Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольні завдання та теми для обговорення

1. Виробнича функція та технологічна результативність виробництва. Сутність макроекономічної виробничої функції. Наведіть приклад.

2. Сутність ефективної та неефективної областей ізокванти.

3. Підходи щодо визначення функції витрат у короткотерміновому та довготерміновому періодах. Наведіть приклади.

4. Сутність ізокост постійних витрат. Наведіть приклад.

5. Сутність реакції виробника на зміну ціни випуску.

6. Сутність реакції виробника на зміну цін ресурсів.

7. Поясніть, у чому полягає сутність реакції виробника на одночасну зміну ціни випуску та цін ресурсів.

8. Розкрийте сутність рівноваги за Курно на олігопольному ринку.

9. Поясніть сутність рівноваги за Стакельбергом на олігопольному ринку.

Теми рефератів

1. Стратегічна привабливість і цінність напряму діяльності.

2. Базові стратегії для формування конкурентних переваг.

3. Ціноутворення на монополізованому ринку.

4. Ціноутворення в умовах олігополії пропозиції.

5. Ціноутворення на ринках чинників виробництва.

6. Паретто-ефективність у виробництві.

7. Стратегія зниження витрат.

8. Стратегія диверсифікації продукції та сегментів ринку

9. Стратегія організаційного розвитку.

10. Еволюційний розвиток ринкової поведінки.

11. Теоретичні аспекти стратегії технічного розвитку.

12. Динаміка капітального чинника виробництва.

13. Мікроекономічна оцінка стратегії вертикальної інтеграції.

14. Програмно-цільове управління.

Завдання для самостійної роботи

1. Виробнича функція фірми має такий вигляд: де — витрати ресурсів.

Визначити максимальний випуск і витрати ресурсів (обсяги), що забезпечують цей випуск.

2. Виробнича функція має такий вигляд:

Визначити граничні продукти за ресурсами та побудувати ізокванту. Виписати рівняння ізокліналі (лінії найбільшого зростання випуску), що проходить через точку , знайти норму заміщення першого ресурсу другим у цій точці.

3. Виробнича функція описує залежність між витратами ресурсів x1, x2, x3 і випуском Х.

Визначити максимальний випуск, якщо: Якими будуть значення граничних продуктів у оптимальній точці?

4. Рекламне оголошення в газеті коштує 500 грн, хвилина телевізійного часу — 1500 грн. Тижневий рекламний бюджет фірми становить 15 000 грн. Якщо x1, x2 — це відповідно кількість оголошень у газеті та кількість хвилин рекламного часу на телебаченні за тиждень, то прибуток фірми за тиждень становить:

Поясніть, як необхідно використати рекламний бюджет, щоб прибуток був максимальним (max П, x1, x2)?

5. Обчислити середню та граничну ефективність ресурсу x2 , якщо виробнича функція має вигляд:

6. За заданого рівня виробництва граничний продукт праці дорівнює 5 одиницям продукції за місяць, а граничний продукт фондів — 10 одиницям продукції за місяць. Визначити граничні норми заміщення праці фондами і фондів працею.

7. Виробнича функція невеликого підприємства, яке виготовляє рами для картин, має вигляд: де X — кількість картин, уставлених у раму за день; K — кількість годин роботи машин за день; L — кількість робітників.

Визначити, якими будуть середній і граничний продукти праці за K = 9, L = 9? Як зміняться ці продукти в разі подвоєння витрат ресурсів?

8. Прибутки двох фірм, що конкурують на ринку одного товару, і ціна товару відповідно дорівнюють: де x1, x2 — обсяги випуску фірм.

Визначити оптимальний обсяг випуску кожної фірми за відомого обсягу випуску іншої. Якими (найкращими) будуть стратегії першої фірми з огляду на стратегії другої фірми:

а) б)

Показати, яким буде спільний випуск за умови об’єднання цих фірм. Визначити, який із варіантів («а», «б» чи об’єднання фірм) буде привабливішим для споживача продукції та чому?

9. Витрати і ціна на продукцію однопродуктової фірми, таким чином, залежать від випуску Х:

А. Який обсяг випуску обере фірма?

Б. Як змінюватиметься поведінка фірми за умови введення податкової ставки t (долучимо явним чином витрати на сплату податків у витрати)?

В. Знайти залежність надходжень до бюджету від податкової ставки (крива Лаффера).

10. Виробнича функція фірми становить:

Визначити функції попиту на ресурси: якщо p — ціна продукції ; — ціни ресурсів. Як зміняться випуск і попит на ресурси за зростання ціни продукції?

11. Виробнича функція фірми:

Ціни купівлі ресурсів — 5 грн і 10 грн відповідно. Визначити, яким буде максимальний випуск за витрат С = 100 грн? Якого змісту можна надати множнику Лагранжа?

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим