Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков  А.А

Шустіков А. А.

Ш 97 Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 290 с.

ІSBN 966–574–404–6

Зараз в Україні в системі управління фінансів відбуваються суттєві зміни. Удосконалення системи збору, обробки та аналізу даних потребують кваліфікованих кадрів, які можуть використовувати методи статистичного аналізу.

За допомогою цього навчального посібника студенти мають змогу краще опанувати теоретичний матеріал, оволодіти методикою обробки інформації, її узагальнення та аналізу, творчо використовувати дані фінансового стану окремих підприємств і на макрорівні, робити на їх основі узагальнення і висновки, приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери.

Розділи навчального посібника охоплюють практично всі статистичні сфери фінансової статистики. Теми включають предмет, метод, задачі і систему показників фінансової статистики, статистичне вивчення формування державного бюджету, структуру і взаємозв’язки сектору загального державного управління, статистику грошового обігу, загальну методологію прогнозування державних фінансових операцій, статистику фондового ринку, статистику фінансів підприємств, статистичний аналіз прибутку підприємств, статистичні показники кредиту, статистику страхового ринку, статистичний аналіз платіжного балансу, вищі фінансові розрахунки.

Розрахований на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів з економіки, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, працівників органів державної статистики. Буде корисний працівникам державних установ, банків, підприємницьких структур і маркетингових служб, викладачам та аспірантам економічних вузів.ЗМІСТ


1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
1.1. Предмет фінансової статистики
1.2. Завдання фінансової статистики
1.3. Система показників фінансової статистики
1.4. Класифікація видів діяльності фінансового сектору
1.5. Організація фінансової статистики
2. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
2.1. Поняття державного бюджету і завдання статистики
2.2. Система показників статистики державного бюджету
2.3. Бюджетні класифікації
2.4. Основні методи статистики державного бюджету
2.5. Прогнозування державних операцій
2.6. Необхідність і сутність бюджетного обліку та звітності
3. СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ
3.1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення
3.2. Статистичні показники страхування
3.3. Статистичні показники фінансових результатів і платоспроможність страхових організацій
4. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ
4.1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення
4.2. Статистичне вивчення обсягу, складу й динаміки кредитних вкладень і кредитних ресурсів
4.4. Статистичне вивчення зв'язку обіговості короткострокового кредиту із сукупною обіговістю обігових коштів
5. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ
5.1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу
5.2. Основні показники статистики грошового обігу
5.3. Визначення загальної маси грошей в обігу
5.4. Показники швидкості обігу грошової маси
5.5. Прогнозування грошової маси
6. СТАТИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
6.1. Поняття і види цінних паперів. Завдання статистики цінних паперів
6.2. Показники статистики цінних паперів
6.3. Узагальнюючі показники цінних паперів
6.4. Джерела статистичних даних щодо цінних паперів
7. СТАТИСТИКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
7.1. Предмет і завдання статистики платіжного балансу
7.2. Статистика зовнішньої торгівлі
7.3. Структура, принципи побудови та основні категорії платіжного балансу
7.4. Статистичні методи аналізу платіжного балансу
7.5. Баланс міжнародної інвестиційної позиції
7.6. Статистика обмінних курсів
8. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ
8.1. Поняття та важливість фінансового програмування для макроекономічної політики
8.2. Складові фінансових програм
8.3. Взаємозв'язки між макроекономічними рахунками
8.4. Етапи економічного прогнозування
9. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
9.1. Цілі та методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств
9.2. Аналіз прибутку та прибутковості
9.3. Фінансові коефіцієнти
9.4. Джерела статистичної інформації про фінансовий стан підприємств
10.СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ
10.1. Сутність відсотків і відсоткових ставок
10.2. Нарощення за простими відсотками
10.3. Дисконтування та облік за простими відсотками
10.4. Визначення тривалості позички і рівня відсоткових ставок
11. СКЛАДНІ ВІДСОТКИ
11.1. Нарахування складних річних відсотків
11.2. Номінальна та ефективна ставки відсотків
11.3. Облік (дисконтування) за складною ставкою відсотків
11.4. Операції зі складною обліковою ставкою
11.5. Порівняння інтенсивності процесів нарощення і дисконтування за різними відсотковими ставками
11.6. Визначення строку платежу і рівня відсоткових ставок
11.7. Нарощення відсотків та інфляція
12. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
12.1. Поняття еквівалентності відсоткових ставок
12.2. Середні відсоткові ставки
12.3. Зміна умов контракту. Фінансова еквівалентність зобов'язань
13. ФІНАНСОВІ РЕНТИ
13.1. Потоки платежів і фінансові ренти
13.2. Нарощена сума звичайної ренти
13.3. Сучасна величина звичайної ренти
13.4. Визначення параметрів фінансової ренти
13.5. Конверсія фінансових рент
14. ПЛАНУВАННЯ ПОГАШЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
14.1. Основні поняття при визначенні планів погашення довгострокових позичок
14.2. Погашення позички одноразовими платежами
14.3. Погашення позичок методом рівних сум погашення основного боргу
14.4. Погашення позичок методом рівних термінових виплат
14.5. Погашення основного боргу методом змінних термінових виплат
15. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ
15.1. Поняття і класифікація облігацій
15.2. Оцінка облігацій
15.3. Оцінка облігацій і податки
Література


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим