Навигация
 
Главная - Финансы - Книги - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

9.2. Аналіз прибутку та прибутковості

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є: оцінка динаміки показників прибутку, обґрунтування утворення та розподілу їх фактичної величини; виявлення та вимірювання дії різних факторів на прибуток; оцінка можливих резервів майбутнього зростання прибутку на основі оптимізації обсягів виробництва та витрат.

До узагальнюючих показників фінансових результатів діяльності підприємства належать: прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг); прибуток (збиток) від іншої реалізації; доходи та витрати від позареалізаційних операцій; балансовий прибуток; оподаткований прибуток; чистий прибуток та ін.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, які за умов ринкової економіки складають основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, розв’язання соціальних і матеріальних проблем трудових колективів. За рахунок прибутку виконується також частина зобов’язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами й організаціями. Таким чином, показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя. За рівнем прибутку визначають рівень віддачі авансованих коштів і дохідність вкладень в активи даного підприємства.

Балансовий (валовий) прибуток — це сума прибутку від реалізації продукції та іншої реалізації і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях. До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій входять: доходи, що отримані від часткової участі в спільних підприємствах; від здачі майна в оренду; доходи з акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать підприємству; суми, отримані і сплачені у вигляді економічних санкцій та відшкодування збитків; інші доходи та витрати від операцій, безпосередньо не пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції. При цьому платежі, внесені до бюджету у вигляді санкцій згідно із законодавством, здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, і не включаються до складу витрат від позареалізаційних операцій.

Ключовим питанням аналізу є формування показника загального балансового прибутку. Слід оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку — зниження собівартості продукції, зростання обсягу реалізації продукції, підвищення якості та поліпшення асортименту продукції.

Розрахунок балансового прибутку виконується за формулою

Розрахунок балансового прибутку,

де Рб — балансовий прибуток або збиток; Рр — прибуток або збиток від реалізації продукції (робіт, послуг); Рпр — прибуток (збиток) від реалізації основного капіталу та іншого майна підприємства; Рвн — сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за такою формулою:

виручка від реалізації продукції,

де Np — виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); p — витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг); Рпдв — податок на додану вартість (ПДВ); РА — акцизи, імпортне та експортне мито.

Прибуток від реалізації продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах (без податку на додану вартість та акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію продукції, що включається до собівартості. До останньої при визначенні прибутку включаються: матеріальні витрати з урахуванням витрат, пов’язаних з використанням природної сировини; амортизаційні відрахування на повне відтворення основного капіталу; витрати на оплату праці; відрахування на державне соціальне страхування, відрахування на медичне страхування; платежі з обов’язкового страхування майна; платежі по кредитах банків і постачальників у межах ставки, встановленої законодавством, крім відсотків по прострочених і відстрочених позичках і позичках, отриманих на заповнення недоліку власних обігових коштів, на придбання основних засобів нематеріальних активів; витрати по всіх видах ремонту та інші витрати на виробництво і реалізацію продукції.

До собівартості продукції не включають виплати в грошовій і натуральній формах, які здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, і спеціальних джерел, і виплати, не пов’язані безпосередньо з оплатою праці.

Прибуток (збиток) від реалізації основного капіталу та інших матеріальних цінностей (іншого майна) визначається як різниця між ціною продажу майна (ринковою) і початковою або остаточною вартістю майна.

Для обчислення оподатковуваного прибутку балансовий прибуток коригується: збільшується на суму перевищення витрат на оплату праці персоналу підприємства, зайнятого основною діяльністю, в складі собівартості реалізованої продукції порівняно з їх нормованою величиною; зменшується на суму рентних платежів, що вносяться у встановленому порядку до бюджету з прибутку; зменшується на суму доходів, отриманих з акцій, облігацій, інших цінних паперів, що належать підприємству; зменшується на суму доходу, отриманого від часткової участі в інших підприємствах (крім доходів, отриманих за межами України).

Сума податку визначається, виходячи з величини оподатковуваного прибутку з урахуванням наданих пільг і ставки податку на прибуток. Підприємства, крім податку на прибуток, сплачують податки з таких видів доходів і прибутку: дивідендів; відсотків, отриманих з акцій і облігацій, що належать підприємствам; доходів від часткової участі в інших підприємствах, створених на території України; доходів казино (включаючи доходи від оренди та інших видів використання), відеосалонів (відеопоказу), прокату відео- та аудіокасет та запису на них, від гральних автоматів з грошовим виграшем; прибутку від проведення масових концертно-видовищних заходів на майданчиках і в приміщеннях тощо.

Повна інформація про суму сплаченого і нарахованого податку та інших платежів до бюджету, що повинні бути сплачені та фактично внесені за звітний період, представлені в розділі ІІ звіту підприємства про фінансові результати.

Чистий прибуток підприємства визначається як різниця між оподатковуваним балансовим прибутком та величиною податку з урахуванням пільг. Напрями використання чистого прибутку визначаються підприємством самостійно (подані в розділах ІІ і IV звіту підприємства про фінансові результати). Державний вплив на вибір напрямів використання чистого прибутку здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.

Прибутковість підприємств визначається показниками рентабельності. Розраховують рентабельність продукції й підприємства.

Рентабельність продукції (r) розраховується як відношення прибутку (Пр), отриманого від реалізації продукції, до витрат (С) на її виробництво:

Рентабельність продукції.

Рентабельність підприємства (R) визначається за формулою

Загальна рентабельність,

де К — величина капіталу.

Загальна рентабельність

= 100 • (валовий (балансовий) прибуток / середня вартість майна).

Чиста рентабельність підприємства =

= 100 • (чистий прибуток підприємства / середня вартість майна).

Чиста рентабельність власного капіталу =

= 100 • (чистий прибуток підприємства / середня величина власного капіталу).

Загальна рентабельність виробничого капіталу =

= 100 (валовий (балансовий) прибуток / середня вартість основного виробничого капіталу та оборотних матеріальних активів).

Показники рентабельності є найузагальнішою характеристикою ефективності господарської діяльності. На них впливають показник рентабельності продукції (його прийнято називати ефективністю управління) і показник капіталовіддачі (ділової активності).

Приклад 1. Маємо такі умовні дані по підприємству за місяць, млн грн.:

Виручка від реалізації

490

в тому числі податок на додану вартість

84

Собівартість реалізованої продукції

274

Управлінські витрати

19

Отримані чисті відсотки

0,2

Чисті доходи від інших операцій (валові доходи мінус валові витрати)

2,0

Інші позареалізаційні доходи

1,1

Інші позареалізаційні витрати

0,9

Податок на прибуток

28,3

Визначити:

1) прибуток від реалізації;

2) прибуток від фінансово-господарської діяльності;

3) балансовий прибуток;

4) нерозподілений прибуток.

Розв’язання:

1) Прибуток від реалізації продукції:

Пр = 490 – 84 – 274 – 19 + 0,2 = 113,2 млн грн.

2) Прибуток від фінансово-господарської діяльності:

П = 113,2 + 2,0 = 115,2 млн грн.

3) балансовий прибуток:

Пб = 115,2 + 1,1 – 0,9 = 115,4 млн грн.

4) Нерозподілений прибуток за станом на кінець місяця:

Пн = 115,4 – 1,9 = 113,5 млн грн.

Аналізуючи показники прибутку і рентабельності, статистика наводить не лише загальну оцінку їх розміру, але й характеризує їх зміну в динаміці під впливом окремих факторів.

Відносна зміна середнього рівня рентабельності продукції визначається системою індексів:

показники прибутку,

 витрати на виробництво,

 реалізація продукції,

де С1, С0 — витрати на виробництво і реалізацію продукції; d1 i d0 — питома вага витрат відповідно на виробництво і реалізацію продукції в загальних витратах.

Абсолютна зміна середнього рівня рентабельності витрати зумовлена впливом таких факторів:

а) рентабельності: рентабельності;

б) структури: Витрати на виробництво і реалізацію.

Приклад 2. Маємо такі дані, млн грн.:

Вид продукції

Витрати на виробництво і реалізацію

Прибуток від реалізації продукції

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

А

480

620

140

210

Б

220

160

60

40

Визначити:

1) рівень рентабельності по кожному виду продукції і в цілому по двох видах продукції за кожний період;

2) загальні індекси рентабельності (змінного, фіксованого складу і структурних зрушень);

3) абсолютну зміну середньої рентабельності продукції за рахунок впливу таких факторів: а) рентабельності; б) структурних зрушень.

Розв’язання:

1) Рівень рентабельності:

по продукції А:

базисний період: ra0 = 140/480 = 0,29, або 29 %;

поточний період: ra1 = 210/620 = 0,34, або 34 %.

По продукції Б:

базисний період: rб0 = 60/220 = 0,27, або 27 %;

поточний період: rб1= 40/160 = 0,25, або 25 %.

У цілому по двох видах продукції:

базисний період: базисний період, або 28,6 %

поточний період: поточний період, або 32 %.

2) витрати, або 119 %.

Визначаємо питому вагу витрат у загальній сумі витрат:

dА0 = 0,686, dБ0 = 0,314;

dА1 = 0,795; dБ1 = 0,205;

Середня рентабельність , або 113,9 %.

за рахунок збільшення рентабельності, або 98,3 %.

Середня рентабельність збільшилась на 11,9 % за рахунок збільшення рентабельності по окремих видах продукції на 13,9 % та її зниження на 1,7 % внаслідок зменшення питомої ваги продукції з вищою рентабельністю.

3) Приріст середньої рентабельності Приріст середньої рентабельності визначається впливом: а) зміни рентабельності (Dr = ar1d1 – ar0d1); б) структурних зрушень (Dd = ar0d1 – ar0d0).

зміни рентабельності = ar1d1 – ar0d0 = 0,2 – 0,286 = 0,034;

Dr = ar1d1 – ar0d1 = 0,32 – 0,281 = 0,039;

Dd = ar0d1 – ar0d0 = 0,281 – 0,286 = –0,005.

На рівень прибутку мають вплив такі фактори: обсяг реалізації товарів та послуг; структура продукції; ціни на реалізовану продукцію; ціни на сировину, матеріали, паливо, тарифи на електроенергію; рівень витрат матеріальних і трудових ресурсів. Аналіз впливу факторів на розмір прибутку покажемо на наступному прикладі.

Приклад 3. Маємо такі умовні дані про результати виробничої та фінансової діяльності підприємства, тис. грн.:

Показники

Базисний період

Поточний період

1. Середньорічна вартість основного виробничого капіталу

50 000

60 000

2. Середні залишки обігових коштів

12 500

12 300

3. Виробничі фонди (ряд. 1 + ряд. 2)

62 500

72 300

4. Реалізація продукції в цінах підприємства

120 000

135 000

5. Реалізація продукції в цінах підприємства базисного періоду

120 000

136 000

6. Повна собівартість реалізованої продукції

110 000

118 000

7. Реалізована в поточному періоді продукція за собівартістю базисного періоду

119 000

8. Прибуток від реалізації продукції (ряд .4 – ряд. 6)

10 000

17 000

9. Прибуток від реалізації інших матеріальних засобів

200

250

10. Доходи від позареалізаційної діяльності

800

1000

Визначити:

1) балансовий прибуток;

2) загальну рентабельність;

3) абсолютний приріст рентабельності за рахунок:

а) прибутку від реалізації продукції;

б) прибутку від реалізації інших матеріальних засобів;

в) доходів від позареалізаційної діяльності;

4) абсолютну і відносну зміну прибутку внаслідок впливу таких факторів: а) цін; б) собівартості; в) обсягу продукції; г) асортиментних зрушень;

5) відносну зміну загальної рентабельності за рахунок приросту (зниження) основного капіталу та обігових коштів.

Розв’язання:

1) Балансовий прибуток дорівнює:

Пб0 = 10000 + 200 + 800 = 11000 млн грн.;

Пб1 = 17000 + 250 + 1000 = 18250 млн грн.

2) Загальна рентабельність становить:

r0 = (11000/62500)100 = 17,6 %;

r1 = (18250/72300)100 = 25,2 %.

3) Абсолютний приріст рентабельності

Dr = 25,2 – 17,6 = 7,6 %

отримано за рахунок збільшення балансового прибутку

балансовий прибуток,

яке склалося під впливом таких показників:

а) прибутку від реалізації продукції:

 прибуток від реалізації продукції;

б) прибутку від реалізації інших матеріальних засобів:

прибуток від реалізації інших матеріальних засобів;

в) доходів від позареалізаційної діяльності:

доходів від позареалізаційної діяльності.

Серед факторів, що визначають величину балансового прибутку, найбільший вплив на приріст рентабельності має прибуток від реалізації продукції. Величина цього показника залежить від динаміки цін, собівартості, обсягу продукції та її асортименту.

4) Абсолютний приріст прибутку від реалізації продукції

DП = П1 – П0 = 17000 – 10000 = 7000 тис. грн.

зумовлений впливом таких факторів:

а) ціни:

р = Sp1q1 – Sp0q1 = 135000 – 136000 = –1000 тис. грн.;

б) собівартості:

с = Sс0q1 – Sс1q1 = 119000 – 11800 = 1000 тис. грн.;

в) обсягу реалізованої продукції:

q = П0 (Іq – 1) = 10000(136000/12000 – 1) = 1330 тис. грн.

г) асортиментних зрушень:

асортиментних зрушень

DП = DПр + DПс + DПq + DПас;

7000 = –1000 + 1000 + 1330 + 5670.

Відносні показники:

а) ціни: собівартість;

б) собівартості: обсяг продукції;

в) обсягу продукції: реалізації продукції;

г) асортименту: асортимент.

Сукупна зміна загальної рентабельності за рахунок факторів прибутку від реалізації продукції: 1,4 – 1,4 + 1,85 + 7,85 = 9,7.

5) Зміна загальної рентабельності за рахунок основного та оборотного капіталу

за рахунок основного капіталу;

а) за рахунок основного капіталу:

за рахунок оборотного капіталу;

б) за рахунок оборотного капіталу:

за рахунок оборотного капіталу;

Разом:

–2,4 = –2,43 + 0,03. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим