Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.4. Джерела статистичних даних щодо цінних паперів

Стан ринку цінних паперів в Україні висвітлює статистична звітність за формою № 2-Б «Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів», яку складають усі підприємства, організації та установи, незалежно від підпорядкування та форм власності, що перебувають на господарському розрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами. Звіт складають як емітенти, так і ті, що мають обіг цінних паперів (не власних).

Заповнення форми виконується зростаючим підсумком з початку року за І квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності, за номінальною вартістю цінних паперів. Передбачена розробка у регіональному, галузевому розрізах та за формами власності.

Вперше форму № 2-Б «Звіт про обіг цінних паперів» було складено за підсумками 1992 р. і за своїм змістом вона суттєво відрізнялася від діючої нині: вона складалась з одного розділу; включала, крім вартісних, кількісні показники; основну увагу в ній було зосереджено на докладному розподілі цінних паперів за видами. Емітентська діяльність та вторинний ринок цінних паперів чітко не виокремлювались. З розвитком ринку цінних паперів та накопиченням досвіду роботи над звітністю виявилися як недостатність отриманої інформації, так і деякі слабкі сторони самої форми.

Зараз форма № 2-Б включає тільки вартісні показники, оскільки практика довела, що внаслідок постійних процесів злиття та подрібнення цінних паперів кількісні дані простежити практично неможливо. Розподіл цінних паперів було укрупнено за рахунок виділення тільки основних їх найменувань та найвагоміших підвидів згідно із Законом України «Про цінні папери та фондову біржу».

Форма складається з трьох розділів. Розділ 1 висвітлює випуск та первинне розміщення цінних паперів емітентом і, в свою чергу, формується з чотирьох підрозділів:

  1. «Випущено цінних паперів» — включає дані про наявність цінних паперів на початок року, випуск їх за звітний період і загальну вартість цінних паперів, якими оперував емітент;
  2. «Розміщено на початок року» — проставляється вартість цінних паперів емітента, що знаходились у власності юридичних чи фізичних осіб на 1 січня звітного року;
  3. «Вперше розміщено у звітному періоді» — показується вартість власних цінних паперів, вперше розміщених емітентом протягом звітного періоду (як випущених у звітному періоді, так і залишку нерозміщених на початку року);
  4. «Розміщено в цілому» — тобто загальна вартість розміщених цінних паперів.

У цьому розділі також додатково передбачено можливість стежити за розміщенням цінних паперів за статусом власника — юридичною чи фізичною особою, а також інвесторами інших країн (нерезидентами).

Розділ ІІ «Обіг цінних паперів» характеризує операції з усіма цінними паперами, які є у власності емітента (як випущеними ним безпосередньо, так і придбаними в інших емітентів), тобто висвітлює вторинний ринок цінних паперів. При цьому у підрозділі «Цінні папери емітента власні» показуються операції з цінними паперами, випущеними самим емітентом, а у підрозділі «Цінні папери інших емітентів» — операції підприємства з цінними паперами, випущеними виключно іншими емітентами. Крім того, у цьому розділі виокремлюються дані про продаж цінних паперів за особисті приватизаційні рахунки громадян.

Розділ ІІІ «Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів» висвітлює як інвестування через цінні папери суб’єктів господарської діяльності України (резидентів-емітентів) нерезидентами (суб’єктами господарської діяльності інших держав), так й інвестування резидентами нерезидентів-емітентів. Також у розділі простежуються суми дивідендів і відсотків, виплачених у звітному періоді резидентами нерезидентам, а також нерезидентами резидентам згідно із зобов’язаннями стосовно цінних паперів.

Основні категорії та поняття

Сегментація ринку цінних паперів

Цінні папери

Класифікація цінних паперів

Розміщення цінних паперів

Обіг цінних паперів

Необхідний рівень прибутковості

Коефіцієнт виплат

Вартість акції за балансом

Дійсна вартість акції

Коефіцієнт ціна-дохід

Узагальнюючі показники

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поясніть, що ви розумієте під ринком цінних паперів.

2. Які є класифікації та групування ринку цінних паперів?

3. Які є типи інвесторів, яка їх мета?

4. Що ви розумієте під структурою цінних паперів?

5. Які ви знаєте узагальнюючі показники ринку цінних паперів?

6. Що ви розумієте під таким визначенням: «Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання, що надає його власнику право після настання строку вимагати від боржника або акцептанта сплатити обумовлену в ньому грошову суму, — це:

а) акція; б) облігація; в) ощадний сертифікат; г) вексель».

7. Визначити, яке з викладених нижче висловлювань є правильним:

а) під дивідендами розуміється чистий прибуток акціонерної компанії;

б) ставка дивідендів — це відношення ринковій вартості акцій до суми отриманих дивідендів;

в) рівень чистого прибутку за період являє собою відношення суми всіх доходів до первісної ціни активу;

г) потрібний рівень прибутковості — це безпечний рівень прибутковості компанії.

8. Загальний рівень прибутковості становить 10 %. Сума дивідендів компанії за поточний рік дорівнювала 50 тис. грош. од. Кількість акцій 12 500 шт. Поточна ринкова вартість акцій становить 20 грош. од. Дохідність державних облігацій 5 %. Визначити дійсну вартість акцій:

а) 26,6; б) 133,1; в) 20,1; г) 20 %.

9. Що ви розумієте під розміщенням цінних паперів:

а) продаж цінних паперів на первинному ринку;

б) купівлю цінних паперів на вторинному ринку;

в) купівлю цінних паперів на первинному ринку;

г) продаж цінних паперів на вторинному ринку?

10. Дохідність державних облігацій становить 10 %. Загальноринковий рівень прибутковості — 15 %. За останні 10 років доходи по акціях компанії в середньому дорівнювали 20 %. Знайти необхідний рівень прибутковості.

11. Визначити індекс Доу-Джонса в 1995 р.:

Акції компанії

Ринкова ціна акції, грош. од.

Кількість випущених компаніями акцій, млн шт.

1993 р.

1994 р.

1995 р.

1993 р.

1994 р.

1995 р.

ААА

5,0

6,0

6,5

2

2

2

ВВВ

4,0

5,0

5,0

3

3

3

ССС

2,0

1,5

2,0

2

4

4

12. Що ви розумієте під таким визначенням: «Цінний папір, який підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власнику цінного папера його номінальну вартість у встановлений строк з уплатою фіксованого доходу, — це:

а) вексель;

б) облігація;

в) скарбницькі зобов’язання держави;

г) ощадний сертифікат».

13. Що ви розумієте під таким визначенням: «Вартість акцій, що визначається з урахуванням необхідного рівня прибутковості та суми отриманого доходу, — це:

а) курсова вартість акцій;

б) фактична вартість акцій;

в) фактична ціна акцій;

г) усе викладене».

14. Визначити дійсну вартість акцій, якщо передбачається, що щорічний ріст дивідендів становитиме 5 %. Відомо також, що загальноринковий рівень прибутковості 10 %. Сума дивідендів компанії за поточний рік дорівнювала 50 тис. грош. од. Кількість акцій — 12 500 шт. Поточна ринкова вартість акцій 20 грош. од. Прибутковість державних облігацій — 5 %.

15. Що ви розумієте під обігом цінних паперів:

а) купівлю цінних паперів на первинному ринку;

б) продаж цінних паперів на первинному ринку;

в) продаж і купівлю цінних паперів на вторинному ринку;

г) купівлю цінних паперів на вторинному ринку?

16. Яка з формул відповідає дійсну вартості акцій з урахуванням зростання дивідендів:

а) вартість акцій

б)  зростання дивідендів

в) продаж цінних паперів

г)  купівля цінних паперів

17. Сума прибутку компанії становить 20 млн грош. од. Рада директорів планує виплатити 10 млн грош. од. у вигляді дивідендів на 500 тис. акцій. Загальноринковий рівень прибутковості — 30 %. Облігації держави приносять щорічно 20 % доходу. Поточна ринкова ціна акцій становить 10 грош. од. Передбачається зростання дивідендів на 5 %. Визначити фактичну ціну акцій. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим