орієнтація економіки — політика держави в ринковій економіці, спрямована на створення нормальних умов для відтворення людини, незалежно від участі у виробництві і рівня доходу.

Соціальне партнерство — теорія класового співробітництва та соціальної гармонії інтересів праці і капіталу, найманих робітників і капіталістів.

Суспільно-економічний уклад — система визначених економічних відносин, що базуються на певних формах, видах власності на засоби виробництва.

Фінансово-промислова група (ФПГ) — комплекс промислових, торговельних, банківських, транспортних та інших компаній.

Функціональна еліта в економіці — впливові групи, які в ході конкуренції виділяються в різноманітних сферах або секторах економіки і беруть на себе важливі функції в ній.

Контрольні запитання і навчальні завдання

Назвіть основні ознаки змішаної економіки.

Чи є різниця між змішаною економікою і багатоукладною економікою?

У чому, на ваш погляд, полягає основна функція держави у змішаній капіталістичній економіці?

Чи може бути, на вашу думку, економіка змішаною в умовах панування капіталістичних монополій?

Назвіть, який з напрямів розвитку змішаної економіки є, на ваш погляд, вирішальним — соціалістичний, неоліберальний, консервативний? Доведіть, чому саме.

У чому полягають революційні зміни в трудових відносинах в умовах капіталістичної змішаної економіки?

Яке ваше ставлення до двосторонньої монополії на ринку праці? Обґрунтуйте свою позицію.

Чи існує експлуатація трудящих в умовах капіталістичної змішаної економіки?

Який тип фінансової олігархії в Україні і яке ваше ставлення до цього явища?

З’ясуйте, чи тотожні поняття «соціально орієнтована ринкова економіка» і «змішана економіка».

Які перспективи розвитку сучасної змішаної економіки? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим