Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
 Моделювання економіки

Вітлінський В. В.

В Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.

ІSBN 966–574–411–9

У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядаються методи та приклади розбудови й аналізу математичних моделей для широкого кола теоретичних та прикладних аспектів економічного аналізу. Міститься систематичний виклад низки важливих питань економіко-математичного моделювання та кількісного аналізу в контексті проблем перехідної економіки.

Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для системних аналітиків, фахівців у сфері фінансової та економічної діяльності.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА ЯК ОБЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ
1.1. Деякі аспекти характеристики економіки та її структури як об'єкта моделювання
1.2. Економічні колізії та моделювання економіки
1.3. Проблеми методології макроекономічного аналізу
1.4. Еволюційна економіка
1.5. Синергетична економіка
1.6. Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком
1.7. Системні властивості економічних рішень
РОЗДІЛ 2.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
2.1. Моделювання як метод наукового пізнання
2.1.1. Сутність моделювання
2.1.2. Особливості, принципи математичного моделювання
2.1.3. Нелінійність математичних моделей
2.2. Особливості математичного моделювання економіки
2.2.1. Основні дефініції та підходи
2.2.2. Особливості економічних спостережень і вимірів
2.2.3. Випадковість і невизначеність економічного розвитку
2.2.4. Елементи класифікації економіко-математичних моделей
2.2.5. Етапи економіко-математичного моделювання
2.2.6. Перевірка адекватності моделі
2.2.7. Роль прикладних економіко- математичних досліджень
РОЗДІЛ 3. АЛГОРИТМІЧНІ (ІМІТАЦІЙНІ) МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
3.1. Основні аспекти імітаційного моделювання
3.2. Теоретичні основи методу статистичного моделювання
3.2.1. Моделювання випадкових величин
3.2.2. Моделювання випадкових подій
3.3. Послідовність створення математичних імітаційних моделей
3.3.1. Побудова концептуальної моделі
3.3.2. Побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи
3.3.3. Створення комп'ютерної програми
3.3.4. Проведення машинних експериментів з моделлю системи
3.4. Моделювання випадкових величин як системотвірна імітаційного процесу моделювання
3.5. Приклади імітаційного моделювання
РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
4.1. Організація рекламної кампанії
4.2. Взаємозалік боргів підприємств
4.3. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства
4.3.1. Загальні аспекти
4.3.2. Спрощені моделі врахування ризику у величині норми дисконту
4.3.3. Імовірнісна модель впливу чинників ризику
4.4. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів
4.5. Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику
4.6. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг
РОЗДІЛ 5.ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ
5.1. Основні характеристики економіко-математичних моделей
5.2. Загальне поняття виробничої функції
5.3. Економічний зміст виробничої функції
5.4. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій
5.5. Види виробничих функцій
5.5.1. Двофакторні виробничі функції
5.5.2. Багатофакторні виробничі функції
5.6. Макроекономічні виробничі функції
РОЗДІЛ 6.РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ
6.1. Актуальність проблеми
6.2. Концепція рейтингового управління
6.3. Моделювання системи рейтингового управління
6.4.Моделі й методи процесу обчислення рейтингу ЕС
6.5. Рейтинг як засіб класифікації економічних об'єктів
6.6. Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального закладу
РОЗДІЛ 7.МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
7.1. Переваги споживача та його функція корисності ходу.
7.2. Рівняння Слуцького
РОЗДІЛ 8. МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВИРОБНИКІВ
8.1. Модель фірми
8.2. Поведінка фірми на конкурентних ринках
РОЗДІЛ 9.МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СПОЖИВАЧІВ І ВИРОБНИКІВ
9.1. Модель Еванса
9.2. Модель Вальраса
РОЗДІЛ 10. МІКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Загальні питання щодо моделювання діяльності банків
10.2. Банки та стохастичне моделювання фінансових потоків
10.2.1. Основні концепції стохастичного моделювання фінансових потоків
10.2.2. Найпростіша мультиплікативна стохастична модель динаміки фінансового ресурсу
10.3. Моніторинг стохастичної динаміки фінансового ресурсу комерційного банку
10.4. Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів
10.5. Багатоетапна динаміка фінансових ресурсів на підставі мультиплікативної стохастичної моделі
РОЗДІЛ 11. МОДЕЛЬ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ
11.1. Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ)
11.2. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу
11.3. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
11.4. Обчислювальні аспекти розв'язування задач на підставі моделі МГБ
11.5. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
11.6. Застосування балансових моделей у задачах маркетингу
РОЗДІЛ 12. ТРАДИЦІЙНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
12.1. Класична модель ринкової економіки
12.1.1. Ринок робочої сили
12.1.2. Ринок грошей
12.1.3. Ринок товарів
12.1.4. Об'єднана (загальна) модель
12.2. Модель Кейнса
РОЗДІЛ 13. ОДНОСЕКТОРНІ НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ
13.1. Модель Солоу
13.2. Перехідний режим у моделі Солоу
13.3. «Золоте» правило накопичення
13.4. Виграш у поточному споживанні — програш у найближчій перспективі
РОЗДІЛ 14. МОДЕЛІ АНАЛІЗУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
14.1. Аналіз макроекономічної політики
14.2. Стабілізація системи
14.3. Узгодженість цілей і засобів
14.4. Макроекономічна політика і «критика Лукаса»
14.5. Податки, бюджетний дефіцит і виробництво
14.6. Фіскальний аспект динаміки боргу
РОЗДІЛ 15. ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
15.1. Аналіз ринку товарів і послуг
15.2. Аналіз ринку грошей
15.3. Функція агрегованого попиту
15.4. Агрегована пропозиція
15.5. Динаміка очікувань
15.6. Накопичення приватного багатства
15.7. Макроекономічна модель у цілому
15.8. Аналіз короткотермінових економічних ефектів
РОЗДІЛ 16. ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА СЕНЬЙОРАЖУ
16.1. Ринкова ставка відсотка
16.2. Ставка відсотка та дисконтування
16.3. Умова арбітражу та ефективний ринок
16.4. Розв'язання рівняння арбітражу
16.5. Рівняння динаміки суспільного боргу
16.6. Загальні умови стабілізації державного боргу
16.7. Стійкий розв'язок рівняння боргу
16.8. Позики держави й накопичений борг
РОЗДІЛ 17. АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ТА ЕВОЛЮЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
17.1. Структура еволюційних моделей
17.2. Часткова модель економічного відбору
17.3. Марківська модель заміщення чинників виробництва
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим