Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Кривенко К.Т.
Політична економія - Кривенко К.Т.
<< Содержание < Предыдущая

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Альтернатива: выбор пути (Перестройка управления и горизонты риска) / Рук. авт. колл. В. Н. Бойков, А. А. Сергеев. — М.: Мысль, 1990.

Бажал Ю. Еволюційна парадигма економіки перехідного пе-

ріоду // Економіка України. — 1993. — № 8.

Барр Р. Политическая экономия: В 2 т. / Пер. с фр. — М.: Междунар. отношения, 1994.

Бастиа Ф. Экономические гармонии / Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй. Экономические софизмы. Экономические гармонии (Ф. Бастиа). — М.: Дело, 2000.

Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. — К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социаль­ного прогнозирования / Пер. с англ. — М.: Academia, 1999.

Беляєв О. О., Бебело А. С. Перехідна економіка: основні концепції та характерні риси // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 23 — 29.

Бергер П. Л. Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи / Пер. з англ. — К.: Вища шк., 1995.

Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації заробітної плати на етапі трансформації економіки України // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 6.

Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учебник. — М., 1997.

Борщаговская Э., Воронина А. Регулирование трудовых отношений на основе трудовых соглашений // Экономика Украины. — 1994. — № 4.

Бриных Е. В. Антимонопольное право: шесть нарушений, четыре средства // ЭКО. — 1991. — № 1.

Бугуцький О., Бугуцький Ю. Проблеми вартості робочої сили в галузях економіки України // Економіка України. — 1999. — № 2.

Бузгалин А. В. Переходная экономика: Курс по политической экономии — М.: Таурус, 1994.

Бутко М., Білокур К. Ринок праці та процеси його регіональної трансформації // Економіка України. — 1998. — №5.

Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. — М.: Политиздат, 1989.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з англ. — К.: Основи, 1994.

Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. з англ. — М.: Прогресс, 1984.

Ветрова Н. Особливості впливу соціальних факторів на мотивацію праці у нових умовах // Економіка України. — 1994. — № 11.

Волков А. М. Швеция: социально-экономическая модель. — М.: Мысль, 1991.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективних суспільств. — К.: Наук. думка, 1990.

Гальчинський А. Історизм відносин власності: методологічні аспекти аналізу // Економіка України. — 1993. — № 9.

Гальчинський А. Праця і капітал // Економіка України. — 1992. — № 5.

Гальчинський А. Складним шляхом реформ: деякі підсумки і перспективи // Економіка України. — 1999. — № 6.

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. — К.: Вища шк., 1999.

Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. — 2000. — № 2.

Голик В. Приватизация, права собственности и мотивация // Вопросы экономики. — 1991. — № 6.

Гош О. Індивідуальне привласнення в перехідній економіці // Економіка України. — 1992. — № 8.

Гош О. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства: Підручник. — К.: Преса України, 1999.

Гош О. Роль і особливості товарних відносин постсоціалістичних перехідних суспільств // Економіка України. — 1999. — № 12.

Гош О. Система форм власності перехідних систем // Економіка України. — 1996. — № 6.

Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції і агрегати // Економіка України. — 1999. — № 2.

Гриценко А. Маржиналізм і трудова теорія вартості: чи можливий синтез // Економіка України. — 1996. — № 1.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1969.

Гэлбрейт Дж. К. Экономическая теория и цели общества / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1976.

Державна програма приватизації майна державних підприємств: Постанова Верховної Ради України // Голос України. — 1992. —

1 серпня.

Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. — К.: КНЕУ. — 2000.

Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Микроэкономика / Пер. с англ. — СПб.: Литера-плюс, 1997.

Долішній М., Косоріз М. Моделі державного регулювання в ринковій економіці // Економіка України. — 1999. — № 6.

Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000.

Єременко В. Сучасна парадигма економічної науки // Економіка України. — 1994. — № 11.

Задоя А. А., Петруня Ю. Є. Основы экономики: Учеб. пособие для студ. экон. спец. — К.: Вища шк.: Знання, 1998.

Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 25.

Зіновчук В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США. — К.: Логос, 1996.

Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. — М.: Acadеmia: Наука, 1998.

Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем). — М., 1990.

Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гос­издат, 1948.

Киселев А. П. Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и работать на себя). — К.: Лібра, 1995.

Корнаї Я. Шлях до вільної економіки. — К.: Наук. думка, 1991.

Корнієнко В. Суспільна власність як стратегічна мета // Економіка України. — 1993. — № 1.

Коцюбинський В. Й. Привласнення: соціальні аспекти. — К.: Укр. центр духовної культури, 1999.

Кривенко К. Т. Категорія вартості в контексті неокласичної теорії // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 51 — 54.

Кривенко К. Т. Методологічні проблеми викладання політичної економії в світлі сучасних вимог // Університетський рівень освіти: зміст та напрямки забезпечення: Матеріали наук.-метод. конф. — К.: КНЕУ, 1998.

Кривенко К. Т. Продаж робочої сили на ринку праці: методологічні аспекти // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проб­леми дослідження і викладання): Матеріали міжнар. наук. конф. — К.: КНЕУ, 2000.

Кривенко К. Т. Теорія порівняльних переваг і концептуальні проб­леми лібералізації зовнішньоторговельних відносин // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 163 — 167.

Кривенко К. Т., Музиченко А. С. Обґрунтування необхідності глибоких змін у структурі суспільного поділу праці / Проблеми формування рин­кової економіки: Міжвідом. наук. зб. — Вип. 8. — К.: КНЕУ, 2000. —

С. 3 — 9.

Кузнецова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. — 1999. — № 9.

Лазня І. В., Тараненко Ю. О., Гирявець П. В. Оренда та її місце в системі відносин власності // Питання політичної економії. — К.: Либідь, 1992. — № 219.

Лангштейн М. С. Социалистический капитализм. — К.: Наук. думка, 1993.

Ларчев В. Сутність та основні форми процесу роздержавлення в Україні // Економіка України. — 2001. — № 9.

Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. — Т. 36.

Ленин В. И. О кооперации // Полн. собр. соч. — Т. 45.

Леонтьев В. Экономическое эссе. — М.: Изд-во полит. лит., 1990.

Лібанова Е., Баланда А. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування і можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 4.

Лібанова Е. Т. Соціально-економічна політика держави та її вплив на зміну соціальної структури суспільства України // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 8.

Лог Дж. Коллективная собственность работников // США: экономика, политика, идеология. — 1991. — №10.

Лозовий В. Про історичну діалектику відносин власності // Економіка України. — 1994. — №9.

Лозовий В. Про «стару» і «нову» парадигми в політичній економії // Економічні науки. — 1997. — № 9.

Лозовий В. Соціалізм — вічна утопія? // Економіка України. — 1994. — № 1.

Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ століття). — К., 1997.

Луніна І. Державні гарантії у перехідній економіці: теоретичний аналіз і досвід України // Економіка України. — 1999. — № 12.

Луценко А. Економіко-правові аспекти регулювання контрактної системи найму // Економіка України. — 1993. — № 5.

Мадибура В. Тіньова складова життєвого рівня населення України // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 5.

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія: принципи, проб­леми і політика / Пер. з англ. — Львів: Просвіта, 1999. — Ч. II. Мікроекономіка.

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. / Пер. с англ. 2-го изд. — М: Республика, 1992.

Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000.

Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори.: 2-е вид. — К: Держполітвидав УРСР, 1969. — Т. 23.

Маркс К., Енгельс Ф. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: 2-е вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1969. — Т. 23. — Передмова до першого видання.

Маркс К. К критике политической экономии // Соч. — 2-е изд. — Т. 13.

Маркс К. Критика Готской программы // Соч. — 2-е изд. — Т. 19.

Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 1.

Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 2.

Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 3.

Мельник О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.

Милль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. — М.: Наука, 1980. — Т. 3.

Монополизм и антимонопольная политика / А. Барышева, Ю. Сухо­тин, В. Богатырев и др.; Рос. АН Ин-т экономики. — М.: Наука, 1993.

Мочерний С. Власність і особливості її розвитку в розвинених країнах // Економіка України. — 1994. — № 4.

Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів в економіці // Економіка України. — 2000. — № 2.

Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Економіка України. — 1999. — № 1.

Мочерный С. В., Симоненко В. К., Секретарюк В. В., Устенко А. А. Основы экономической теории. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

Наливайченко С. П. Механізм планомірної трансформації перехідної економіки України в соціально орієнтовану. — Сімферополь: Таврія, 2001.

Новиков В., Надточій Б. Соціальна політика у ФРН: оплата праці та пенсійне страхування // Економіка України. — 1994. — № 2.

Овечкин Н., Паламарчук В. Про поєднання економічних інтересів у процесі переходу до ринкової економіки // Економіка України. — 1993. — № 9.

Одинець В. Шляхи удосконалення соціального захисту населення // Економіка України. — 1999. — № 11.

Осадчая Н. Государство в постиндустриальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 7.

Основи економічної теорії: Підручник / За ред. проф. С. В. Мо­черного. — Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Несте­ренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк.: Знання, 1997.

Павловський М. Шлях України: шлях вліво, шлях вправо — хибний шлях. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Техніка, 1997.

Палкін Ю. Соціально-економічна справедливість в умовах ринку // Економіка України. — 1997. — № 10.

Пасхавер О. Перспективи приватного підприємства в Україні: приватизація і зростання нового капіталу // Економіка України. — 2000. — № 4.

Петруня Ю. Форми дискримінації акціонерної меншості // Економіка України. — 1999. — № 6.

Петти В., Смит А., Рикардо Д. и др. Классика экономической мысли: Соч. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

Политическая экономия: Учебник для вузов / В.А. Медведев (рук. авт. колл.), Л. И. Абалкин, О. Н. Ожерельев и др. — М.: Политиздат, 1990.

Политэкономия: История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. — М.: Бизнес-школа: Интер-Синтез, 1999.

Полуянов В. Монополізованість промисловості України і формування тенденції ринкових суб’єктів господарювання // Економіка України. — 2001. — № 9.

Портер М. Международная конкуренция. — М.: Междунар. отношения, 1993.

Про боротьбу з корупцією: Закон України // Голос України. — 1995. — 16 листоп.

Про власність: Закон Української РСР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20.

Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Голос України. — 2000. — 5 трав.

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкурен­ції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21.

Про форми власності на землю: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 18.

Про підприємництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14.

Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Голос України. — 1998. — 31 берез.

Про приватизаційні папери: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24.

Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України // Голос України. — 1999. — 5 жовт.

Рибалкін В., Мамічева Л. Акціонерна власність — внутрішня основа формування і функціонування соціального ринкового господарства // Економіка України. — 1998. — № 2.

Рибалкін В., Мамічева Л. Механізм і форми реалізації акціонерної власності // Економіка України. — 1999. — № 4.

Рибалкін В. О., Лазня І. В. Теорія власності. — К.: Логос, 2000.

Рикардо Д. Начала политической экономии // Классика экономичес­кой мысли. — ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. — С. 403—479.

Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. — М.: Прогресс, 1986.

Розвиток земельних відносин і форм господарювання в сільському господарстві. — К.: УААН, 1996.

Рузовин Г. И. Основы рыночной экономики. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

Саблук П., Крисальний О., Тивончук С. та ін. Основні методологічні положення аграрної реформи в Україні // Економіка України. — 1994. — № 11.

Савчук В. С., Зайцев Ю. К. Глобалізація та соціалізація світової еконо­міки: потреби, шляхи, проблеми // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 250 — 257.

Савчук В. С., Зайцев Ю. К. Об’єктивні потреби розвитку світового господарства та особливості сучасної методології дослідження // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 145 — 150.

Савчук В., Кривенко К. Вітчизняна політична економія: концептуальні засади та предмет // Наукові записки: Вип. 1. — К.: Хрещатик, 1998.

Савчук В. С. Місце політекономії у циклі дисциплін економічної теорії // Університетський рівень освіти: зміст та напрями забезпечення / Матеріали наук.-метод. конф. — К.: КНЕУ, 1998.

Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (уроки для України): Пер. з англ. — К.: Основи, 1996.

Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. — М.: МГП АЛГОН ВНИИСН, 1992.

Самуэльсон П. Экономика: Вводный курс / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1964.

Семенов А. Фірмова структура автомобільного ринку // Економіка України. — 2001. — № 9.

Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1995.

Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1961.

Современный бизнес: В 2 т. / Д. Речмен, М. Мексон, К. Боуви, Дж. Тилл. — М.: Республика, 1995. — Т. 1.

Современный бизнес: В 2 т. / Д. Дж. Речмен, М. Х. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. — М.: Республика, 1995. — Т. 2.

Стасовський Ю. Економічні основи організації та функціонування міні-заводів у металургії // Економіка України. — 2001. — № 9.

Стахівський В. І. Власність і її характерні ознаки // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 22 — 26.

Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

Субботович Ю. А. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур // Фінанси України. — 1999. — № 12.

Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии // Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии. Экономические софизмы. Экономические гармонии / Ф. Бастиа. — М.: Дело, 2000.

Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г. И. Журавле­вой, Н. Н. Мильчевой. — М.: ЮНИТИ, 1997.

Тивончук І. Про предмет і класифікацію сучасної економічної науки // Економіка України. — 1995. — № 10.

Троцкий Л. Д. К истории русской революции. — М.: Политиздат, 1990.

Трубич С. Особливості сучасного етапу використання трудового потенціалу // Економіка України. — 1996. — № 11.

Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. — М.: РОССПЭН, 1998.

Туган-Барановський М. І. Політична економія: Курс популярний. — К.: Наук. думка, 1994.

Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. — К.: Дельта, 1996.

Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України, 2000 рік // Голос України. — 2000. — 2 лют.

Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под науч. ред. проф., д-ра Р. Марра, д-ра Т. Шмидта. — М.: Изд-во МГУ, 1997.

Уткин Э. А. Конфликтология: Теория и практика. — М.: ЭКМОС, 1998.

Філіпенко А. Цивілізаційний детермінізм української економічної моделі // Економіка України. — 1994. — № 4.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1993.

Фукс А. Е. Амортизація й оновлення основного капіталу: теорія і практика. — К.: КДЕУ, 1996.

Фукс А. Е. Розвиток прискореної амортизації основного капіталу в західних країнах та її особливості в Україні // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 172 — 177.

Харвей Дж. Постигаем экономику. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997.

Харрис Л. Денежная теория. — М.: Прогресс, 1990.

Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. — М.: Новости, 1991.

Хубиев К. А. Собственность в системе производственных отношений. — М.: Изд-во МГУ, 1988.

Чемберлин Э. Х. Теория монополистической конкуренции. Реорганизация теории стоимости. — М.: Прогресс, 1959.

Чухно А. А. Проблеми теорії перехідного періоду ринкової трансформації економіки України // Вісник «Економіка». — К.: Видав. центр «Київський університет», 1999. — Вип. 40.

Шевченко Л. Ринок праці: аналіз економічних концепцій // Економіка України. — 1994. — № 4.

Шишкин А. Ф. Экономическая теория: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд.: В 2 кн. — Кн. 1. — М.: ВЛАДОС, 1996.

Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. — М.: Экономика, 1995.

Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под. ред. В. И. Ви­дянина и др. — М.: Инфра-М., 1997.

Экономическая теория / Под. ред. В. Д. Камаева. — М.: Владос, 1998.

Экономическая энциклопедия: Политическая экономия: В 4 т. / Под ред. А. М. Румянцева. — М.: Экономика, 1979.

Эрхард Л. Благосостояние для всех. — М.: Начала-Пресс, 1991.

Якуша Ю. Деякі питання реалізації практичної функції політекономії в сучасних умовах // Економіка Рад. України. — 1991. — № 5. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим