Навигация
 
Главная - Финансы - Книги - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

4.2. Статистичне вивчення обсягу, складу й динаміки кредитних вкладень і кредитних ресурсів

Кредитні відносини будуються за умов і взаємодії кредитних ресурсів і кредитних вкладень. Кредитні ресурси складаються з коштів банків, тимчасово вільних грошових коштів бюджету, підприємств та організацій і населення. Кошти банків складаються зі статутного, резервного і спеціального фондів; кошти підприємств та організацій — із залишків коштів на розрахункових рахунках підприємств, на рахунках по капітальних вкладеннях, з коштів замовників для розрахунків виконання будівельних, науково-дослідних і проектно-дослідних робіт, а також коштів у розрахунках. Кошти населення характеризуються залишками коштів на рахунках в ощадних і комерційних банківських установах. Кошти банків, тимчасово вільні грошові кошти бюджетних організацій, народного господарства, населення, страхових організацій і ресурси від зовнішньоекономічної діяльності в сукупності складають позичковий фонд держави.

Кредитні ресурси підприємства — це сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення його функціонування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що дозволяє підприємству ефективніше здійснювати свою господарсько-фінансову діяльність. Кредитні ресурси підприємств формуються на основі потреби в них для формування обігових коштів (виробничих запасів, запасів готової продукції та товарних запасів, для фінансування інших виробничих потреб) і задоволення інвестиційних потреб.

Основні завдання статистичного забезпечення формування та використання кредитних ресурсів підприємств полягають у:

 • дослідженні кредитних ресурсів як елемента фінансових ресурсів підприємств;
 • аналізі впливу механізму залучення кредитних ресурсів на ефективність функціонування підприємства;
 • аналізі впливу факторів зовнішнього середовища і внутрішніх параметрів підприємства на рішення щодо залучення позичкових коштів;
 • обґрунтуванні управлінських рішень щодо залучення кредитних ресурсів.

Кредитні вкладення являють собою позички, які надаються банківськими установами підприємствам, організаціям і населенню для виробничого і соціального розвитку. Для характеристики кредитних відносин статистика кредиту використовує показники розміру, складу, динаміки кредитних ресурсів і кредитних вкладень, вивчає взаємозв’язок кредитних вкладень з показниками обсягу виробництва, капітальних вкладень, розміру товарно-матеріальних цінностей.

Для характеристики обсягу кредитних вкладень використовують показники залишків заборгованості й розміру виданих і погашених позичок. Залишки заборгованості у звітності показують за станом на визначену дату. Для встановлення середніх залишків кредиту застосовується середня хронологічна

Залишки заборгованості,

де середні залишки кредиту — середні залишки кредиту; yn — залишки кредиту в момент часу n; n — кількість моментів часу.

4.3. Показники обіговості кредиту і методи їх аналізу

Статистика вивчає ефективність використання позичок, що характеризується їх обіговістю. Рівень обіговості кредиту вимірюється:

1) тривалістю використання короткострокового кредиту;

2) кількістю оборотів, які здійснює кредит за деякий період.

Тривалість користування короткостроковим кредитом (t) визначається за формулою

Тривалість користування короткостроковим кредитом,

де середні залишки кредиту — середні залишки кредиту; Оn — оборот кредиту з погашення; Д — число календарних днів у періоді.

Цей показник характеризує середнє число днів користування кредитом. Він є зворотною величиною обіговості позички: чим менше тривалість користування кредитом, тим менше позичок знадобиться банку для кредитування одного й того самого обсягу виробництва.

Кількість оборотів кредиту (n) визначається шляхом ділення обороту позички з погашення на середній їх залишок:

Кількість оборотів кредиту.

Економічний сенс цього показника полягає в тому, що він характеризує число оборотів, здійснених короткостроковим кредитом за визначений період.

Рівень обіговості позичок можна обчислити також за даними про їх видачу. Вивчення швидкості обіговості за сукупністю господарських одиниць здійснюється шляхом застосування індексного методу: індексів середніх величин і агрегатних.

Для характеристики зміни середньої тривалості користування короткостроковим кредитом застосовуються такі індекси: індекс змінного складу, індекс фіксованого складу і індекс структурних зрушень.

Індекс змінного складу середньої тривалості користування короткостроковим кредитом обчислюється за формулою

Індекс змінного складу середньої тривалості користування короткостроковим кредитом,

де m — однодобовий оборот з погашення кредиту, що визначається як однодобовий оборот з погашення кредиту; тоді тривалість користування короткостроковим кредитом можна визначити за формулою

.

Таким чином, K = tm, а зміна тривалості користування короткостроковим кредитом .

На величину індексу змінного складу впливають два фактори: зміна тривалості користування короткостроковим кредитом окремих одиниць сукупності, а також питома вага однодобового обороту з погашення окремих одиниць сукупності в загальній його величині для всієї сукупності.

Індекс фіксованого складу розраховується за формулою

Індекс фіксованого складу розраховується.

Індекс структурних зрушень можна знайти за формулою

 Індекс структурних зрушень.

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом:

а) за рахунок індивідуальних значень тривалості кредиту:

Абсолютний приріст середньої тривалості

б) за рахунок структурних зрушень в однодобовому обороті з погашення:

рахунок структурних зрушень.

Загальний абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом можна визначити шляхом віднімання з чисельника знаменника індексу змінного складу, тобто

індексів середніх величин.

Наведемо приклад розрахунку індексів середніх величин.

Таблиця 4.1

КОРОТКОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Галузь

Середні залишки кредиту, млн грн.

Погашення кредитів, млн грн.

базисний рік

звітний рік

базисний рік

звітний рік

1

30

50

150

250

2

40

60

100

150

Усього

70

110

250

400

Розрахуємо показники тривалості користування короткостроковим кредитом та однодобового обороту з погашення по кожній галузі промисловості (наведені в табл. 4.2).

Таблиця 4.2.

РОЗРАХУНОК ТРИВАЛОСТІ КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА ОДНОДОБОВОГО ОБОРОТУ З ПОГАШЕННЯ

Галузь

Однодобовий оборот з погашення, млрд грн.

Тривалість користування кредитом, днів

базисний рік РОЗРАХУНОК ТРИВАЛОСТІ КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ

звітний рік звітний рік

базисний рік азисний рік

звітний рік Тривалість користування

1

150/360 = 0,417

0,694

71,94

72,05

2

0,278

0,417

143,88

143,88

У цілому по двох галузях

0,695

1,111

100,72

99,01

Індекс середньої тривалості користування кредитом змінного складу:

Індекс середньої тривалості

Абсолютний приріст середньої тривалості користування короткостроковим кредитом:

 Абсолютний приріст середньої тривалості

Тобто середня тривалість користування короткостроковим кредитом по двох галузях промисловості в звітному періоді порівняно з базисним зменшилась на 1,7 %. Можна дійти висновку, що ефективність користування кредитом збільшилась.

Індекс середньої тривалості користування кредитом фіксованого складу:

 Індекс середньої тривалості користування кредитом фіксованого складу

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом за рахунок зміни тривалості в окремих галузях:

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом

Тобто середня тривалість користування короткостроковим кредитом по двох галузях промисловості у звітному періоді порівняно з базисним збільшилась на 0,07 % за рахунок зміни тривалості користування короткостроковим кредитом по окремих галузях промисловості.

Індекс структурних зрушень:

Індекс структурних зрушень

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом унаслідок структурних зрушень в однодобовом обороті з погашення становить:

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом

Таким чином, середня тривалість користування короткостроковим кредитом по двох галузях промисловості у звітному періоді порівняно з базисним зменшилась на 1,8 % за рахунок структурних зрушень, тобто збільшилась частка галузі в однодобовому обороті, яка мала в базисному періоді меншу тривалість користування короткостроковим кредитом.

Оборот кредиту з погашення пов’язаний з числом оборотів і середнім залишком кредиту: чим вище обіговість позичок за числом оборотів, тим за інших рівних умов більшим буде розмір обороту з погашення. З іншого боку, якщо зростатимуть середні залишки заборгованості позичок, то збільшуватиметься й оборот кредиту з погашення. Зв’язок цих показників можна уявити таким рівнянням:

у статиці Оборот кредиту;

у динаміці оборот кредиту з погашення; оборот кредиту з погашення.

Статистичний аналіз передбачає загальну оцінку ефективності кредиту, а також кількісне вимірювання величини впливу окремих факторів на річний випуск (приріст) продукції або прибутку. Якщо позначити розмір наданого кредиту літерою К, річний випуск (приріст) продукції (прибутку) — літерою Q, то рівень ефективності (Е) можна представити таким чином:

 Статистичний аналіз

Випуск (приріст) продукції (прибутку) може бути отриманий у результаті росту ефективності кредиту та його розміру.

 росту ефективності кредиту ; росту ефективності кредиту . 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим