Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

9.4. Джерела статистичної інформації про фінансовий стан підприємств

В Україні основним джерелом для подальшого економічного аналізу є баланс підприємств та організацій, при цьому він різний для підприємств та організацій різних форм власності. Так, для підприємств та організацій (крім малих підприємств, банків і бюджетних установ) основним джерелом для подальшого аналізу є бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1 за ДКУД квартальної звітності). Джерелом даних для аналізу фінансових результатів є звіт про фінансові результати (форма № 2 за ДКУД квартальної звітності), звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3 за ДКУД річної звітності). Джерелом додаткової інформації до балансу підприємств, організацій і банків є звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (форма № 5-С річної та квартальної звітності).

Джерелом додаткових даних для подальшого економічного аналізу для довірчих товариств є звіт про фінансову діяльність довірчого товариства (форма № 1-ДТ річної та квартальної звітності), для страхових організацій — звіт про фінансову діяльність страхової організації (форма № 1-СТ річної та квартальної звітності), для різних позабюджетних фондів — звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду (форма № 1-ПФ річної та квартальної звітності). Всі вищезазначені підприємства та організації подають також звіти про дебіторську та кредиторську заборгованість, про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів і про фінансові результати (відповідно форми № 1-Б термінова місячна, № 2-Б термінова квартальна, річна, № 5-Ф термінова місячна, річна).

З метою спрощення існуючої звітності для малих підприємств з початку 1998 р. замість бухгалтерського балансу підприємства (форма № 1 за ДКУД квартальної звітності) та звіту про фінансові результати (форма № 2 за ДКУД квартальної звітності) були спеціально розроблені дві нові форми звітності: баланс та звіт про фінансові результати малого підприємства (відповідно форми № 1-М та № 2-М квартальної звітності).

Усі згадані форми, крім форми про позабюджетні фонди, затверджені в ІІ півріччі 1997 р. і на початку 1998 р. Міністерством фінансів України за погодженням з Держкомстатом України. Форма № 1-ПФ затверджена Держкомстатом України за погодженням з Мінфіном України в 1996 р.

Основні категорії та поняття

Мета статистичного аналізу фінансового стану підприємств

Методи аналізу фінансового стану

Аналіз господарської діяльності

Фінансовий аналіз

Управлінський аналіз

Зовнішній фінансовий аналіз

Напрями зовнішнього фінансового аналізу

Особливості управлінського аналізу

Балансовий прибуток (збиток)

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

Прибуток (збиток) від реалізації основного капіталу

Оподаткований прибуток

Чистий прибуток

Рентабельність продукції

Рентабельність підприємства

Загальна рентабельність

Чиста рентабельність власного капіталу

Фінансові коефіцієнти

Оцінка ділової активності

Кількість оборотів обігових коштів

Тривалість одного обороту обігових коштів

Коефіцієнти ліквідності

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні цілі статистичного аналізу фінансового стану підприємств.

2. Які методи використовуються для аналізу фінансового стану підприємств?

3. За якими напрямами виконується аналіз господарської діяльності?

4. У чому суть зовнішнього фінансового аналізу? Чим він відрізняється від внутрігосподарського аналізу?

5. З яких напрямів складається зовнішній фінансовий аналіз?

6. Які узагальнюючі показники використовуються для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства?

7. Яким чином визначається балансовий прибуток (збиток)?

8. Що являє собою результат від реалізації продукції (робіт, послуг)?

9. Назвіть основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

10. Які ви знаєте показники, що характеризують ефективність використання фінансових ресурсів?

11. Для чого використовуються показники ліквідності?

12. Що характеризують показники оборотності обігових коштів?

13. Які основні функції фінансових коефіцієнтів?

14. Маємо такі дані по промисловому підприємству, тис. грн.:

Показники

Базисний рік

Поточний рік

на початок

на кінець

на початок

на кінець

Грошові кошти

3660

3500

3500

2000

Товари відвантажені

570

300

300

400

Дебіторська заборгованість

310

400

400

380

Товарно-матеріальні цінності

5300

5000

5000

5600

Короткострокові позички

3200

3200

3200

3800

Заборгованість працівникам по заробітній платі і соціальних виплатах

510

560

560

700

Кредиторська заборгованість

670

700

700

900

Визначити на початок і кінець кожного року:

а) швидкореалізовані активи;

б) ліквідні кошти;

в) короткострокові зобов’язання;

г) коефіцієнти ліквідності;

д) коефіцієнти покриття.

15. Маємо такі умовні дані по підприємству за місяць, млн грн.:

Виручка від реалізації

600

в тому числі податок на додану вартість

95

Собівартість реалізованої продукції

320

Управлінські витрати

25

Отримані чисті відсотки

0,3

Чисті доходи від інших операцій (валові доходи мінус валові витрати)

4,0

Інші позареалізаційні доходи

2,2

Інші позареалізаційні витрати

0,9

Податок на прибуток

35,2

Визначити:

1) прибуток від реалізації;

2) прибуток від фінансово-господарської діяльності;

3) балансовий прибуток;

4) нерозподілений прибуток.

16. Маємо такі дані, млн грн.:

Вид продукції

Витрати на виробництво і реалізацію

Прибуток від реалізації продукції

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

А

590

730

250

320

Б

330

270

70

50

Визначити:

1) рівень рентабельності по кожному виду продукції і в цілому по двох видах продукції за кожний період;

2) загальні індекси рентабельності (змінного, фіксованого складу і структурних зрушень);

3) абсолютну зміну середньої рентабельності продукції за рахунок впливу наступних факторів: а) рентабельності; б) структурних зрушень.

17. Маємо такі дані по підприємству, млн грн.:

Прибуток від реалізації

40,0

Виручка від реалізації зайвого основного капіталу

1,2

Первісна вартість цього капіталу

0,5

Індекс цін на реалізоване майно підприємства, разів

1,5

Безкоштовно отриманий основний капітал (за залишковою вартістю)

0,4

Перерахований прибуток у резервні фонди

2,4

Визначити:

1) прибуток від реалізації основного капіталу;

2) балансовий прибуток;

3) прибуток, що обкладається податком.

18. Маємо такі умовні дані про результати виробничої та фінансової діяльності підприємства, тис. грн.:

Показники

Базисний період

Поточний період

1. Середньорічна вартість основного виробничого капіталу

2500

3000

2. Середні залишки обігових коштів

4000

5000

3. Виробничі фонди (ряд. 1 + ряд. 2)

6500

8000

4. Реалізація продукції в цінах підприємства

12 000

13 000

5. Реалізація продукції в цінах підприємства базисного періоду

12 000

13 600

6. Повна собівартість реалізованої продукції

11 000

11 800

7. Реалізована в поточному періоді продукція за собівартістю базисного періоду

11 900

8. Прибуток від реалізації продукції (ряд. 4 – ряд. 6)

1000

1200

9. Прибуток від реалізації інших матеріальних засобів

20

25

10. Доходи від позареалізаційної діяльності

80

100

Визначити:

1) балансовий прибуток;

2) загальну рентабельність;

3) абсолютний приріст рентабельності за рахунок:

а) прибутку від реалізації продукції;

б) прибутку від реалізації інших матеріальних засобів;

в) доходів від позареалізаційної діяльності;

4) абсолютну і відносну зміну прибутку внаслідок впливу факторів: а) цін, б) собівартості, в) обсягу продукції, г) асортиментних зрушень;

5) відносну зміну загальної рентабельності за рахунок приросту (зниження) основного капіталу та обігових коштів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим