Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

9.3. Фінансові коефіцієнти

Для характеристики різних аспектів фінансового стану застосовуються як абсолютні, так і відносні фінансові коефіцієнти, які являють собою відносні показники фінансового стану. Останні розраховуються у вигляді відношень абсолютних показників фінансового стану або їх лінійної комбінації.

Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки за кілька років. Як базисні величини можуть використовуватися середні за часовим рядом значення показників даного підприємства, що належать до минулих, сприятливих з погляду фінансового стану періодів; середньогалузеві значення показників; значення показників, що розраховані за даними звітності найвдалішого конкурента. Також як база порівняння можуть бути теоретично обґрунтовані або отримані в результаті експертних опитувань величини, що характеризують оптимальні або критичні з точки зору сталості фінансового стану значення відносних показників. Такі величини фактично виконують роль нормативів для фінансових коефіцієнтів.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є по-перше, виконання фінансового плану та поповнення у разі потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість обертання обігових коштів (активів). Сигнальним показником, за яким визначається фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під якою розуміють його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки та матеріалів відповідно до господарських договорів, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі до бюджету. Оскільки виконання фінансового плану в основному залежить від результатів виробничої та господарської діяльності в цілому, можна сказати, що фінансовий стан визначається всією сукупністю господарських факторів і є найузагальнюючим показником. Відповідно звіт про фінансові результати підприємства також використовується для аналізу фінансового стану.

Система відносних фінансових коефіцієнтів за економічним змістом може поділятися на такі групи показників:

  • оцінки рентабельності підприємства;
  • оцінки ефективності управління або прибутковості продукції;
  • оцінки ділової активності або капіталовіддачі;
  • оцінки ліквідності активів балансу як основи платоспроможності.

Також фінансові коефіцієнти відображають інтереси різних груп користувачів фінансової інформації. Так, інтереси акціонерів представляють такі коефіцієнти: прибуток на акцію; прибуток на акцію з урахуванням конвертації; коефіцієнт ринкової вартості акцій; коефіцієнт виплат; відношення дивіденду до ринкової вартості акції; прибуток на активи; прибуток на капітал. Інтереси короткострокових кредиторів відтворює коефіцієнт поточної ліквідності; швидкий коефіцієнт поточної ліквідності; обіговість дебіторської заборгованості; обіговість товарно-матеріальних запасів, інтереси довгострокових кредиторів — коефіцієнт покриття відсоткових платежів; відношення між позиченим і власним капіталом; відношення позиченого капіталу до загальної суми активів.

Розглянемо основні фінансові коефіцієнти.

Показники оцінки рентабельності підприємства та оцінки ефективності управління були розглянуті в попередньому підрозділі.

Оцінку ділової активності можна охарактеризувати за допомогою таких коефіцієнтів:

Загальна капіталовіддача = продукція (оборот) / середня вартість основного капіталу.

Віддача основного виробничого капіталу та нематеріальних активів = продукція (оборот) / середня вартість основного виробничого капіталу та нематеріальних активів

Оборотність обігових коштів характеризується двома показниками: кількістю оборотів і тривалістю одного обороту. Кількість (n) оборотів обігових коштів визначається відношенням вартості реалізованої продукції (РП) до середніх залишків оборотних коштів Оборотність обігових коштів :

Оборотність обігових коштів ;

тривалість (t) одного обороту обігових коштів дорівнює:

Обіговість усіх оборотних активів, або t = Д/n,

де Д — кількість календарних днів.

Обіговість усіх оборотних активів = продукція (оборот) / середня вартість оборотних активів.

Обіговість запасів = продукція (оборот) / середня вартість запасів.

Обіговість дебіторської заборгованості = продукція (оборот) / / середня величина дебіторської заборгованості.

Обіговість банківських активів = продукція (оборот) / середня величина вільних грошових коштів та цінних паперів.

Оборот до власного капіталу = продукція (оборот) / середня величина власного капіталу.

Відносні фінансові показники можуть бути виражені в коефіцієнтах та відсотках. Показники ділової активності наочніше подані в коефіцієнтах. У розвинутій ринковій економіці на найважливіші показники ділової активності встановлюються нормативи по економіці в цілому і по окремих галузях. Як правило, такі нормативи відображають середні фактичні значення цих коефіцієнтів. Так, в більшості цивілізованих ринкових країн нормативом оборотності запасів є 3 обороти, тобто приблизно 122 дні, нормативом оборотності дебіторської заборгованості — 4,9, або приблизно 73 дні. Слід зазначити, що середню вартість активів і пасивів за період, наприклад рік, розраховують як середнє хронологічне за місячними даними, якщо немає такої можливості — то за квартальними даними, а якщо в розпорядженні фінансового аналітика є лише фінансовий баланс, то застосовується спрощений прийом: середня з суми даних на початок і кінець періодів (року).

Оцінка ліквідності активів балансу відтворює здатність підприємства здійснювати розрахунки по всіх видах зобов’язань — як по короткострокових, так і довгострокових.

Для оцінки ліквідності використовують низку коефіцієнтів — коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт критичної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) дорівнює відношенню величини найліквідніших активів до суми найбільш термінових зобов’язань і короткострокових пасивів. Найліквіднішими активами, як і при групуванні балансових статей для аналізу ліквідності балансу, є грошові кошти підприємства і короткострокові цінні папери. Короткострокові зобов’язання підприємства, які представлені сумою найбільш термінових зобов’язань і короткострокових пасивів, включають: кредиторську заборгованість та інші пасиви (з урахуванням зауважень до коефіцієнта кредиторської заборгованості та інших пасивів; це зауваження стосується також коефіцієнта короткострокової заборгованості); позики, не погашені в строк; короткострокові кредити і позичкові кошти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Нормальні обмеження даного показника такі:

Кал ? 0,2 : 0,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу.

Для обчислення коефіцієнта критичної ліквідності (Ккл) (інша назва — проміжний коефіцієнт покриття) до складу ліквідних коштів у чисельник відносного показника включюється дебіторська заборгованість та інші активи. Таким чином, величина ліквідних коштів в чисельнику дорівнює сумі розділу ІІІ активу балансу, за винятком іммобілізації обігових коштів по статтях даного розділу (тобто витрат, не перекритих коштами фондів і цільового фінансування, тощо). Коефіцієнт ліквідності відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Оцінка нижньої нормальної межі коефіцієнта ліквідності:

Ккл ? 1.

Коефіцієнт критичної ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості.

Якщо до складу ліквідних коштів включити також запаси і витрати (за винятком витрат майбутніх періодів), то можна одержати коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл), або коефіцієнт покриття. Він дорівнює відношенню вартості всіх обігових (мобільних) коштів підприємства до величини короткострокових зобов’язань. Коефіцієнт покриття показує платіжні можливості підприємства, що оцінюються за умови не лише своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливої реалізації готової продукції, але й продажу у разі потреби інших елементів матеріальних оборотних засобів.

Рівень коефіцієнта покриття залежить від галузі виробництва, тривалості виробничого циклу, структури запасів і витрат та ряду інших факторів. Нормальним для нього вважається обмеження:

Кпл ? 2.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, який дорівнює середній тривалості одного обороту всіх обігових коштів.

Різні показники ліквідності не лише складають різнобічну характеристику рівня стабільності фінансового стану підприємства при різному ступені обліку ліквідних коштів, але й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Так, для постачальників сировини і матеріалів найцікавіший коефіцієнт абсолютної ліквідності. Банк, що кредитує дане підприємство, більше уваги приділяє коефіцієнту критичної ліквідності. Покупці та утримувачі акцій і облігацій підприємства більшою мірою оцінюють фінансову стійкість підприємства по коефіцієнту поточної ліквідності.

До першої групи включені найбільш узагальнені і важливі показники оцінки прибутковості (рентабельності) господарської діяльності підприємства. Загалом показники рентабельності підприємства — це відношення прибутку до тих чи інших засобів (майна) підприємства, що беруть участь в отриманні прибутку. Тому важливішими для оцінки є показники рентабельності, розраховані співвідношенням чистого прибутку до всього майна або до величини власних коштів підприємства.

Кожна група коефіцієнтів відображає певну сторону фінансового стану підприємства. Не можна забувати, що відносні фінансові показники є лише орієнтованими індикаторами фінансового стану підприємства та його платоспроможності. Вагомими показниками фінансового стану підприємства є показники ліквідності та ринкової стійкості. На наступному етапі даної роботи планується практично розрахувати показники деяких підприємств по окремих галузях економіки і виділити найсуттєвіші, які повніше характеризують стан підприємства на даний час.

Приклад 4. Маємо такі дані по промисловому підприємству, тис. грн.:

Показники

Базисний рік

Поточний рік

на початок

на кінець

на початок

на кінець

Грошові кошти

2560

2500

2500

1000

Товари відвантажені

560

200

200

300

Дебіторська заборгованість

200

300

300

280

Товарно-матеріальні цінності

4200

4000

4000

4600

Короткострокові позички

2100

2200

2200

2800

Заборгованість працівникам по заробітній платі і соціальних виплатах

400

460

460

600

Кредиторська заборгованість

560

600

600

800

Визначити на початок і кінець кожного року:

а) швидкореалізовані активи; г) коефіцієнти ліквідності;

б) ліквідні кошти; д) коефіцієнти покриття.

в) короткострокові зобов’язання;

Розв’язання:

а) Швидкореалізовані активи.

Базисний період:

на початок: 2560 + 560 + 200 = 3320 тис. грн.;

на кінець: 2500 + 200 + 300 = 3000 тис. грн.

Поточний період:

на початок: 3000 тис. грн.;

на кінець: 1000 + 300 + 280 = 1580 тис. грн.

2. Ліквідні кошти.

Базисний період:

на початок: 3320 + 4200 = 7520 тис. грн.;

на кінець: 3000 + 4000 = 7000 тис. грн.

Поточний період:

на початок: 7000 тис. грн.;

на кінець: 1580 + 4600 = 6180 тис. грн.

3. Короткострокові зобов’язання.

Базисний період:

на початок: 2100 + 400 + 560 = 3060 тис. грн.;

на кінець: 2200 + 460 + 600 = 3260 тис. грн.

Поточний період:

на початок: 3260 тис. грн.;

на кінець: 2800 + 600 + 800 = 4200 тис. грн.

4. Коефіцієнти ліквідності.

Базисний період:

на початок: Кл = 3320/3060 = 1,085;

на кінець: Кл = 3000/3260 = 0,920.

Поточний період:

на початок: Кл = 0,920;

на кінець: Кл = 1580/4200 = 0,376.

5. Коефіцієнти покриття.

Базисний період:

на початок: Кп = 7520/3060 = 2,46;

на кінець: Кп = 7000/3260 = 2,15.

Поточний період:

на початок: Кп = 2,15;

на кінець: Кп = 6180/4200 = 1,47.

Найбільш високе значення коефіцієнтів ліквідності та покриття припадає на початок базисного періоду. На цю дату була найвища сума активів і низька величина заборгованості. На кінець базисного року сума активів зменшилась на 520 тис. грн.(7520 – 7000), сума заборгованості збільшилась на 200 тис. грн. (3260 – 3060). На кінець поточного року спостерігалось подальше зменшення розмірів активів і збільшення суми заборгованості, внаслідок коефіцієнт покриття знизився з 2,15 до 1,47, а коефіцієнт ліквідності — з 0,92 до 0,376. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим