Навигация
 
Главная - Финансы - Книги - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

3.3. Статистичні показники фінансових результатів і платоспроможність страхових організацій

Статистика фінансових результатів страхових організацій вивчає обсяг доходів і витрат страхових організацій, їх склад, характеризує утворення і розподіл прибутку, вимірює та аналізує рентабельність діяльності страховиків.

До доходів від страхової діяльності належать:

 • зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії);
 • комісійні винагороди за перестрахування;
 • частка від страхових сум і страхових відшкодувань, сплачених перестраховикам;
 • повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів;
 • повернуті суми технічних резервів та інших незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства.

Разом ці доходи складають валовий дохід страхової організації, основним джерелом якого є надходження від страхових платежів. При аналізі валового доходу завданням страхових організацій є вивчення динаміки надходжень страхових платежів, оцінка впливу окремих факторів на їх приріст. Такий аналіз необхідно проводити за видами страхування, видами ризиків та іншим ознаками.

До витрат страховика належать:

 • виплата страхових сум і страхових відшкодувань;
 • відрахування до централізованих страхових резервних фондів;
 • відрахування у технічні резерви;
 • витрати на проведення страхування;
 • інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.

Головним елементом витрат є виплати страхового відшкодування і викупних сум. Статистика вивчає їх динаміку, визначає вплив окремих факторів на їх зміну. При аналізі розраховуються показники динамічного ряду, приріст показника, що обумовлений середнім розміром виплат у розрахунку на один договір і кількістю виплат, виявляються закономірності в зміні витрат страхових організацій з виплати страхового відшкодування. Аналіз останніх необхідно здійснювати в розрізі страхових ризиків, видів страхування, страхових організацій, використовуючи показник розміру виплат на одну гривню страхових платежів.

Прибуток і рентабельність є основними показниками фінансових результатів страхових організацій.

Розраховуються такі показники прибутку: прибуток страхової діяльності; балансовий прибуток; чистий прибуток; прибуток, що оподатковується. Прибуток від страхової діяльності визначається як різниця між валовими доходами і сумою витрат і відрахувань. Балансовий прибуток страхової організації дорівнює сумі прибутку від страхової діяльності і доходів (витрат) від нестрахової діяльності. Доходи (витрати) від нестрахової діяльності складаються із доходів, що отримані від участі у діяльності суспільних підприємств, орендної плати, дивідендів за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, суми відсотків по депозитах та інших доходів, пов’язаних з нестраховою діяльністю.

Чистий прибуток і прибуток, який обкладається податком, розраховується за загальною методикою.

Для оцінки прибутковості в страхуванні використовують кілька показників рентабельності: рентабельність страхових організацій; рентабельність страхової діяльності; рентабельність окремих видів страхування.

Рентабельність страхової організації розраховується як відношення прибутку до власного капіталу. Рентабельність страхової діяльності обчислюється відношенням прибутку, що отримано від страхової діяльності, до суми витрат і відрахувань страхової організації. Розрахунок рентабельності по будь-якому виду страхування (або страховому ризику) можна виконати шляхом порівняння прибутку, який отримано від відповідного виду страхування (страхового ризику), і страхової суми або суми страхових платежів по цьому ж виду страхування.

Рентабельність страхової організації є найзагальнішим показником порівняно з рентабельністю страхової діяльності, бо перший показник відображає фінансові результати як від страхової, так і нестрахової діяльності.

Для факторного аналізу динаміки показників рентабельності використовуються статистичні методи. Розглянемо їх застосування на прикладі одного з них — рентабельності страхових платежів (K2), що розраховується як відношення прибутку (П) до страхових платежів (СП). Для характеристики динаміки рентабельності по групах страхувальників використовується система індексів середніх величин:

Індекс змінного складу обчислюється за формулою

Індекс змінного складу ,

де d — частка страхових платежів окремих груп страхувальників в їх загальному обсязі. Індекс демонструє, як змінилась середня рентабельність страхових платежів в цілому по страховій компанії.

Індекс фіксованого складу, який розраховується за формулою

 Індекс фіксованого складу,

показує, як змінилася середня рентабельність по компанії в цілому за рахунок динаміки рентабельності страхових платежів по окремих групах страхувальників.

Індекс структурних зрушень можна знайти за формулою

 Індекс структурних зрушень

Він свідчить, як змінилась середня рентабельність по компанії в цілому тільки за рахунок зміни розподілу страхових платежів по групах страхувальників.

Для того щоб страховики мали достатньо ресурсів для сплати поточних і майбутніх зобов’язань перед страхувальниками, вони повинні підтримувати мінімальну межу своєї платоспроможності у вигляді резервного фонду. Цей фонд служить для захисту страховиків від ризиків, пов’язаних зі страховою діяльністю, зокрема з випадковими коливаннями претензій, негативними результатами інвестиційної діяльності, недоліками програм перестрахування, великими збитками та ін. Платоспроможність засвідчує можливість суб’єкта ринку (страховика) виконати свої страхові зобов’язання згідно з умовами страхового договору. Саме наявність відповідної страхової суми у визначений термін і характеризує рівень платоспроможності страховика.

Платоспроможність страхової компанії підтримується як за рахунок надання страхових послуг та акумуляції відповідних страхових премій, так і за рахунок прибутків страховика від інвестиційної діяльності. Таким чином, в окремих випадках недостатній обсяг страхових премій для виконання зобов’язань страховиків покривають за рахунок прибутку від інвестиційної діяльності.

Аналіз платоспроможності страхових організацій здійснюють у таких напрямах:

1) аналіз зобов’язань страховика;

2) аналіз ресурсів страховика;

3) співвідношення зобов’язань і ресурсів.

У свою чергу, зобов’язання страховика поділяються на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх зобов’язань належать виплати дивідендів акціонерам, заробітна плата співробітникам, інші види виплат, обумовлені діяльністю страхової організації. Зовнішні зобов’язання — це зобов’язання перед страхувальниками.

На платоспроможність страховика впливають зовнішні та внутрішні фактори. До перших належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон’юнктура ринку; природні аномальні явища; соціальні потрясіння і т. ін. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію страхової компанії і механізм її реалізації; масштаби страхової діяльності та її диверсифікацію; ефективність інвестиційної діяльності та структуру інвестиційного портфеля.

Для оцінювання економічної ефективності страхової діяльності може бути використана така система статистичних показників:

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) страхової компанії розраховується за формулою

Коефіцієнт фінансової стабільності.

Детальніша оцінка фінансового стану, а звідси і стабільності страхової компанії, може бути здійснена за допомогою такої си- стеми показників (коефіцієнтів):

 оцінка фінансового стану

обсяг страхових платежів

 Сума страхових відшкодувань

 резервний фонд

 резервний фонд

 обсяг страхових платежів

Витрати

 обсяг ризиків

Для забезпечення необхідного рівня платоспроможності та прибутковості акціонерного капіталу, своїх контрактних зобов’язань страхові організації мають нагромаджувати і підтримувати свої фонди в розмірі, що забезпечує покриття майбутніх зобов’язань. Для цього страховим організаціям потрібно інвестувати свої фонди для одержання необхідного доходу з мінімальним ризиком.

Для оцінювання ефективності нарощування коштів страхової компанії мають бути оцінені такі фактори:

 • нарощування активів компанії як фактора зміни ціни акцій компанії;
 • ефективність вкладення коштів в акції порівняно з банківськими депозитами;
 • вплив на ціну акцій компанії різних напрямів інвестування;
 • ефективність з погляду прибутковості та інших показників рентабельності діяльності компанії різних напрямів інвестування.

Основні категорії та поняття

Страхування

Страховик

Страхувальник

Застрахований

Види страхування

Страхове поле

Страхове відшкодування

Страхові виплати

Страховий платіж

Страховий тариф

Рентабельність страхової організації

Рентабельність страхової діяльності

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Дати характеристику страхування як системи економічних відносин.

2. Яку роль відіграє страхування у процесі переходу до ринкової економіки?

3. Висвітлити основні завдання статистики страхування.

4. Дати перелік і висвітлити економічну суть групувань, які використовуються статистикою страхування.

5. Висвітлити зміст і економічну сутність системи показників страхування.

6. Розкрити методику розрахунку брутто-ставки страхування та її складових — нетто-ставки і навантаження.

7. Дати характеристику системи показників фінансового стану страхової компанії.

8. Навести характеристику системи показників оцінки страхового портфеля.

9. Дати характеристику системи показників інвестування коштів страхової компанії.

10. Частка об’єктів, які постраждали внаслідок страхових випадків у звітному періоді порівняно з базовим знизилась на 10 %, а середній розмір страхового відшкодування зріс на 5 %, середня страхова сума застрахованих об’єктів збільшилась на 15 %. Визначити, на скільки відсотків змінився показник збитковості страхової суми.

11. Є такі дані по страховій компанії за п’ять періодів (млн грошових одиниць):

Показники

Період

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Страхова сума

30 000

32 000

35 000

38 000

40 000

Страхове відшкодування

120

96

112

106

100

Розрахувати показники збитковості та нетто-ставку страхування.

12. Є дані по страховій організації:

Вид страхування

Базовий період

Звітний період

кількість договорів, шт.

сума платежів, які надійшли, млн гр. од.

кількість договорів, шт.

Сума платежів, які надійшли, млн гр. од.

Особисте страхування

675

2090

660

2700

Майнове страхування

472

14 160

600

21 000

Страхування відповідальності

202

2020

110

1650

Розрахувати:

 1. середній рівень платежів на один договір по компанії і кожному виду страхування;
 2. індекси середнього рівня платежів по компанії змінного, фіксованого складу і структурних зрушень;
 3. абсолютний приріст платежів за рахунок динаміки кількості договорів і середнього рівня платежів.

13. Маємо дані страхових організацій по добровільному страхуванню за поточний період, тис. грн.:

Страхове поле — 1 920 000;

Кількість укладених угод — 768 000;

Страхова сума застрахованого майна — 1 128 700;

Страхові внески — 3400;

Страхові виплати (сума збитків) — 940;

Кількість страхових випадків — 1535.

Визначити:

1) ступінь охоплення страхового поля;

2) частоту страхових випадків;

3) коефіцієнт виплат;

4) середню страхову суму застрахованого майна;

5) середню суму страхового внеску;

6) середню суму страхових виплат;

7) збитковість страхової суми;

8) коефіцієнт важкості страхових подій;

9) з імовірністю 0,954 коефіцієнт фінансової сталості.

14. Маємо дані страхових організацій області про добровільне страхування майна суб’єктів господарювання, тис. грн.:

Показники

Базисний період

Поточний період

Кількість укладених угод

225

250

Страхова сума

87 750

100 000

Надійшло страхових внесків

810

950

Страхові виплати

153

174

Кількість страхових виплат

27

30

Визначити для кожного періоду:

1) середні розміри страхової суми, страхового внеску, суми страхових виплат;

2) коефіцієнт виплат;

3) збитковість страхової суми;

4) коефіцієнт важкості страхових подій.

Розрахункові показники подати у вигляді таблиці, обчислити темпи динаміки та скласти висновки.

15. Показники роботи страхових організацій району у поточному році характеризуються такими даними, тис. грн.:

Страхування

Страхові внески

Страхові виплати

Страхова сума

Кількість укладених угод, шт.

Особисте

3480

2164

223 900

254 700

Майнове

6812

2322

236 200

91 085

Визначити за кожною галуззю страхування і по двох галузях разом:

1) коефіцієнт виплат страхового відшкодування;

2) розмір страхових платежів на 100 грн. страхової суми;

3) середню страхову суму;

4) збитковість страхової суми.

16. Робота страхових організацій області за поточний період характеризується такими показниками, тис. грн.:

Форма страхування

Надходження страхових внесків

Страхові виплати

Страхова сума

Кількість укладених угод, шт

Добровільне

30 080

18 650

625 496

328 000

Обов’язкове

87 700

82 000

125 100

42 000

Визначити:

1) структуру показників за формами страхування;

2) по кожній формі страхування і по двох формах разом:

а) коефіцієнт виплат страхового відшкодування;

б) збитковість страхової суми;

в) середню суму застрахованого об’єкта.

17. Результати роботи страхових організацій району за поточний період характеризуються такими показниками:

№ організації

Майнове страхування

Особисте страхування

страхові внески, тис. грн.

коефіцієнт виплат, %

страхові внески, тис. грн.

коефіцієнт виплат, %

1

7600

18

4480

56

2

8400

30

14 000

70

Визначити середні коефіцієнти виплат і показники відносної дохідності по кожній галузі страхування і по двох галузях разом.

18. Збитковість страхових організацій по добровільному страхуванню майна характеризується такими показниками:

№ організації

Базисний період

Поточний період

страхова сума, тис. грн.

коефіцієнт збитковості, %

страхові виплати, тис. грн.

коефіцієнт збитковості, %

1

60

0,20

16,8

0,24

2

120

0,17

42,0

0,28

Визначити середній коефіцієнт збитковості страхової суми по двох організаціях за кожний період. Порівняти отримані показники.

19. Збитковість страхових організацій по добровільному страхуванню майна характеризується такими показниками:

№ організації

Страхова сума, тис. грн.

Страхові виплати, тис. грн.

Коефіцієнт збитковості, %

Питома вага страхової суми, %

1

70

11,2

0,16

35

2

130

26,0

0,20

65

Визначити середній коефіцієнт збитковості по двох страхових організаціях, використовуючи показники: а) гр. 1 і 2; б) гр. 1 і 3; в) гр. 2 і 3; г) гр. 3 і 4.

20. Збитковість по майновому страхуванню характеризується такими даними:

Показники

Роки

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Збитковість зі 100 грн. страхової суми, коп.

9

11

11

12

14

15

Визначити:

1) середньорічний рівень збитковості страхової суми;

2) нетто-ставку з довірчою ймовірністю 0,954;

3) брутто-ставку, за умови, що навантаження до нетто-ставки становить 20 %.

21. Маємо дані про страхування особистого майна, тис. грн.:

Показники

Роки

1993

1994

19995

1996

1997

Страхова сума

12 000

12 400

13 000

14 500

15 000

Страхові виплати

87,6

93

106,6

113,4

129

Визначити:

1) середню збитковість страхової суми за 5 років;

2) з ймовірністю 0,954 майбутню нетто-ставку;

3) брутто-ставку, за умови, що навантаження по даному виду страхування становить 15 %.

22. Маємо дані страхових організацій про добровільне страхування майна, тис. грн.:

Район

Базисний рік

Поточний рік

страхова сума

страхові виплати

страхова сума

страхові виплати

1

90

270

100

250

2

65

130

80

176

Визначити:

1) індивідуальні індекси збитковості по кожному району;

2) по двох районах індекси середньої збитковості:

а) змінного складу; б) фіксованого складу; в) структурних зрушень;

3) абсолютний приріст (зниження) середньої збитковості на 100 грн. страхової суми за рахунок зміни рівня збитковості по кожному району і зміни страхового поля.

23. Маємо дані про добровільне майнове страхування суб’єктів господарювання:

Показники

Базисний рік

Поточний рік

Середня страхова сума, тис. грн.

400

420

Середній розмір виплат, тис. грн.

8

8,82

Частка об’єктів, що постраждали, %

4

3.2

Визначити:

1) індекс важкості страхових подій;

2) індекс збитковості страхової суми.

24. У поточному періоді частка постраждалих об’єктів зменшилась на 12 %, збитковість страхової суми збільшилась на 1 %. Визначити індекс важкості страхових подій.

25. За минулий рік у районі частка об’єктів, що постраждали, зменшилась на 2 %, важкість страхових подій збільшилась на 5 %. Як змінилась збитковість страхової суми?

26. У поточному періоді порівняно з базисним середня страхова сума збільшилась на 12 %, середнє страхове відшкодування — на 5 %, частка об’єктів, що постраждали, — на 2,4 %. Визначити індекс збитковості страхової суми.

27. Визначити для особи у віці 40 років одноразову нетто-ставку (зі 100 грн. страхової суми) на дожитття строком на 5 років, використовуючи: а) дисконтний множник; б) дані комутаційних чисел.

28. За даними комутаційних чисел виконайте умову задачі 27 для особи, яка уклала угоду у віці 45 років строком на 5 років.

29. За даними комутаційних чисел визначити одноразову нетто-ставку на випадок смерті для особи у віці 40 років на 5 років.

30. Маємо такі дані про травматизм по підприємству:

№ цеху

Чисельність робітників

Кількість травм (нещасних випадків)

Кількість людино-годин непрацездатності

1

350

14

126

2

400

12

132

3

120

6

108

Визначити по кожному цеху і підприємству в цілому у розрахунку на 100 осіб:

1) частоту і важкість травматизму;

2) коефіцієнт непрацездатності на одного працюючого.

31. Маємо такі дані по підприємствах галузі:

№ підприємства

Середньоспискова чисельність робітників, осіб

Кількість нещасних випадків

Коефіцієнт непрацездатності, %

1

400

16

0,56

2

600

12

0,36

Визначити:

1) середній коефіцієнт непрацездатності по двох підприємствах;

2) по кожному підприємству окремо і разом:

а) частку травматизму;

б) важкість травматизму. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим